Serwis i naprawa sprzętu AGD w Poznaniu ul. Goleszowska 26 +48 794 447 644 serwis@naprawiamypralki.pl
porady i nowinki

BLOGOWY WPIS

Jak możemy poradzić sobie z pralką, która zaciąga i dziurawi ubrania? 

Jak możemy poradzić sobie z pralką, która zaciąga i dziurawi ubrania? — Naprawiamy Pralki

— Naprawa Pralek, Serwis AGD, Naprawa AGD,  Serwis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — 

Poznań, Dopiewo, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Komorniki, Rokietnica, Swarzędz, Zalasewo.


Obec­nie ciężko jest sobie wyobraz­ić życie bez pral­ki do pra­nia, ponieważ pranie zaj­mu­je nam tak na prawdę zaled­wie kilka­naś­cie min­ut, a resztę pra­cy wykonu­je za nas pral­ka sama. Wszys­tko jest jed­nak fajnie tylko do momen­tu, gdy pral­ka dzi­ała bez zas­trzeżeń. Niekiedy pojaw­ia się jed­nakże prob­lem, że pral­ka zaczy­na nam dzi­u­raw­ić i zacią­gać ubra­nia. Jest to strasz­na rzecz, ponieważ w więk­szoś­ci przy­pad­ków rzeczy po pros­tu nadawa­ją się do wyrzucenia.

Co zrobić jeśli pralka dziurawi ubrania?

Jeśli tylko zobaczy się, że pral­ka zacią­ga bądź dzi­u­rawi ubra­nia to pier­wszą rzeczą, jaką moż­na zro­bić to kupić spec­jalne worecz­ki do pra­nia i pranie prać po pros­tu w nich. Jed­nakże jest to dobre rozwiązanie na krót­ki czas, aby nie gro­madz­iła nam się ster­ta pra­nia, a rzeczy nie trze­ba było wyrzu­cać. Najlep­szym rozwiązaniem tego prob­le­mu będzie jed­nak naprawa pralek przez ser­wis agd.

Jaka jest przyczyną zaciągania i dziurawienia ubrań?

Najczęś­ciej prob­lem tkwi w tym, iż na bęb­nie tworzą się wybrzuszenia, które zahacza­ją ubra­nia i w rezulta­cie powodu­ją ich dzi­urkowanie. Kole­jną rzeczą, jaka także powodu­je zacią­ganie ubrań są poła­mane zabier­a­ki albo zuży­ty far­tuch. W innych przy­pad­kach prob­lem stanowi dzi­u­rawy bęben lub też ostre przed­mio­ty, które zna­j­du­ją się w bęb­nie. Najczęś­ciej są to różne dru­ty i ostre przed­mio­ty, które pod­czas pra­nia odczepią się z ubrań i w rezulta­cie trafią do wnętrza bęb­na. To też, aby zdi­ag­no­zować co dokład­nie powodu­je dzi­u­raw­ie­nie ubrań warto jest wezwać ser­wis agd, dla którego naprawa agd to codzi­en­ność i bez prob­le­mu naprawi sprzęt agd.

Tak więc nigdy nie należy bagatelizować prob­le­mu związanego z dzi­u­raw­ie­niem, a także zahaczaniem się ubrań w trak­cie pra­nia, ponieważ prob­lem sam się nie rozwiąże i zde­cy­dowanie lep­iej od razu wezwać ser­wis pralek. Bard­zo ważne jest jed­nak to, aby wiedzieć jakiej firmy jest pral­ka, gdyż trze­ba wezwać właś­ci­wy ser­wis. To też jeśli mamy do czynienia z pralką firmy Whirlpool to wów­czas trze­ba wezwać ser­wis whirlpool. Mając nato­mi­ast do czynienia z pral­ną Inde­sit koniecznie należy wezwać ser­wis inde­sit. Jest to bard­zo ważne, ponieważ każ­da pral­ka może mieć nieco inne częś­ci. Dodatkowo niezmiernie istotne jest wezwanie odpowied­niej firmy ser­wisu jeśli pral­ka jest jeszcze na gwarancji, gdyż kosz­ty naprawy pral­ki wów­czas nie musi pokry­wać właś­ci­ciela, a fir­ma, z jakiej jest pral­ka. Jest to niezmiernie istotne, ponieważ taka naprawa z reguły nie należy do tanich i szko­da by było, aby z włas­nej kieszeni trze­ba by było za nią zapłacić.

 


 
Czy zajmuje się serwis AGD Naprawiamy Pralki.pl?
W naszej ofercie znajdziesz:
  • naprawy pralek; ⇔ serwis pralek
  • naprawy suszarek i pralko-suszarek; ⇔ serwis suszarek i pralko-suszarek
  • naprawy piekarników; ⇔ serwis piekarników
  • naprawy płyt indukcyjnych; ⇔ serwis płyt indukcyjnych
  • naprawy płyt ceramicznych; ⇔ serwis płyt ceramicznych
  • naprawy zmywarek; ⇔ serwis zmywarek
  • naprawy suszarek do ubrań; ⇔ serwis suszarek do ubrań
Serwisujemy AGD marek: AmicaCandyIndesitWhirlpool.
Teren na którym świadczymy usługi napraw sprzętu AGD to: Poznań, Dopiewo, Komorniki, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Rokietnica, Swarzędz, Zasalewo.

Nagła awaria sprzętu AGD? Zadzwoń lub napisz do nas!

Dami­an Dykier

Co wyróżnia nasze usługi?

Elastyczne stawki

Nie korzys­tamy z pośred­ników, nie wysyłamy pod­wykon­aw­ców oraz całość usług wykonu­je­my oso­biś­cie. Nie jesteśmy wielką kor­po­racją, tylko małą grup­ką spec­jal­istów-pasjonatów, których celem nadrzęd­nym jest świad­cze­nie usług na najwyższym poziomie.

Nowoczesny sprzęt

Posi­adamy pro­gramy diag­nos­ty­czne wszys­t­kich auto­ry­zowanych pro­du­cen­tów. Korzys­tamy z najnowszych tech­nologii do diag­nozy i jesteśmy na bieżą­co z aktu­al­ny­mi tren­da­mi wdrażanych przez pro­du­cen­tów rozwiązań w urządzeni­ach AGD.

Schematy

Znamy na wylot schematy budowy urządzeń, których pode­j­mu­je się naprawy. Dodatkowo na szkole­ni­ach pro­du­cen­tów poz­na­je­my zasady budowy, niuanse i kwest­ie na które należy zwró­cić uwagę.

Kon­takt

Tel: +48 794 447 644

serwis@naprawiamypralki.plTooltip Text

ul. Goleszows­ka 26

61–434 Poz­nań

Godziny pra­cy

pon.-pt.: 08:00–20:00

sob.: 09:00–16:00

niedz.: Zamknięte

Ser­wis naprawiamypralki.pl najak­ty­wniej dzi­ała na obszarze 70km od Poz­na­nia, jed­nak najszy­b­ciej dojeżdza­my do klien­tów w miejs­cowoś­ci­ach takich jak: Poz­nań, Luboń, Komorni­ki, Mosi­na, Puszczykowo, Skórze­wo, Plewiska, Dąbrówka, Rok­iet­ni­ca, Lusówko, Zalase­wo, Oborniki.

Spec­jal­izu­je­my się w usłu­gach typu: || NAPRAWA AGD | SERWIS AGD | NAPRAWA PRALEK || SERWIS AMICA | SERWIS CANDY | SERWIS HOTPOINT | SERWSI INDESIT | SERWIS WHIRLPOOL ||

Copy­right © naprawiamypralki.pl 2019

Pro­jekt i wyko­nanie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo