Pralki i pralko-suszarki
Serwis i Napraw

Poznań, Dopiewo, Komorniki, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Rokietnica, Swarzędz, Zalasewo.

USŁUGI

Nasz ser­wis AGD NaprawiamyPralki.pl świad­czy usługę napraw­ia­nia pralek i pralko-suszarek, dla sprzętów ubez­piec­zonych oraz na przedłużonych gwaranc­jach. Jeśli Two­jej pralce przy­trafiła się awaria, to jeszcze nic stra­conego. Warto spróbować ją napraw­ić, ponieważ kup­no nowej pral­ki może być wielokrot­nie droższe niż cena wymieni­anej części.

Napraw­iamy pral­ki pro­du­cen­tów: AEG, Aris­ton, Bauknecht, Bosch, Can­dy, Elec­trolux, Hoover, Inde­sit, Siemens, Whirlpool.


Życie bez pralki 

Współczes­ny świat poprzez ogrom­ny rozwój tech­no­log­iczny wyposażył człowieka w sprzę­ty, bez których ludzie radzili sobie raptem sto lat temu. Obec­nie życie bez udo­god­nień jest dla nas czymś niewyobrażal­nym, a brak prą­du jest apokalip­ty­czną wiz­ją koń­ca świa­ta. Choć jest to lekko dra­matyzu­jące porów­nanie, sprzę­ty nieza­przeczal­nie ułatwia­ją nam życie. Nowoczesne tech­nolo­gie wciąż się rozwi­ja­ją, a na  rynku pojaw­ia­ją się coraz nowocześniejsze i zaskaku­jące gadże­ty. Jest jed­nak gru­pa urządzeń, bez których codzi­en­ność wyglą­dała­by znacznie trud­niej, niż bez innych. Lodówka, zam­rażar­ka, kuchen­ka, czy pral­ka. Życie bez pral­ki w czteroosobowej rodzinie była­by tragedią, zaś brak funkcji suszenia zimą skaza­ł­by mieszkańców na życie w mieszka­niu-suszarni. Na co dzień nie zas­tanaw­iamy się nad naszy­mi losa­mi bez jakiegoś sprzę­tu, dopó­ki się on nie zep­su­je. A sprzę­ty nieste­ty prędzej czy później ule­ga­ją awarii i staw­ia­ją nas w obliczu domowej tragedii. Statysty­ki mówią, że współczesne sprzę­ty psu­ją się znacznie częś­ciej i szy­b­ciej, niż te pro­dukowane na początku dekady. Pro­du­cen­ci zasła­ni­a­ją się bardziej złożony­mi tech­nolo­gia­mi, co za tym idzie więk­szym praw­dopodobieńst­wem awarii. Pojaw­ia się kole­jny prob­lem, pole­ga­ją­cy na złośli­woś­ci rzeczy martwych, które psu­ją się najczęś­ciej tuż po upły­wie gwarancji. Sta­je­my wtedy przed wyborem, w którym naprawa sprzę­tu AGD częs­to prze­gry­wa z kup­nem nowego. Czy jest to jed­naj najlep­sze, a co najważniejsze najbardziej opła­calne rozwiązanie?

Dlaczego naprawa pralki jest lepszym rozwiązaniem ?

W naszej kon­sump­cyjnej rzeczy­wis­toś­ci mało się mówi o napraw­ia­n­iu rzeczy. Potenc­jal­ny kon­sument z każdej możli­wej strony zaatakowany jest krzyk­li­wą for­mą reklamy danego sklepu, z której wyni­ka, że sprzeda­je sprzęt prak­ty­cznie za dar­mo i jeżeli już dziś nie kupi nowej pral­ki z gamą nowoczes­nych funkcji o których ist­nie­niu nie miał poję­cia, nie sko­rzys­ta z ofer­ty jego życia. W obliczu panu­jącego mitu ‚że naprawa pral­ki się nie opła­ca i przewyższy – zapewne kilka­krot­nie – wartość nowego sprzę­tu warto zapoz­nać się tym,co ofer­u­je rynek. Ser­wis AGD jest obec­ny na rynku usług i w odpowiedzi na pytanie czy jest to opła­calne, naprawa pral­ki, gdzie prob­lem jest naprawdę złożony to koszt około 350 zł. Ser­wis pral­ki obe­j­mu­je nie tylko naprawę pralek, ale też pralko-suszar­ki – usłu­gi obe­j­mu­ją też bardziej złożone mod­ele. Sil­nym argu­mentem za naprawą sprzę­tu może być także kom­plek­sowa diag­nos­ty­ka ‚dzię­ki czemu sprzęt zostanie nie tylko napraw­iony, ale będzie wiado­mo, w jakim ogól­nym stanie jest sprzęt i przewidzieć żywot­ność takiej pral­ki. Naprawa sprzę­tu AGD może być również argu­mentem w obliczu naszej odpowiedzial­ność kon­sumenck­iej i świado­moś­ci zanieczyszczenia środowiska – naprawa pralek z każdej strony jest lep­szym rozwiązaniem niż wyrzu­canie ich na śmietnik.

Co oferuje serwis pralek?

Decy­du­jąc się na naprawę sprzę­tu warto kierować się opini­a­mi i znaleźć cer­ty­fikowaną fir­mę god­ną zau­fa­nia. Da nam to gwarancję jakoś­ci ofer­owanych usłu­gi. Obec­nie ser­wi­san­ci staw­ia­ją na dobrą jakość i pro­fesjon­al­izm. Naprawa sprzę­tu AGD obe­j­mu­je kom­plek­sowy ser­wis pral­ki oraz pralko-suszar­ki i ofer­u­je szereg usług w przys­tęp­nych cenach. Niejed­no­li­ty cen­nik jest zależny od stop­nia uszkodzenia sprzę­tu i złożonoś­ci jego naprawy. Z reguły koszt takich zapraw wynosi od 100 do 300 zło­tych. W ofer­cie jest nie tylko naprawa pralek, ale usłu­gi dodatkowe takie jak peł­na diag­nos­ty­ka oraz insta­lac­ja i podłącze­nie sprzę­tu. Naprawa pralek odnosi się do sprzętów wielu znanych marek ofer­u­jąc takie usłu­gi jak na przykład ser­wis whirlpool czy ser­wis hot­point. Pro­fesjon­alne usłu­gi zapew­nia jas­na ofer­ta i szy­b­ka reakc­ja. Naprawa real­i­zowana jest w trzech eta­pach: kon­takt, przy­jazd i naprawa. Już na etapie roz­mowy z klien­tem prowad­zony jest wstęp­ny wywiad, który może nakierować na potenc­jal­ną przy­czynę uster­ki. Po przy­jeździe do klien­ta w ustalonym wspól­nie ter­minie następu­je wery­fikac­ja uster­ki. Dzię­ki wspar­ciu nowoczes­nych tech­nologii możli­we jest dokładne określe­nie przy­czyny awarii. Jeśli uster­ka na to pozwala, naprawa odby­wa się od razu na miejs­cu. Doty­czy to usług takich jak czyszcze­nie, ponowne pro­gramowanie i kon­fig­u­rac­ja pral­ki czy naprawa mod­ułu elek­tron­icznego.  W bardziej złożonych przy­pad­kach wyma­ga­ją­cych zamówienia nowej częś­ci naprawa może niez­nacznie się wydłużyć. W nagłych przy­pad­kach wyma­ga­ją­cych naty­ch­mi­as­towej inter­wencji, ser­wi­san­ci pojaw­ia­ją się już w dniu zgłoszenia. Naprawa sprzę­tu odby­wa się w możli­wie jak najkrót­szym cza­sie. Ser­wis pral­ki jest najlep­szym rozwiązaniem przy awarii sprzę­tu który pozwala na zaoszczędze­nie gotów­ki i szy­bkie rozwiązanie problemu.


HotPoint Serwis AGD oferuje również:

  • naprawy piekarników;

  • naprawy płyt indukcyjnych;

  • naprawy płyt ceramicznych;

  • naprawy pralek i pralko-suszarek;

  • naprawy suszarek do ubrań;

Teren na którym świadczymy usługi napraw sprzętu AGD to: Poznań, Dopiewo, Komorniki, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Rokietnica, Swarzędz, Zasalewo.

PRZYKŁADOWE naprawy

Nagła awaria sprzętu AGD? Napisz do nas!

Co wyróżnia nasze usługi?

Elastyczne stawki

Nie korzys­tamy z pośred­ników, nie wysyłamy pod­wykon­aw­ców oraz całość usług wykonu­je­my oso­biś­cie. Nie jesteśmy wielką kor­po­racją, tylko małą grup­ką spec­jal­istów-pasjonatów, których celem nadrzęd­nym jest świad­cze­nie usług na najwyższym poziomie.

Nowoczesny sprzęt

Posi­adamy pro­gramy diag­nos­ty­czne wszys­t­kich auto­ry­zowanych pro­du­cen­tów. Korzys­tamy z najnowszych tech­nologii do diag­nozy i jesteśmy na bieżą­co z aktu­al­ny­mi tren­da­mi wdrażanych przez pro­du­cen­tów rozwiązań w urządzeni­ach AGD.

Schematy

Znamy na wylot schematy budowy urządzeń, których pode­j­mu­je się naprawy. Dodatkowo na szkole­ni­ach pro­du­cen­tów poz­na­je­my zasady budowy, niuanse i kwest­ie na które należy zwró­cić uwagę.

Kon­takt

serwis@naprawiamypralki.plTooltip Text

ul. Goleszows­ka 26

61–434 Poz­nań

Godziny pra­cy

pon.-pt.: 08:00–16:00

Ser­wis naprawiamypralki.pl najak­ty­wniej dzi­ała na obszarze 70km od Poz­na­nia, jed­nak najszy­b­ciej dojeżdza­my do klien­tów w miejs­cowoś­ci­ach takich jak: Poz­nań, Luboń, Komorni­ki, Mosi­na, Puszczykowo, Skórze­wo, Plewiska, Dąbrówka, Rok­iet­ni­ca, Lusówko, Zalase­wo, Oborniki

Spec­jal­izu­je­my się w usłu­gach typu: || NAPRAWA AGD | SERWIS AGD | NAPRAWA PRALEK || SERWIS AMICA | SERWIS CANDY | SERWIS HOTPOINT | SERWSI INDESIT | SERWIS WHIRLPOOL ||

Copy­right © naprawiamypralki.pl 2023

Pro­jekt i wyko­nanie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo