Piekarniki
Serwis i Napraw

Poznań, Dopiewo, Komorniki, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Rokietnica, Swarzędz, Zalasewo.

USŁUGI

Nasz ser­wis AGD NaprawiamyPralki.pl świad­czy usługę napraw­ia­nia piekarników, które posi­ada­jące przedłużoną gwarancję, lub są ubez­piec­zone. Jeśli Two­je­mu piekarnikowi przy­trafiła się awaria, to jeszcze nic stra­conego. Warto spróbować ją napraw­ić, ponieważ kup­no nowego piekarni­ka może być wielokrot­nie droższe niż cena wymieni­anej części.

Napraw­iamy piekarni­ki pro­du­cen­tów: AEG, Aris­ton, Bauknecht, Bosch, Can­dy, Elec­trolux, Hoover, Inde­sit, Siemens, Whirlpool.


Naprawa sprzętu agd

Zespół fachow­ców w branży napraw agd funkcjonu­je na rynku już cztery lata i prężnie się rozwija.

Gru­pa wyspec­jal­i­zowanych fachow­ców, którzy połączyli własne siły dla klien­tów stałych oraz nowych, aby stworzyć wspól­ny pro­jekt pod ser­wisem agd -> naprawiamypralki.pl. 

Naprawy obe­j­mu­ją pral­ki, pralko-suszar­ki, zmy­war­ki, piekarni­ki, pły­ty ceram­iczne czy indukcyjne.

Wszys­tko z dzi­ałaniem zasady — klient jest najważniejszy, a jego sprzęt w naszych rękach bezpieczniejszy.

Spec­jal­iza­c­ja napraw w następu­ją­cych markach;

Fir­ma świad­czy usłu­gi ser­wisu whirlpool, inde­sit, bosh i wielu innych.

Poma­ga to prężnie dos­tosowywać się coraz to do więk­szego grona klien­tów, którzy częs­to szuka­ją fachow­ców spec­jal­izu­ją­cych się w sprzę­cie danej marki.

Gwaran­cyjny sprzęt trwa na ogół 3–5 lat. Czy jest sens po takim cza­sie wymieni­ać sprzęt na nowy?

Naprawiamypralki.pl pomogą Państ­wu postaw­ić sprzęt bard­zo moc­no zuży­ty czy praw­ie nieuży­wany na nogi.

Wszys­tko jest robione z myślą o kliencie.

Serwis hotpoint

Zespół fachow­ców, jest w stanie napraw­ić praw­ie każdą usterkę w państ­wa sprzę­cie agd.

Sama nazwa hot­point już wskazu­je, iż zespół ludzi, którzy do Państ­wa przy­jadą z siedz­i­by firmy poradzi sobie z napotkanym problemem.

Ser­wis piekarników, ser­wis agd prze­b­ie­ga w opra­cow­anym sposo­bie działania.

Firma wyodrębnia trzy następujące kroki:

1. Kon­takt mailowy z obsługą ser­wisu — przed­staw­ie­nie opisu uster­ki.

2. Dojazd fachow­ca — po wcześniejszym umówie­niu wiz­y­ty na wskazany adres pra­cown­ik zawsze dojedzie we wskazany adres w miarę możli­woś­ci cza­sowej, o której było mówione pod­czas rez­erwacji serwisu.

3. Naprawa — sama naprawa sprzę­tu agd jest pro­ce­sem cza­sa­mi bard­zo czasochłon­nym dlat­ego entuz­jazm i motywac­ja, wspo­ma­ga­ją pra­cown­i­ka przy każdym dzi­ała­niu pod­czas wiz­y­ty u klienta.

Oprócz wiedzy teo­re­ty­cznej jak i prak­ty­cznej ważnym ele­mentem firmy jest sprzęt, który posi­a­da do samej naprawy sprzętu.

Badanie i anal­iza wszys­t­kich podze­społów dla nas zwykłego cho­ci­aż­by piekarni­ka poprzez podłącze­nie go do kom­put­era i pro­gra­mu anal­izy pozwala pra­cown­ikom w łatwiejszy sposób wyna­jdy­wać uster­ki urządzenia.

Wsparcie od najlepszych 

Fir­ma mając w swoich szere­gach doświad­cze­nie plus młody optymizm pra­cown­iczy, może pochwal­ić się zau­faniem i gwarancją wyko­nanej obsłu­gi na płaszczyz­nach ser­wisowych agd. 

Poczy­na­jąc włas­nie od samego ser­wisu piekarników, pralek czy zmy­warek fir­ma budu­je dobre imię i zau­fanie klien­ta do jej samej.

Wymi­ana podze­społów, naprawa układów elek­tron­icznych to są pod­sta­wowe atu­ty naprawiamypralki.pl

Real­iza­c­ja zamówienia naprawy danego sprzę­tu prze­b­ie­ga sprawnie, szy­bko, a niekiedy nieu­ciążli­wie jeśli są to układy elek­tron­iczne, które nie potrze­bu­ją dużej atencji hałasu.

Ilość liczb, które prze­maw­ia­ją za samą fir­mą są bard­zo imponujące:

- 4 lata w branży jako zespół fachowców,

- 15 spec­jal­iza­cji u producentów,

- 130 napraw w ciągu miesiąca,

- 10 odby­tych szkoleń.

Wszyscy z nas lubimy jak za nasze czyny mówią licz­by. Czy to nie jest wspani­ałe jeśli w fir­mie jest grono osób, które chcą akty­wnie dzi­ałać na rzecz klien­ta w branży naprawy agd?

Sprzęt powinien chodz­ić praw­idłowo i nie psuć się za szy­bko, a nawet jeśli już to zro­bi może­my zau­fać fachow­com z firmy naprawiamypralki.pl

Opinie i komen­tarze pozy­ty­wne, które wys­tępu­ją na różnych forach i pogłosach w samym mieś­cie świad­czą o dobrym i fachowym imie­niu firmy jak i samych właś­ci­cieli, którzy za cel wzięli fachowy ser­wis agd to pod­stawa w dobrze funkcjonu­ją­cym mieście.

Pon­ad pół mil­iona ludzi w samym Poz­na­niu i mieszkań­cy okolicznych miejs­cowoś­ci mogą liczyć na naprawę sprzę­tu agd w swo­jej okol­i­cy zapewnioną przez odpowied­nich fachowców.

Jedynym wyma­ganiem jest skon­tak­towanie się z samą obsługą firmy.

Czy nie jest to proste jeśli poroz­maw­iamy z drugim człowiekiem, a on podeśle do nas swoich fachow­ców, którzy napraw­ia każdy sprzęt agd.

Mieszkań­cy Poz­na­nia i okolic mają ogromne szczęś­cie, móc mieć taki fachowy ser­wis agd w swoim mieście.


Jako serwis agd oferujemy również:

  • naprawy pralek oraz pralko-suszarek;

  • naprawy płyt indukcyjnych;

  • naprawy płyt ceramicznych;

  • naprawy zmywarek;

  • naprawy suszarek do ubrań;

Zachęcamy do telefonowania, aby uzyskać wstępne informacje o zakresie usługi i możliwych kosztach. Podpowiemy co można sprawdzić i wykonać we własnym zakresie. Jeśli to nie pomoże, wtedy umówimy się na wizytę i diagnostykę awarii.

Teren na którym świadczymy usługi napraw sprzętu AGD to: Poznań, Dopiewo, Komorniki, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Rokietnica, Swarzędz, Zasalewo.

PRZYKŁADOWE naprawy

Nagła awaria sprzętu AGD? Napisz do nas!

Co wyróżnia nasze usługi?

Elastyczne stawki

Nie korzys­tamy z pośred­ników, nie wysyłamy pod­wykon­aw­ców oraz całość usług wykonu­je­my oso­biś­cie. Nie jesteśmy wielką kor­po­racją, tylko małą grup­ką spec­jal­istów-pasjonatów, których celem nadrzęd­nym jest świad­cze­nie usług na najwyższym poziomie.

Nowoczesny sprzęt

Posi­adamy pro­gramy diag­nos­ty­czne wszys­t­kich auto­ry­zowanych pro­du­cen­tów. Korzys­tamy z najnowszych tech­nologii do diag­nozy i jesteśmy na bieżą­co z aktu­al­ny­mi tren­da­mi wdrażanych przez pro­du­cen­tów rozwiązań w urządzeni­ach AGD.

Schematy

Znamy na wylot schematy budowy urządzeń, których pode­j­mu­je się naprawy. Dodatkowo na szkole­ni­ach pro­du­cen­tów poz­na­je­my zasady budowy, niuanse i kwest­ie na które należy zwró­cić uwagę.

Kon­takt

serwis@naprawiamypralki.plTooltip Text

ul. Goleszows­ka 26

61–434 Poz­nań

Godziny pra­cy

pon.-pt.: 08:00–16:00

Ser­wis naprawiamypralki.pl najak­ty­wniej dzi­ała na obszarze 70km od Poz­na­nia, jed­nak najszy­b­ciej dojeżdza­my do klien­tów w miejs­cowoś­ci­ach takich jak: Poz­nań, Luboń, Komorni­ki, Mosi­na, Puszczykowo, Skórze­wo, Plewiska, Dąbrówka, Rok­iet­ni­ca, Lusówko, Zalase­wo, Oborniki

Spec­jal­izu­je­my się w usłu­gach typu: || NAPRAWA AGD | SERWIS AGD | NAPRAWA PRALEK || SERWIS AMICA | SERWIS CANDY | SERWIS HOTPOINT | SERWSI INDESIT | SERWIS WHIRLPOOL ||

Copy­right © naprawiamypralki.pl 2023

Pro­jekt i wyko­nanie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo