Zmywarki
Serwis i Napraw

Poznań, Dopiewo, Komorniki, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Rokietnica, Swarzędz, Zalasewo.

USŁUGI

Nasz ser­wis AGD NaprawiamyPralki.pl świad­czy usługę napraw­ia­nia zmy­warek, które posi­ada­ją przedłużoną gwarancję, lub są ubez­piec­zone. Jeśli Two­jej zmy­warce przy­trafiła się awaria, to jeszcze nic stra­conego. Warto spróbować ją napraw­ić, ponieważ kup­no nowej zmy­war­ki może być wielokrot­nie droższe niż cena wymieni­anej części.

Napraw­iamy zmy­war­ki pro­du­cen­tów: AEG, Aris­ton, Bauknecht, Bosch, Can­dy, Elec­trolux, Hoover, Inde­sit, Siemens, Whirlpool.


Zapewne gdy w 1924 roku bry­tyjs­ki inżynier William Howard Livens stworzył pier­wszy pro­jekt zmy­war­ki, nie wiedzi­ał, że kilka­dziesiąt lat później to urządze­nie trafi prak­ty­cznie do każdego domu na całym świecie i znaczą­co odciąży domown­ików w codzi­en­nych obow­iązkach. Częs­to z otar­ty­mi ręka­mi wita­my naszych goś­ci, jed­nak ster­ta naczyń, która pozosta­je po krótkim spotka­niu z rodz­iną, czy przy­jaciół­mi, bywa cza­sa­mi zatr­waża­ją­ca, wów­czas zmy­war­ka okazu­je się być zbaw­i­en­na. Jed­nak, aby w pełni speł­ni­ała swo­ją rolę, musi być przede wszys­tkim spraw­na. Z myślą o tym i o Państ­wo kom­for­cie, pow­stała nasza fir­ma, która spec­jal­izu­je się w ser­wisie zmy­warek oraz napraw­ie pozostałego sprzę­tu AGD

Co wyróżnia nasz serwis AGD?

Zdobyte doświad­cze­nie spraw­iło, że bez trudu radz­imy sobie z każdą usterką, bez wzglę­du na to, z którą marką mamy do czynienia. Ser­wis Whirlpoolser­wis Hot­point  - bez wzglę­du na to, jaką zmy­warkę Państ­wo posi­ada­ją z chę­cią, pomoże­my ją napraw­ić. Do każdego klien­ta pod­chodz­imy indy­wid­u­al­nie, dzię­ki czemu zysku­ją Państ­wo pewność, że zapro­ponowane przez nas rozwiąza­nia, jak również cen­na, będą ucz­ci­we i wyróżnią się na tle propozy­cji naszej konkurencji. Dbamy o to, aby każ­da naprawa zmy­war­ki, którą wykonu­ją nasi wyspec­jal­i­zowani pra­cown­i­cy, prze­b­ie­gała płyn­nie i bez dodatkowych kosztów. Dążymy do tego, aby częś­ci, które wymieni­amy, pochodz­iły od sprawd­zonych i zau­fanych pro­du­cen­tów, ponieważ chce­my, aby dana zmy­war­ka speł­nia swo­ją funkcję, jak najdłużej.

Jesteśmy ser­wisem AGD, który dynam­icznie się rozwi­ja, dlat­ego stale posz­erza­my nasze kom­pe­tenc­je i możli­woś­ci. Dzię­ki temu mogą liczyć Państ­wo na kom­plek­sową obsługę z naszej strony. Naprawa zmy­warek, pralek, piekarników, pralko-suszarek, płyt ceram­icznych oraz induk­cyjnych — to tylko nieliczne z naszych wielu możli­woś­ci. Z tego powodu, wielu klien­tów ceni sobie współpracę z naszą firmą.

Kole­jną kwest­ią, która nas wyróż­nia, jest wszech­stron­ność pod wzglę­dem wspom­ni­anych wcześniej marek. Nasz ser­wis AGD spec­jal­izu­je się w naprawach urządzeń AGD pro­du­cen­tów: Whirlpool, Can­dy, Inde­sit, Hoover, Aris­ton, Bauknecht. Za sprawą tego, zysku­ją Państ­wo pewność, że żad­na awaria, czy uster­ka nie będzie dla nas kłopotli­wa, a wręcz prze­ci­wnie, zre­al­izu­je­my nawet najbardziej wyma­ga­jące zadania.

W jaki sposób pracujemy?

Cza­sa­mi wystar­czą dwa dni bez sprawnej zmy­war­ki, aby wprowadz­ić dezor­ga­ni­za­cję w każdym domu, szczegól­nie jeżeli na co dzień pochła­nia nas pra­ca i wiele innych obow­iązków. Mając na uwadze dobro naszych klien­tów, opra­cow­al­iśmy trzy kro­ki, które spraw­ia­ją, że każ­da naprawa sprzę­tu AGD przez naszą fir­mę prze­b­ie­ga dynam­icznie i bez zakłóceń. Poniżej dokład­nie to wyjaśniamy.

KROK 1 — KONTAKT 

Pier­wszym krok­iem jest kon­takt e‑mailowy z naszą fir­mą. Prosimy o przed­staw­ie­nie, jakie prob­le­my wys­tępu­ją z danym urządze­niem, aby lep­iej przy­go­tować się do wiz­y­ty. W tym cza­sie także dogod­ny ter­min dla obu stron. Częs­to w nagłych sytu­ac­jach przy­jeżdżamy do klien­tów jeszcze w tym samym dniu, co z pewnoś­cią przyśpiesza naprawę.

KROK 2 — PRZYJAZD 

Czas na kole­jny krok, czyli przy­jazd do klien­ta w umówionym wcześniej ter­minie. Za pomocą diag­nos­ty­ki kom­put­erowej i pozostałych urządzeń pomi­arowych określamy rodzaj uster­ki. Uzysku­jąc niezbędne infor­ma­c­je, prze­chodz­imy do kroku trzeciego.

KROK 3 — NAPRAWA 

W miarę możli­woś­ci, o ile uster­ka na to pozwala, naprawa sprzę­tu AGD real­i­zowana jest na miejs­cu. Najczęś­ciej doty­czy to czyszczenia, czy wymi­any jak­iś konkret­nych mod­ułów, które posi­adamy ze sobą, dzię­ki infor­ma­cjom zdoby­tym w kroku trzec­im. Cza­sa­mi jed­nak naprawa zmy­warek wyma­ga zamówienia dodatkowych częś­ci, wów­czas umaw­iamy się na kole­jny ter­min, aby dokończyć zlecenie.

Nasze pode­jś­cie do klien­ta oraz przed­staw­ione powyżej trzy kro­ki pra­cy spraw­ia­ją, że ser­wis zmy­warek, czy pozostałych urządzeń AGD, prze­b­ie­ga bez zakłóceń, a klient posi­a­da niezbędne infor­ma­c­je na tem­at naprawy. Do każdego klien­ta pod­chodz­imy indy­wid­u­alne, dlat­ego jeżeli mają Państ­wo jakieś pyta­nia, prosimy o kontakt!


HotPoint Serwis AGD oferuje również:

  • naprawy piekarników;

  • naprawy płyt indukcyjnych;

  • naprawy płyt ceramicznych;

  • naprawy pralek i pralko-suszarek;

  • naprawy suszarek do ubrań;

Teren na którym świadczymy usługi napraw sprzętu AGD to: Poznań, Dopiewo, Komorniki, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Rokietnica, Swarzędz, Zasalewo.

PRZYKŁADOWE naprawy

Nagła awaria sprzętu AGD? Napisz do nas!

Co wyróżnia nasze usługi?

Elastyczne stawki

Nie korzys­tamy z pośred­ników, nie wysyłamy pod­wykon­aw­ców oraz całość usług wykonu­je­my oso­biś­cie. Nie jesteśmy wielką kor­po­racją, tylko małą grup­ką spec­jal­istów-pasjonatów, których celem nadrzęd­nym jest świad­cze­nie usług na najwyższym poziomie.

Nowoczesny sprzęt

Posi­adamy pro­gramy diag­nos­ty­czne wszys­t­kich auto­ry­zowanych pro­du­cen­tów. Korzys­tamy z najnowszych tech­nologii do diag­nozy i jesteśmy na bieżą­co z aktu­al­ny­mi tren­da­mi wdrażanych przez pro­du­cen­tów rozwiązań w urządzeni­ach AGD.

Schematy

Znamy na wylot schematy budowy urządzeń, których pode­j­mu­je się naprawy. Dodatkowo na szkole­ni­ach pro­du­cen­tów poz­na­je­my zasady budowy, niuanse i kwest­ie na które należy zwró­cić uwagę.

Kon­takt

serwis@naprawiamypralki.plTooltip Text

ul. Goleszows­ka 26

61–434 Poz­nań

Godziny pra­cy

pon.-pt.: 08:00–16:00

Ser­wis naprawiamypralki.pl najak­ty­wniej dzi­ała na obszarze 70km od Poz­na­nia, jed­nak najszy­b­ciej dojeżdza­my do klien­tów w miejs­cowoś­ci­ach takich jak: Poz­nań, Luboń, Komorni­ki, Mosi­na, Puszczykowo, Skórze­wo, Plewiska, Dąbrówka, Rok­iet­ni­ca, Lusówko, Zalase­wo, Oborniki

Spec­jal­izu­je­my się w usłu­gach typu: || NAPRAWA AGD | SERWIS AGD | NAPRAWA PRALEK || SERWIS AMICA | SERWIS CANDY | SERWIS HOTPOINT | SERWSI INDESIT | SERWIS WHIRLPOOL ||

Copy­right © naprawiamypralki.pl 2023

Pro­jekt i wyko­nanie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo