Komis i Outlet AGD W POZNANIU

Używany sprzęt AGD: pralki, pralko-suszarki, lodówki, piekarniki, zmywarki.

ZAPRASZAMY DO NASZEGO KOMISU Z UŻYWANYM SPRZĘTEM AGD PRZY UL. GOLESZOWSKA 26 w POZNANIU

Domeną współczes­nego świa­ta jest dynamizm i zmi­ana. Tem­po roz­wo­ju tech­no­log­icznego spraw­ia, że wciąż pow­sta­ją coraz to nowe urządzenia, które ułatwia­ją życie w każdej jego sferze. Innowac­je są wszędzie. Na każdym kroku słyszymy o pow­sta­niu jakieś nowin­ki. Dlat­ego nie wyobrażamy sobie funkcjonowa­nia, a także wyglą­du naszego mieszka­nia bez różnorod­nego sprzę­tu AGD. Jed­nakże pro­duk­ty nie należą do najtańszych.

Wspani­ałym rozwiązaniem pozwala­ją­cym na korzys­tanie z funkcjon­al­noś­ci tych artykułów i ogranicze­nie kosztów zakupu jest naby­cie pro­duk­tów uży­wanych. W ofer­cie naszego komisu moż­na znaleźć sprzęt w doskon­ałej ofer­cie cenowej. Co więcej, pro­ponowane przez nas urządzenia są dobrej jakoś­ci. Zostały one przez nas zre­gen­erowane, a także przeszły częś­ciowy przegląd. Pod­czas przeprowadza­nia tego dzi­ała­nia usuwamy wszelkie wady kon­struk­cyjne. Dlat­ego maszyny mogą posłużyć tak dłu­go, jak nowy sprzęt, a nawet jeszcze dłużej. Istotne jest także to, że inwes­t­u­jąc w ofer­owane przez nas pro­duk­ty, dodatkowo otrzy­masz 6 miesięczną gwarancję. Czy nie jest do doskon­ała oferta?

W naszej ofer­cie możesz znaleźć uży­wany sprzęt AGD w tym m.in. :

Tanie i używane pralki

Jeszcze sto lat temu ludzie doskonale radzili sobie bez pral­ki, ale nie dzisi­aj. Współczes­ny człowiek tak bard­zo przyzwycza­ił się do tech­nologii, że wiz­ja życia bez pro­fesjon­al­nego sprzę­tu do pra­nia porówny­wal­na jest z apokalip­są. Jest to oczy­wiś­cie moc­no prze­sad­zone, ale gdy dłu­go lub całe życie prze­by­wa się w otocze­niu pewnych rozwiązań, zako­rzeni­a­ją się one tak sil­nie, że człowiek nie potrafi wyobraz­ić sobie, że świat mógł kiedyś inaczej wyglą­dać. Nieza­leżnie od tego, jed­no jest pewne, że dzisi­aj pral­ka jest pod­sta­wowym i niezbęd­nym sprzętem w każdym gospo­darst­wie domowym. Dlat­ego wychodząc naprze­ciw Państ­wa potrze­bom, pro­ponu­je­my wysok­iej jakoś­ci sprzęt uży­wany w doskon­ałych cenach. Wybór jest bard­zo duży. U nas zna­jdziecie pral­ki różnych marek, zróżni­cow­ane pod wzglę­dem kolorysty­ki, rozmi­arów, sposobu ład­owa­nia odzieży i wielu innych para­metrów. Pral­ki przeszły stosowny przegląd, który poz­wolił usunąć ewen­tu­alne wady, dlat­ego są sprawne i gotowe do współpra­cy z Państ­wem jeszcze przez wiele lat!

Używane zmywarki

Wśród sprzę­tu, który pro­ponu­je­my są także tanie i uży­wane zmy­war­ki. Są to urządzenia, które jeszcze nie tak dawno należały do rzad­koś­ci w pol­s­kich domach, a ter­az powoli powszed­nieją i coraz więcej rodzin korzys­ta z ich funkcjon­al­noś­ci. Nasz komis sprzę­tu AGD dba o to, aby zmy­wa­ki były w pełni sprawne i przy­go­towane wykony­wa­nia niezbęd­nych zadań. Wybór jest bard­zo duży, dlat­ego bez trudu zna­jdziesz sprzęt, który spełni Two­je oczekiwania.

Tanie i używane lodówki

Lodówka należy do kole­jnych urządzeń, bez których współczes­ny świat nie wyobraża sobie funkcjonowa­nia. Brak lodów­ki lub jej awaria to ogrom­ny prob­lem, który zakłó­ca porządek i nor­mal­ną akty­wność rodziny. W takich okolicznoś­ci­ach nie zawsze ma się środ­ki na zakup nowego pro­duk­tu. Co więcej, naprawa nie zawsze jest możli­wa do przeprowadzenia. Wów­czas z pomocą przy­chodzi tani sprzęt AGD dostęp­ny w naszym out­le­cie. Pro­ponu­je­my lodów­ki różnych marek. W zależnoś­ci od potrzeb moż­na wybrać wer­sję jednodrzwiowe lub dwu­drzwiowe. Pon­ad­to ofer­owany tani sprzęt AGD wyposażony jest również w różne funkc­je dodatkowe. Artykuły dostęp­ne w komisie spełnią oczeki­wa­nia każdego, nawet najbardziej wyma­ga­jącego klienta.

Tanie i używane pralki

Jeszcze sto lat temu ludzie doskonale radzili sobie bez pral­ki, ale nie dzisi­aj. Współczes­ny człowiek tak bard­zo przyzwycza­ił się do tech­nologii, że wiz­ja życia bez pro­fesjon­al­nego sprzę­tu do pra­nia porówny­wal­na jest z apokalip­są. Jest to oczy­wiś­cie moc­no prze­sad­zone, ale gdy dłu­go lub całe życie prze­by­wa się w otocze­niu pewnych rozwiązań, zako­rzeni­a­ją się one tak sil­nie, że człowiek nie potrafi wyobrazić 

Tanie i używane piekarniki

W naszej ofer­cie dostęp­ne są także wspani­ałe piekarni­ki, które spraw­ią, że Twój dom będzie pach­ni­ał ciastem i inny­mi pyszny­mi wyp­ieka­mi. Pro­duk­ty mają także wiele przy­dat­nych funkcji, na przykład grzanie z góry, grzanie z dołu, ter­moo­bieg, grill, naw­iew, rozm­nażanie i wiele innych. Dzię­ki temu uda się przy­go­tować fan­tasty­czne potrawy, które wpraw­ią w zach­wyt domowników.

Tanie i używane kuchenki

Tanie AGD dostęp­ne w naszym out­le­cie to także uży­wane kuchen­ki. Zróżni­cow­ana ofer­ta poz­woli wybrać urządze­nie dos­tosowane do potrzeb i doskonale pasu­jące do wyposaże­nia domu czy mieszkania.

Zaprasza­my do sko­rzys­ta­nia z naszej ofer­ty. Zapew­ni­amy nie tylko wysok­iej jakoś­ci uży­wany sprzęt, ale także pro­fesjon­al­ny ser­wis AGD.

Wszys­tkie urządzenia zostały przez nas zre­gen­erowane i przeszły całoś­ciowy przegląd. Dodatkowo na każdy kupi­onu od nas sprzęt otrzy­masz 3 miesięczną gwarancję. 

Ceny urządzeń uży­wanych są o wiele niższe niż nowych ze sklepu, a mogą posłużyć tak samo dłu­go (lub dłużej) niż nowy sprzęt. Wszelkie wady kon­struk­cyjne i eksploat­a­cyjne wykry­wamy pod­czas przeglą­du i je na bieżą­co korygujemy.

Nagła awaria sprzętu AGD? Napisz do nas!

Co wyróżnia nasze usługi?

Elastyczne stawki

Nie korzys­tamy z pośred­ników, nie wysyłamy pod­wykon­aw­ców oraz całość usług wykonu­je­my oso­biś­cie. Nie jesteśmy wielką kor­po­racją, tylko małą grup­ką spec­jal­istów-pasjonatów, których celem nadrzęd­nym jest świad­cze­nie usług na najwyższym poziomie.

Nowoczesny sprzęt

Posi­adamy pro­gramy diag­nos­ty­czne wszys­t­kich auto­ry­zowanych pro­du­cen­tów. Korzys­tamy z najnowszych tech­nologii do diag­nozy i jesteśmy na bieżą­co z aktu­al­ny­mi tren­da­mi wdrażanych przez pro­du­cen­tów rozwiązań w urządzeni­ach AGD.

Schematy

Znamy na wylot schematy budowy urządzeń, których pode­j­mu­je się naprawy. Dodatkowo na szkole­ni­ach pro­du­cen­tów poz­na­je­my zasady budowy, niuanse i kwest­ie na które należy zwró­cić uwagę.

Kon­takt

serwis@naprawiamypralki.plTooltip Text

ul. Goleszows­ka 26

61–434 Poz­nań

Godziny pra­cy

pon.-pt.: 08:00–16:00

Ser­wis naprawiamypralki.pl najak­ty­wniej dzi­ała na obszarze 70km od Poz­na­nia, jed­nak najszy­b­ciej dojeżdza­my do klien­tów w miejs­cowoś­ci­ach takich jak: Poz­nań, Luboń, Komorni­ki, Mosi­na, Puszczykowo, Skórze­wo, Plewiska, Dąbrówka, Rok­iet­ni­ca, Lusówko, Zalase­wo, Oborniki

Spec­jal­izu­je­my się w usłu­gach typu: || NAPRAWA AGD | SERWIS AGD | NAPRAWA PRALEK || SERWIS AMICA | SERWIS CANDY | SERWIS HOTPOINT | SERWSI INDESIT | SERWIS WHIRLPOOL ||

Copy­right © naprawiamypralki.pl 2023

Pro­jekt i wyko­nanie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo