Kontakt

napisz do nas!

Zachę­camy do kon­tak­tu przez e‑mail. Odpowiemy na wszys­tkie Two­je pyta­nia np. sprawdz­imy dostęp­ność cześć zami­en­nych, wycen­imy w przy­bliże­niu koszt naprawy, doradz­imy w każdej kwestii związanej z urządzeni­a­mi AGD.

Obszar działania

Przede wszys­tkim Poz­nań, gdzie mieś­ci się siedz­i­ba naszej firmy. Dzi­ałamy też w promie­niu 75 kilo­metrów od Poz­na­nia i dojeżdza­my do takich miejs­cowoś­ci jak:

Luboń, Puszczykowo, Mosi­na, Kórnik, Swarzędz, Rok­iet­ni­ca, Śrem, Pobiedziska, Murowana Gośli­na, Oborni­ki, Szamo­tuły, Wron­ki, Komorni­ki, Plewiska.

Tutaj zgłosisz awarię, która będzie miała najwyższy priorytet:

Lokalizacja

ul. Goleszows­ka 26
61–434 Poznań

i

NIP

783 164 75 93
Płat­nik VAT

}

Godziny pracy

pon.-pt.:   08:00–16:00

Fir­ma zare­je­strowana jest w Cen­tral­nej Ewidencji i Infor­ma­cji o Dzi­ałal­noś­ci Gospo­dar­czej (CEIDG), prowad­zonej przez Min­is­tra właś­ci­wego do spraw gospodarki.

Nagła awaria sprzętu AGD? Napisz do nas!

Co wyróżnia nasze usługi?

Elastyczne stawki

Nie korzys­tamy z pośred­ników, nie wysyłamy pod­wykon­aw­ców oraz całość usług wykonu­je­my oso­biś­cie. Nie jesteśmy wielką kor­po­racją, tylko małą grup­ką spec­jal­istów-pasjonatów, których celem nadrzęd­nym jest świad­cze­nie usług na najwyższym poziomie.

Nowoczesny sprzęt

Posi­adamy pro­gramy diag­nos­ty­czne wszys­t­kich auto­ry­zowanych pro­du­cen­tów. Korzys­tamy z najnowszych tech­nologii do diag­nozy i jesteśmy na bieżą­co z aktu­al­ny­mi tren­da­mi wdrażanych przez pro­du­cen­tów rozwiązań w urządzeni­ach AGD.

Schematy

Znamy na wylot schematy budowy urządzeń, których pode­j­mu­je się naprawy. Dodatkowo na szkole­ni­ach pro­du­cen­tów poz­na­je­my zasady budowy, niuanse i kwest­ie na które należy zwró­cić uwagę.

Kon­takt

serwis@naprawiamypralki.plTooltip Text

ul. Goleszows­ka 26

61–434 Poz­nań

Godziny pra­cy

pon.-pt.: 08:00–16:00

Ser­wis naprawiamypralki.pl najak­ty­wniej dzi­ała na obszarze 70km od Poz­na­nia, jed­nak najszy­b­ciej dojeżdza­my do klien­tów w miejs­cowoś­ci­ach takich jak: Poz­nań, Luboń, Komorni­ki, Mosi­na, Puszczykowo, Skórze­wo, Plewiska, Dąbrówka, Rok­iet­ni­ca, Lusówko, Zalase­wo, Oborniki

Spec­jal­izu­je­my się w usłu­gach typu: || NAPRAWA AGD | SERWIS AGD | NAPRAWA PRALEK || SERWIS AMICA | SERWIS CANDY | SERWIS HOTPOINT | SERWSI INDESIT | SERWIS WHIRLPOOL ||

Copy­right © naprawiamypralki.pl 2023

Pro­jekt i wyko­nanie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo