Klejenie bębnów w pralkach — NOWOŚĆ!

Poznań, Dopiewo, Komorniki, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Rokietnica, Swarzędz, Zalasewo.

Nowa usługa!

Najczęś­ciej w najm­niej spodziewanym momen­cie domowy sprzęt agd przes­ta­je dzi­ałać. Cza­sa­mi złe użytkowanie lub nad­mier­na eksploat­ac­ja powodu­je pow­stanie uster­ki. Nasi ser­wi­san­ci bard­zo sprawnie radzą sobie ze wszys­tki­mi tego typu mankamentami.

Naprawa agd, w tym naprawa pralekto nasz pri­o­ry­tet. Cen­imy sobie czas swój i naszych klien­tów, dlat­ego wszys­tkie uster­ki napraw­iamy w możli­wie najkrót­szym cza­sie, a w odpowiedzi na zapotrze­bowanie rynku wprowadzil­iśmy dodatkowe usłu­gi takie jak:

Ori­en­ta­cyjne cena: 150zł  (+prze­taczanie ośki 70zł-100zł).

Czas naprawy maksy­mal­nie 1–2 dni roboczych.
Naprawa na miejs­cu w Poznaniu.

Klejenie bębnów

Pro­du­cen­ci pralek obu­dowę bęb­na mon­tu­ją na dwa sposo­by. Jed­ni obu­dowę skrę­ca­ją za pomocą śrub inni obu­dowę skle­ja­ją. W przy­pad­ku, kiedy dojdzie do zatar­cia łożysk, w kle­jonych bęb­nach nie­u­nikniona jest naprawa w ser­wisie. Dzię­ki spec­jal­isty­cznym narzędziom, sprawnie rozk­le­jamy, a potem skle­jamy bęben, tak że po uster­ce nie pozosta­je ślad.

Regeneracja układu piorącego

Jed­ną z najczęst­szych usterek pralek, jest uszkodze­nie układu piorącego, Objawy takiej uster­ki mogą być różne, głoś­na pra­ca pral­ki, czy brak obro­tu bęb­na pod­czas pra­cy. W przy­pad­ku regen­er­acji nie ma potrze­by wymi­any całego układu piorącego. Wymieni­ane są tylko podze­społy, które uległy awarii. Regen­er­ac­ja agd, jest tańsza tym samym zmniejsza to koszt naprawy pralki.

Regeneracja układów piorących

Różni pro­du­cen­ci pralek, nie zawsze mon­tu­ją te same układy piorące. W zależnoś­ci od pro­du­cen­ta układy piorące różnią się budową i mon­tażem. W przy­pad­ku uszkodzenia układów piorą­cych, czyli bęb­na wraz z obu­dową naprawa może być niemożli­wa i będzie potrzeb­na wymi­ana tego ele­men­tu. Do wymi­any całoś­ci bęb­na może dojść, jeśli uszkodzi się np. mieszadło, które tworzy z bęb­nem całość.

Wymiana łożysk w bębnie

Jeśli pral­ka w trak­cie obra­ca­nia bęb­nem, zaczęła wydawać z siebie charak­terysty­czny głośny szum, który nasi­la się przy wirowa­niu, najpraw­dopodob­niej mamy do czynienia z zuży­ty­mi łożyska­mi. Jest to bard­zo częs­ta uster­ka w pral­ka, które bywa­ją nad­miernie przeład­owane pod­czas pra­nia. Taką usterkę łat­wo potwierdz­ić, obra­ca­jąc bęben przy wyłąc­zonym urządze­niu. Jeśli przy takim obro­cie sły­chać tar­cie lub podob­ne odgłosy to może­my być praw­ie pewni, że w pralce zużyły się łożys­ka i będzie niezbęd­na wiz­y­ta serwisanta.

Wymiana łożysk w bębnie klejonym

Ze wzglę­du na swo­ją budowę bęben kle­jony na stałe połąc­zony jest z obu­dową, która go otacza. Bez rozk­le­je­nia obu­dowy, nie ma możli­woś­ci wymi­any łożysk. Dlat­ego przy takiej uster­ce, albo następu­je wymi­ana całoś­ciowa układu piorącego lub dochodzi do regen­er­acji tego układu.

Wymiana łożysk w zbiornikach pralek

Przy zuży­tych łożyskach ofer­u­je­my wymi­anę ich na nowe zarówno w pralkach ład­owanych od góry jak i od przodu.

 Wymi­any łożys­ka w zbiornikach roz­bier­al­nych jak również i kle­jonych od przo­du i od góry ładowanych

W przy­pad­ku uszkod­zonych łożysk w zbiornikach kle­jonych zarówno ład­owanych od góry jak od przo­du wykonu­je­my wymi­anę łożysk, bez koniecznoś­ci wymi­any całego układu piorącego. Przy zbiornikach roz­bier­al­nych wymi­ana łożysk może być wyko­nana szy­b­ciej, w tym przy­pad­ku nie ma koniecznoś­ci rozk­le­ja­nia bębna.

Nagła awaria sprzętu AGD? Napisz do nas!

Co wyróżnia nasze usługi?

Elastyczne stawki

Nie korzys­tamy z pośred­ników, nie wysyłamy pod­wykon­aw­ców oraz całość usług wykonu­je­my oso­biś­cie. Nie jesteśmy wielką kor­po­racją, tylko małą grup­ką spec­jal­istów-pasjonatów, których celem nadrzęd­nym jest świad­cze­nie usług na najwyższym poziomie.

Nowoczesny sprzęt

Posi­adamy pro­gramy diag­nos­ty­czne wszys­t­kich auto­ry­zowanych pro­du­cen­tów. Korzys­tamy z najnowszych tech­nologii do diag­nozy i jesteśmy na bieżą­co z aktu­al­ny­mi tren­da­mi wdrażanych przez pro­du­cen­tów rozwiązań w urządzeni­ach AGD.

Schematy

Znamy na wylot schematy budowy urządzeń, których pode­j­mu­je się naprawy. Dodatkowo na szkole­ni­ach pro­du­cen­tów poz­na­je­my zasady budowy, niuanse i kwest­ie na które należy zwró­cić uwagę.

Kon­takt

serwis@naprawiamypralki.plTooltip Text

ul. Goleszows­ka 26

61–434 Poz­nań

Godziny pra­cy

pon.-pt.: 08:00–16:00

Ser­wis naprawiamypralki.pl najak­ty­wniej dzi­ała na obszarze 70km od Poz­na­nia, jed­nak najszy­b­ciej dojeżdza­my do klien­tów w miejs­cowoś­ci­ach takich jak: Poz­nań, Luboń, Komorni­ki, Mosi­na, Puszczykowo, Skórze­wo, Plewiska, Dąbrówka, Rok­iet­ni­ca, Lusówko, Zalase­wo, Oborniki

Spec­jal­izu­je­my się w usłu­gach typu: || NAPRAWA AGD | SERWIS AGD | NAPRAWA PRALEK || SERWIS AMICA | SERWIS CANDY | SERWIS HOTPOINT | SERWSI INDESIT | SERWIS WHIRLPOOL ||

Copy­right © naprawiamypralki.pl 2023

Pro­jekt i wyko­nanie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo