NaprawiamyPralki.pl — prosimy o zgłaszanie awarii poprzez “for­mu­la­rz naprawy”

Mobilny serwis urządzeń AGD z siedzibą w Poznaniu. Naprawiamy: Pralki i pralko-suszarki, Zmywarki, Suszarki, Piekarniki, Płyty ceramiczne i indukcyjne

Zaj­mu­je­my się naprawą urządzeń AGD dla ubez­pieczy­cieli oraz sprzętów na przedłużonych gwaranc­jach. Jesteśmy dynam­icznie rozwi­ja­ją­cym się ser­wisem AGD, który zaj­mu­je się kom­plek­sową naprawą urządzeń takich jak: pral­ki, zmy­war­ki, suszar­ki, pralko-suszar­ki, piekarni­ki, pły­ty ceram­iczne oraz induk­cyjne. Więk­szość napraw real­izu­je­my na miejs­cu u klien­tów, w poważniejszych przy­pad­kach sprzęt prze­woz­imy do firmy.

Zaj­mu­je­my się naprawą urządzeń AGD dla ubez­pieczy­cieli oraz sprzętów na przedłużonych gwaranc­jach. Jesteśmy dynam­icznie rozwi­ja­ją­cym się ser­wisem AGD, który zaj­mu­je się kom­plek­sową naprawą urządzeń takich jak: pral­ki, zmy­war­ki, suszar­ki, pralko-suszar­ki, piekarni­ki, pły­ty ceram­iczne oraz induk­cyjne. Więk­szość napraw real­izu­je­my na miejs­cu u klien­tów, w poważniejszych przy­pad­kach sprzęt prze­woz­imy do firmy.

O NAS

Jesteśmy grupą fachow­ców pasjonatów, którzy zde­cy­dowali się połączyć siły i rozpocząć wspól­ną dzi­ałal­ność pod nazwą naprawiamypralki.pl.

Nasz doświad­c­zony zespół skła­da się z miłośników elek­tron­i­ki, elek­try­ki i pro­gramowa­nia. Uwiel­bi­amy poz­nawać nowe schematy budowy urządzeń, uczęszcza­my na szkole­nia branżowe i stale pod­nosimy nasze kwal­i­fikac­je, aby żad­na uster­ka nie stanow­iła problemu. 

Opinie o nas

OFERTA NAPRAW

Dokonu­je­my napraw urządzeń AGD dla ubez­pieczy­cieli oraz sprzętów na przedłużonych gwarancjach.

W naszych usłu­gach napraw­czych zna­j­du­je się 6 rodza­jów urządzeń najróżniejszych producentów.

Co zyskasz wybierając nasz serwis?

Korzys­tamy z nowoczes­nego sprzę­tu do diag­nos­ty­ki usterek, co wpły­wa na przyspiesze­nie napraw. Jesteśmy elasty­czni wzglę­dem klien­ta, ponieważ nie korzys­tamy z pośred­ników i pod­wykon­aw­ców, całość wykonu­je­my sami. Mamy spore ambic­je i zapał do pra­cy, ponieważ pracu­je­my tylko dla siebie i naszych klien­tów. Mamy już opra­cow­ane sposo­by dzi­ała­nia, więc do napraw uży­wamy tylko nowych podze­społów, kupi­onych tylko u sprawd­zonych i rzetel­nych sprzedawców

Wiedza

Umiejętności

Know-How

Wsparcie

Elastyczność

Entuzjazm

.

Wiedza

Know-How

Elastyczność

.

Umiejętności

Entuzjazm

Wsparcie

.

WYKONANE NAPRAWY

Pokazu­je­my jak radz­imy sobie z konkret­ny­mi typa­mi usterek naszych klientów.

Specjalizujemy się w naprawach następujących marek:

Nagła awaria sprzętu AGD? Napisz do nas!

Co klienci o nas piszą?

Co liczby o nas mówią?

Szybka i fachowa pomoc!! Pralka działa bez zarzutu, POLECAM !

Asia Pijanows­ka

Polecam gorąco, jestem zadowolony z naprawy,szybko, fachowo i do rzeczy:)

Bartek Wierzbińs­ki

Pełen profesjonalizm, polecam

Daw­id Weiss

Polecam! Szybko i fachowo. W sumie o to chodzi!!!

Bolesław Raszyńs­ki

Szybka diagnoza i naprawa polecam.

Marcin Koszarek

Super, szybko i tanio wymiana grzałki w Bosch:)

Ewe Ewelin­ka

lat w branży

napraw w miesiącu

specjalizacji u producentów

Odbytych szkoleń

Naprawa sprzętu na przedłużonej gwarancji lub z ubezpieczeniem od awarii 

Nasza fir­ma prag­nie udowod­nić, że decyz­ja o napraw­ie sprzę­tu AGD objętego przedłużoną gwarancją lub ubez­piecze­niem od awarii jest nie tylko rozsąd­na, lecz także opła­cal­na. W dzisiejszych domach zna­j­du­je się mnóst­wo różnorod­nych urządzeń AGD, które, nieste­ty, mogą ulec awarii. Zastąpi­e­nie każdego z tych sprzętów przy najm­niejszym prob­lemie było­by nie tylko kosz­towne, ale także gen­erowało­by dodatkowe obciąże­nie dla środowiska, zwięk­sza­jąc ilość odpadów elektronicznych.

Nasi wysoko wyk­wal­i­fikowani pra­cown­i­cy, korzys­ta­jąc z wielo­let­niego doświad­czenia i umiejęt­noś­ci tech­nicznych, są w stanie rzetel­nie ocenić, czy ist­nieje możli­wość skutecznej naprawy danego sprzę­tu. Jeśli dojdziemy do wniosku, że zakup i wymi­ana częś­ci są zbyt kosz­towne w porów­na­niu do wartoś­ci urządzenia, zawsze poin­for­mu­je­my klien­ta o tej kwestii. Dla nas naprawa i ser­wis sprzę­tu AGD to nie tylko kwes­t­ia zysku, lecz przede wszys­tkim zad­owole­nia klien­ta. Ofer­u­je­my także wspar­cie mery­to­ryczne, poma­ga­jąc naszym klien­tom zrozu­mieć pro­ces naprawy i pod­jąć świadomą decyzję.

Warto zaz­naczyć, że wiele nowoczes­nych urządzeń AGD, takich jak pral­ki czy suszar­ki, może ule­gać drob­nym awar­i­om, które jed­nak kosz­tu­ją sto­sunkowo niewiele w porów­na­niu do ceny sprzę­tu. Reg­u­larny ser­wis tych urządzeń może znaczą­co przy­czynić się do uniknię­cia poważniejszych prob­lemów. Nieste­ty, ser­wis sprzę­tu AGD w Polsce cieszy się zbyt niską pop­u­larnoś­cią, dlat­ego tak istotne jest, abyśmy dbali o nasze urządzenia od pier­wszego dnia ich użytkowania.

Jako fir­ma spec­jal­izu­ją­ca się w naprawach, doskonale rozu­miemy, na co zwró­cić uwagę w każdym mod­elu, co pozwala nam przy­go­tować sprzęt w taki sposób, aby uniknąć wielu potenc­jal­nych usterek. Wybier­a­jąc naszą ofer­tę, ubez­piecza­sz się przed nagłą awar­ią i zysku­jesz pewność co do trwałoś­ci napraw­ionego sprzętu.

Serwis AGD — jakim sprzętem się zajmujemy?

Ofer­u­je­my usługę naprawy, ale również ser­wisu, wielu wiodą­cych marek. Punk­ty sprzedażowe, rzad­ko posi­ada­ją własne miejs­ca, w których może­my dokon­ać przeglą­du naszych urządzeń, dlat­ego warto samemu zain­tere­sować się tem­atem. Ser­wis AGD w Poz­na­niu i okoli­cach, pokazu­je nam, jak niewiele osób zda­je sobie sprawę, jak ważne jest to zagad­nie­nie, dlat­ego cią­gle staramy się pop­u­lary­zować tę usługę, by nasi klien­ci, mogli uniknąć wielu nieprzy­jem­nych niespodzianek, związanych z nieoczeki­waną awar­ią. Niek­tóre uster­ki, moż­na zlik­wid­ować, zan­im przys­porzą więk­szych prob­lemów. Pro­ponu­je­my usłu­gi, takie jak;
-ser­wis Ami­ca
-ser­wis Hot­point
-ser­wis Whirpool
-ser­wis Inde­sit
-naprawa płyt ceram­icznych i induk­cyjnych, pralek, pralko-suszarek, piekarników, zmy­warek i suszarek bęb­nowych
-kle­je­nie bęb­nów
-komis AGD
Dzię­ki sze­rok­iemu wach­lar­zowi usług, może­my zapro­ponować bard­zo korzystne warun­ki współpra­cy. Nie tylko sprawdz­imy twój sprzęt, ale również pod­powiemy, na co zwró­cić uwagę, by wyła­pać ewen­tu­alne niepraw­idłowoś­ci w przyszłości.

Gdzie działamy?

Naprawa AGD w Poz­na­niu, poz­woliła nam zauważyć, jak duże zapotrze­bowanie na usłu­gi naprawy pralek, czy ser­wisu AGD, jest w naszym rejonie. Dlat­ego, wychodząc na prze­ciw naszym klien­tom, zde­cy­dowal­iśmy się na rozsz­erze­nie terenu naszego dzi­ała­nia. Dziś, może­cie liczyć na naszą pomoc w promie­niu 70 km od naszego mias­ta. Bez prob­le­mu dotrze­my do takich lokaliza­cji, jak Luboń, czy Oborni­ki. Jako mobil­ny ser­wis, staw­imy czoła każdej uster­ce i postaramy się rozwiązać prob­lem już na miejs­cu. Nie musisz zatem, męczyć się z trans­portem swo­jego sprzę­tu do nas. Jeśli zajdzie potrze­ba, zabra­nia urządzenia do naszego punk­tu, zro­bimy to sami.

W jakich godzinach pracujemy?

Two­je urządze­nie na pewno nie ustali z Tobą ter­minu awarii, dlat­ego, aby móc Ci pomóc, zde­cy­dowal­iśmy się na wiel­o­godzin­ną pracę. Naprawy pralek i innego sprzę­tu, dokonu­je­my aż przez 6 dni w tygod­niu! Od poniedzi­ałku do piątku, pracu­je­my w godz­i­nach od 8 do 20, dzię­ki czemu spotkanie, może­my umówić tak, byś nie musi­ał korzys­tać z urlopu. W sobo­ty, może­my dotrzeć do Ciebie w godz­i­nach 9–16. Jedynie w niedzielę odpoczy­wamy, regeneru­jąc siły do dal­szego ratowa­nia Twoich sprzętów :). Takie godziny pra­cy, spraw­ia­ją, że nasi klien­ci nie muszą czekać z tele­fonem do nas przez całe popołud­nie. Dzię­ki temu, może­my szy­b­ciej przys­tąpić do naprawy i zwró­cić do użytku, dzi­ała­ją­cy już sprzęt.

Gdzie nas znaleźć?

Nasza siedz­i­ba mieś­ci się w Poz­na­niu, przy uli­cy Golas­zowskiej 26. To tam możesz zgłosić się ze swoim prob­le­mem, ale także obe­jrzeć sprzęt z komisu i wybrać coś dla siebie. Mimo dużej iloś­ci pra­cy, nigdy nie zas­ta­niesz naszych drzwi zamknię­tych. Na miejs­cu zawsze spotkasz wyk­wal­i­fikowanego pra­cown­i­ka, który służy pomocą. Nie musisz umaw­iać swo­jej wiz­y­ty wcześniej, cho­ci­aż super, jeśli zatele­fonu­jesz i powiesz nam o swoim kłopocie, dzię­ki czemu będziemy mogli przy­go­tować się na przyję­cie nowego sprzę­tu i zori­en­tować się w dostęp­noś­ci częś­ci zamiennych.

Kon­takt

serwis@naprawiamypralki.plTooltip Text

ul. Goleszows­ka 26

61–434 Poz­nań

Godziny pra­cy

pon.-pt.: 08:00–16:00

Ser­wis naprawiamypralki.pl najak­ty­wniej dzi­ała na obszarze 70km od Poz­na­nia, jed­nak najszy­b­ciej dojeżdza­my do klien­tów w miejs­cowoś­ci­ach takich jak: Poz­nań, Luboń, Komorni­ki, Mosi­na, Puszczykowo, Skórze­wo, Plewiska, Dąbrówka, Rok­iet­ni­ca, Lusówko, Zalase­wo, Oborniki

Spec­jal­izu­je­my się w usłu­gach typu: || NAPRAWA AGD | SERWIS AGD | NAPRAWA PRALEK || SERWIS AMICA | SERWIS CANDY | SERWIS HOTPOINT | SERWSI INDESIT | SERWIS WHIRLPOOL ||

Copy­right © naprawiamypralki.pl 2023

Pro­jekt i wyko­nanie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo