NaprawiamyPralki.pl — prosimy o zgłaszanie awarii poprzez “for­mu­la­rz naprawy”. Zgłoszenia przez for­mu­la­rz mają pier­wszeńst­wo przed zgłoszeni­a­mi telefonicznymi.

Mobilny serwis urządzeń AGD z siedzibą w Poznaniu. Naprawiamy: Pralki i pralko-suszarki|Zmywarki, Suszarki i Piekarniki|Płyty ceramiczne i indukcyjne

Jesteśmy dynam­icznie rozwi­ja­ją­cym się ser­wisem AGD, który zaj­mu­je się kom­plek­sową naprawą urządzeń takich jak: pral­ki, zmy­war­ki, suszar­ki, pralko-suszar­ki, piekarni­ki, pły­ty ceram­iczne oraz induk­cyjne. Spec­jal­izu­je­my się w napraw­ie urządzeń AGD: Whirlpool, Can­dy, Inde­sit, Hoover, Aris­ton, Bauknecht.

NaprawiamyPralki.pl — prosimy o zgłaszanie awarii poprzez “for­mu­la­rz naprawy”. Zgłoszenia przez for­mu­la­rz mają pier­wszeńst­wo przed zgłoszeni­a­mi telefonicznymi.

Mobilny serwis urządzeń AGD z siedzibą w Poznaniu. Naprawiamy: Pralki i pralko-suszarki, Zmywarki, Suszarki, Piekarniki, Płyty ceramiczne i indukcyjne

Jesteśmy dynam­icznie rozwi­ja­ją­cym się ser­wisem AGD, który zaj­mu­je się kom­plek­sową naprawą urządzeń takich jak: pral­ki, zmy­war­ki, suszar­ki, pralko-suszar­ki, piekarni­ki, pły­ty ceram­iczne oraz induk­cyjne. Spec­jal­izu­je­my się w napraw­ie urządzeń AGD: Whirlpool, Can­dy, Inde­sit, Hoover, Aris­ton, Bauknecht.

WAŻNE!

Infor­ma­c­ja dla nowych i stałych klientów

Hurtowania części AGD

Prosimy o kon­takt z naszym ofic­jal­nym dostaw­cą części:

Tel: +48 502 131 284

O NAS

Jesteśmy grupą fachow­ców pasjonatów, którzy zde­cy­dowali się połączyć siły i rozpocząć wspól­ną dzi­ałal­ność pod nazwą naprawiamypralki.pl.

Nasz doświad­c­zony zespół skła­da się z miłośników elek­tron­i­ki, elek­try­ki i pro­gramowa­nia. Uwiel­bi­amy poz­nawać nowe schematy budowy urządzeń, uczęszcza­my na szkole­nia branżowe i stale pod­nosimy nasze kwal­i­fikac­je, aby żad­na uster­ka nie stanow­iła problemu. 

Opinie o nas

OFERTA NAPRAW

W naszych usłu­gach napraw­czych zna­j­du­je się 6 rodza­jów urządzeń najróżniejszych producentów.

Jeśli Two­je urządze­nie uległo awarii, to kliknij w wybraną kat­e­gorię, aby poz­nać więcej szczegółów odnośnie naprawy.

Co zyskasz wybierając nasz serwis?

Korzys­tamy z nowoczes­nego sprzę­tu do diag­nos­ty­ki usterek, co wpły­wa na przyspiesze­nie napraw. Jesteśmy elasty­czni wzglę­dem klien­ta, ponieważ nie korzys­tamy z pośred­ników i pod­wykon­aw­ców, całość wykonu­je­my sami. Mamy spore ambic­je i zapał do pra­cy, ponieważ pracu­je­my tylko dla siebie i naszych klien­tów. Mamy już opra­cow­ane sposo­by dzi­ała­nia, więc do napraw uży­wamy tylko nowych podze­społów, kupi­onych tylko u sprawd­zonych i rzetel­nych sprzedawców

Wiedza

Umiejętności

Know-How

Wsparcie

Elastyczność

Entuzjazm

.

Wiedza

Know-How

Elastyczność

.

Umiejętności

Entuzjazm

Wsparcie

.

WYKONANE NAPRAWY

Pokazu­je­my jak radz­imy sobie z konkret­ny­mi typa­mi usterek naszych klientów.

Specjalizujemy się w naprawach następujących marek:

Nagła awaria sprzętu AGD? Zadzwoń lub napisz do nas!

Dami­an Dykier

Co klienci o nas piszą?

Co liczby o nas mówią?

Szybka i fachowa pomoc!! Pralka działa bez zarzutu, POLECAM !

Asia Pijanows­ka

Polecam gorąco, jestem zadowolony z naprawy,szybko, fachowo i do rzeczy:)

Bartek Wierzbińs­ki

Pełen profesjonalizm, polecam

Daw­id Weiss

Polecam! Szybko i fachowo. W sumie o to chodzi!!!

Bolesław Raszyńs­ki

Szybka diagnoza i naprawa polecam.

Marcin Koszarek

Super, szybko i tanio wymiana grzałki w Bosch:)

Ewe Ewelin­ka

Lata<br /> w branży

napraw w miesiącu

Specjalizacji <br /> u producentów

Odbytych <br /> szkoleń

Czy naprawa AGD się opłaca?

Nasza fir­ma, udowad­nia, że naprawa pralek, czy innych sprzętów gospo­darst­wa domowego, jest jak najbardziej opła­cal­na. W każdym domu zna­j­du­ję się kilka­naś­cie różnych sprzętów AGD, które mogą się zep­suć. Wymi­ana każdego z nich, przy najm­niejszej uster­ce, była­by strasznie kosz­tow­na. Trze­ba również pamię­tać o wzglę­dach eko­log­icznych. Wysypiska są przepełnione pralka­mi, telewiz­o­ra­mi, czy lodówka­mi. Znacz­na część z nich, mogła­by odzyskać życie, gdy­by właś­ci­ciele zde­cy­dowali się na naprawę. Nasi pra­cown­i­cy, dzię­ki wielo­let­niej prak­tyce i umiejęt­noś­cią tech­nicznym, są w stanie jas­no i rzetel­nie, odpowiedzieć klien­towi, czy jego sprzęt da się jeszcze odra­tować. Jeśli sami uznamy, że zakup częś­ci i ich wymi­ana, będą zbyt kosz­towne, na pewno poin­for­mu­je­my o tym właś­ci­ciela. Naprawa i ser­wis AGD, to dziedz­i­na, w której nie liczy się wyłącznie zysk, ale przede wszys­tkim zad­owolony klient, dlat­ego ofer­u­je­my również pomoc mery­to­ryczną. Więk­szość nowoczes­nych pralek, czy suszarek, jest tak zbu­dowana, że o usterkę nie trud­no, ale trze­ba przy tym pamię­tać, że są to zazwyczaj drob­ne naprawy, które kosz­tu­ją niewiele w porów­na­niu z wartoś­cią sprzę­tu. Może­my również wielu uniknąć, wykonu­jąc reg­u­larny ser­wis tych urządzeń. Ser­wis AGD w Polsce, wiąż  cieszy się nieste­ty zbyt niską pop­u­larnoś­cią. Jest jed­nak bard­zo ważny i pozwala zapowiedz ewen­tu­al­nym prob­le­mom. Dlat­ego właśnie, powin­niśmy reg­u­larnie dbać o nowo nabyte sprzę­ty, już od pier­wszego dnia. Jeśli jed­nak zde­cy­du­jesz się na wymi­anę swo­jego zep­sutego sprzę­tu, może­my od razu zapro­ponować Ci zakup uży­wanego, ale w pełni zre­gen­erowanego i po przeglądzie, sprzę­tu w atrak­cyjnych cenach, na który dodatkowo udzielamy gwarancji. Posi­adamy sze­ro­ki wybór urządzeń AGD, dzię­ki czemu każdy zna­jdzie u Nas, intere­su­ją­cy go sprzęt. Jako fir­ma zaj­mu­ją­ca się naprawa­mi, wiemy na co zwró­cić uwagę w każdym mod­elu, dlat­ego może­my przy­go­tować sprzęt tak, by uniknąć więk­szoś­ci usterek. Zatem zakup u Nas, ubez­pieczy was przed szy­bką awarią. 

Serwis AGD — jakim sprzętem się zajmujemy?

Ofer­u­je­my usługę naprawy, ale również ser­wisu, wielu wiodą­cych marek. Punk­ty sprzedażowe, rzad­ko posi­ada­ją własne miejs­ca, w których może­my dokon­ać przeglą­du naszych urządzeń, dlat­ego warto samemu zain­tere­sować się tem­atem. Ser­wis AGD w Poz­na­niu i okoli­cach, pokazu­je nam, jak niewiele osób zda­je sobie sprawę, jak ważne jest to zagad­nie­nie, dlat­ego cią­gle staramy się pop­u­lary­zować tę usługę, by nasi klien­ci, mogli uniknąć wielu nieprzy­jem­nych niespodzianek, związanych z nieoczeki­waną awar­ią. Niek­tóre uster­ki, moż­na zlik­wid­ować, zan­im przys­porzą więk­szych prob­lemów. Pro­ponu­je­my usłu­gi, takie jak;
-ser­wis Ami­ca
-ser­wis Hot­point
-ser­wis Whirpool
-ser­wis Inde­sit
-naprawa płyt ceram­icznych i induk­cyjnych, pralek, pralko-suszarek, piekarników, zmy­warek i suszarek bęb­nowych 
-kle­je­nie bęb­nów
-komis AGD
Dzię­ki sze­rok­iemu wach­lar­zowi usług, może­my zapro­ponować bard­zo korzystne warun­ki współpra­cy. Nie tylko sprawdz­imy twój sprzęt, ale również pod­powiemy, na co zwró­cić uwagę, by wyła­pać ewen­tu­alne niepraw­idłowoś­ci w przyszłości. 

Gdzie działamy?

Naprawa AGD w Poz­na­niu, poz­woliła nam zauważyć, jak duże zapotrze­bowanie na usłu­gi naprawy pralek, czy ser­wisu AGD, jest w naszym rejonie. Dlat­ego, wychodząc na prze­ciw naszym klien­tom, zde­cy­dowal­iśmy się na rozsz­erze­nie terenu naszego dzi­ała­nia. Dziś, może­cie liczyć na naszą pomoc w promie­niu 70 km od naszego mias­ta. Bez prob­le­mu dotrze­my do takich lokaliza­cji, jak Luboń, czy Oborni­ki. Jako mobil­ny ser­wis, staw­imy czoła każdej uster­ce i postaramy się rozwiązać prob­lem już na miejs­cu. Nie musisz zatem, męczyć się z trans­portem swo­jego sprzę­tu do nas. Jeśli zajdzie potrze­ba, zabra­nia urządzenia do naszego punk­tu, zro­bimy to sami. 

W jakich godzinach pracujemy?

Two­je urządze­nie na pewno nie ustali z Tobą ter­minu awarii, dlat­ego, aby móc Ci pomóc, zde­cy­dowal­iśmy się na wiel­o­godzin­ną pracę. Naprawy pralek i innego sprzę­tu, dokonu­je­my aż przez 6 dni w tygod­niu! Od poniedzi­ałku do piątku, pracu­je­my w godz­i­nach od 8 do 20, dzię­ki czemu spotkanie, może­my umówić tak, byś nie musi­ał korzys­tać z urlopu. W sobo­ty, może­my dotrzeć do Ciebie w godz­i­nach 9–16. Jedynie w niedzielę odpoczy­wamy, regeneru­jąc siły do dal­szego ratowa­nia Twoich sprzętów :). Takie godziny pra­cy, spraw­ia­ją, że nasi klien­ci nie muszą czekać z tele­fonem do nas przez całe popołud­nie. Dzię­ki temu, może­my szy­b­ciej przys­tąpić do naprawy i zwró­cić do użytku, dzi­ała­ją­cy już sprzęt. 

Gdzie nas znaleźć?

Nasza siedz­i­ba mieś­ci się w Poz­na­niu, przy uli­cy Golas­zowskiej 26. To tam możesz zgłosić się ze swoim prob­le­mem, ale także obe­jrzeć sprzęt z komisu i wybrać coś dla siebie. Mimo dużej iloś­ci pra­cy, nigdy nie zas­ta­niesz naszych drzwi zamknię­tych. Na miejs­cu zawsze spotkasz wyk­wal­i­fikowanego pra­cown­i­ka, który służy pomocą. Nie musisz umaw­iać swo­jej wiz­y­ty wcześniej, cho­ci­aż super, jeśli zatele­fonu­jesz i powiesz nam o swoim kłopocie, dzię­ki czemu będziemy mogli przy­go­tować się na przyję­cie nowego sprzę­tu i zori­en­tować się w dostęp­noś­ci częś­ci zamiennych. 

Kon­takt

Tel: +48 794 447 644

serwis@naprawiamypralki.plTooltip Text

ul. Goleszows­ka 26

61–434 Poz­nań

Godziny pra­cy

pon.-pt.: 08:00–16:00

Ser­wis naprawiamypralki.pl najak­ty­wniej dzi­ała na obszarze 70km od Poz­na­nia, jed­nak najszy­b­ciej dojeżdza­my do klien­tów w miejs­cowoś­ci­ach takich jak: Poz­nań, Luboń, Komorni­ki, Mosi­na, Puszczykowo, Skórze­wo, Plewiska, Dąbrówka, Rok­iet­ni­ca, Lusówko, Zalase­wo, Oborniki.

Spec­jal­izu­je­my się w usłu­gach typu: || NAPRAWA AGD | SERWIS AGD | NAPRAWA PRALEK || SERWIS AMICA | SERWIS CANDY | SERWIS HOTPOINT | SERWSI INDESIT | SERWIS WHIRLPOOL ||

Copy­right © naprawiamypralki.pl 2021

Pro­jekt i wyko­nanie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo