Suszarki do ubrań
Serwis i Napraw

Poznań, Dopiewo, Komorniki, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Rokietnica, Swarzędz, Zalasewo.

USŁUGI POGWARANCYJNE- ODPŁATNE

Nasz ser­wis AGD NaprawiamyPralki.pl świad­czy usługę napraw­ia­nia suszarek do ubrań, które utraciły gwaranc­je. Jeśli Two­jej suszarce przy­trafiła się awaria, to jeszcze nic stra­conego. Warto spróbować ją napraw­ić, ponieważ kup­no nowej suszar­ki może być wielokrot­nie droższe niż cena wymieni­anej części.

Napraw­iamy suszar­ki do ubrań pro­du­cen­tów: AEG, Aris­ton, Bauknecht, Bosch, Can­dy, Elec­trolux, Hoover, Inde­sit, Siemens, Whirlpool.

Ofer­u­je­my również:

  • naprawy piekarników;
  • naprawy płyt indukcyjnych;
  • naprawy płyt ceramicznych;
  • naprawy zmy­warek;
  • naprawy pralek oraz pralko-suszarek;

Zachę­camy do tele­fonowa­nia, aby uzyskać wstęp­ne infor­ma­c­je o zakre­sie usłu­gi i możli­wych kosz­tach. Pod­powiemy co moż­na sprawdz­ić i wykon­ać we włas­nym zakre­sie. Jeśli to nie pomoże, wtedy umówimy się na wiz­ytę i diag­nos­tykę awarii.

Teren na którym świad­czymy usłu­gi napraw sprzę­tu AGD to: Poz­nań, Dopiewo, Komorni­ki, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Rok­iet­ni­ca, Swarzędz, Zalasewo.

cennik

*W poszczegól­nych przy­pad­kach cena może ulec niewielkiej zmi­an­ie z powodu np. droższej, dedykowanej dla danego mod­elu częś­ci
**Jeżeli w napraw­ie wymieni­ane jest kil­ka podze­społów za każdy kole­jny dolicza się połowę ceny robo­cizny
*** Podane ceny w tabelce nie zaw­ier­a­ją podatku VAT oraz ceny częś­ci jeśli naprawa wyma­ga wymi­any danego podzespołu

PRZYKŁADOWE naprawy wraz z dojazdem do klienta oraz ceną nowej części

Nagła awaria sprzętu AGD? Zadzwoń lub napisz do nas!

Dami­an Dykier

Co wyróżnia nasze usługi?

Elastyczne stawki

Nie korzys­tamy z pośred­ników, nie wysyłamy pod­wykon­aw­ców oraz całość usług wykonu­je­my oso­biś­cie. Nie jesteśmy wielką kor­po­racją, tylko małą grup­ką spec­jal­istów-pasjonatów, których celem nadrzęd­nym jest świad­cze­nie usług na najwyższym poziomie.

Nowoczesny sprzęt

Posi­adamy pro­gramy diag­nos­ty­czne wszys­t­kich auto­ry­zowanych pro­du­cen­tów. Korzys­tamy z najnowszych tech­nologii do diag­nozy i jesteśmy na bieżą­co z aktu­al­ny­mi tren­da­mi wdrażanych przez pro­du­cen­tów rozwiązań w urządzeni­ach AGD.

Schematy

Znamy na wylot schematy budowy urządzeń, których pode­j­mu­je się naprawy. Dodatkowo na szkole­ni­ach pro­du­cen­tów poz­na­je­my zasady budowy, niuanse i kwest­ie na które należy zwró­cić uwagę.

Kon­takt

Tel: +48 794 447 644

serwis@naprawiamypralki.plTooltip Text

ul. Goleszows­ka 26

61–434 Poz­nań

Godziny pra­cy

pon.-pt.: 08:00–16:00

Ser­wis naprawiamypralki.pl najak­ty­wniej dzi­ała na obszarze 70km od Poz­na­nia, jed­nak najszy­b­ciej dojeżdza­my do klien­tów w miejs­cowoś­ci­ach takich jak: Poz­nań, Luboń, Komorni­ki, Mosi­na, Puszczykowo, Skórze­wo, Plewiska, Dąbrówka, Rok­iet­ni­ca, Lusówko, Zalase­wo, Oborniki.

Spec­jal­izu­je­my się w usłu­gach typu: || NAPRAWA AGD | SERWIS AGD | NAPRAWA PRALEK || SERWIS AMICA | SERWIS CANDY | SERWIS HOTPOINT | SERWSI INDESIT | SERWIS WHIRLPOOL ||

Copy­right © naprawiamypralki.pl 2021

Pro­jekt i wyko­nanie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo