zgod­na z RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ NaprawiamyPralki.pl

Doku­ment uwzględ­nia RODO i poli­tykę cookies

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza poli­ty­ka pry­wat­noś­ci Strony Inter­ne­towej ma charak­ter infor­ma­cyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obow­iązków dla Usłu­go­b­ior­ców Strony Inter­ne­towej. Poli­ty­ka pry­wat­noś­ci zaw­iera przede wszys­tkim zasady doty­czące przetwarza­nia danych osobowych przez Admin­is­tra­to­ra na Stron­ie Inter­ne­towej, w tym pod­stawy, cele i zakres przetwarza­nia danych osobowych oraz prawa osób, których dane doty­czą, a także infor­ma­c­je w zakre­sie stosowa­nia na Stron­ie Inter­ne­towej plików cook­ies oraz narzędzi analitycznych.

Admin­is­tra­torem danych osobowych zbier­anych za pośred­nictwem Strony Inter­ne­towej jest DAMIAN DYKIER prowadzą­ca dzi­ałal­ność gospo­dar­czą pod fir­mą DAMIAN DYKIER NAPRAWIAMY PRALKI.PL wpisana do Cen­tral­nej Ewidencji i Infor­ma­cji o Dzi­ałal­noś­ci Gospo­dar­czej Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej prowad­zonej przez min­is­tra właś­ci­wego do spraw gospo­dar­ki, posi­ada­ją­cy: adres miejs­ca wykony­wa­nia dzi­ałal­noś­ci i adres do doręczeń: Poz­nań, ul. Goleszows­ka, nr 26, 61–434, NIP 7831647593, REGON 361786699, adres pocz­ty elek­tron­icznej: damiandykier@gmail.com, numer tele­fonu: +48 780 150 838 — zwany dalej „Admin­is­tra­torem” i będą­cy jed­nocześnie Właś­ci­cielem Strony Internetowej.

Dane osobowe na Stron­ie Inter­ne­towej przetwarzane są przez Admin­is­tra­to­ra zgod­nie z obow­iązu­ją­cy­mi przepisa­mi prawa, w szczegól­noś­ci zgod­nie z roz­porządze­niem Par­la­men­tu Europe­jskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spraw­ie ochrony osób fizy­cznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spraw­ie swo­bod­nego przepły­wu takich danych oraz uchyle­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE (ogólne roz­porządze­nie o ochronie danych) — zwane dalej „RODO” lub „Roz­porządze­nie RODO”. Ofic­jal­ny tekst Roz­porządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Korzys­tanie ze Strony Inter­ne­towej jest dobrowolne. Podob­nie związane z tym podanie danych osobowych przez korzys­ta­jącego ze Strony Inter­ne­towej Usłu­go­b­ior­cę jest dobrowolne, z zas­trzeże­niem dwóch wyjątków: (1) zaw­ieranie umów z Admin­is­tra­torem: niepo­danie w przy­pad­kach i w wyma­ganym — do zawar­cia i wyko­na­nia Umowy Sprzedaży lub umowy o świad­cze­nie Usłu­gi Elek­tron­icznej z Admin­is­tra­torem – zakre­sie skutku­je brakiem możli­woś­ci zawar­cia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypad­ku wymo­giem umownym i jeżeli oso­ba, które dane doty­czą chce zawrzeć daną umowę z Admin­is­tra­torem, to jest zobow­iązana do poda­nia wyma­ganych danych. Każ­do­ra­zowo zakres danych wyma­ganych do zawar­cia umowy wskazany jest przez Admin­is­tra­to­ra; (2) obow­iąz­ki usta­wowe Admin­is­tra­to­ra: podanie danych osobowych jest wymo­giem usta­wowym wynika­ją­cym z powszech­nie obow­iązu­ją­cych przepisów prawa nakłada­ją­cych na Admin­is­tra­to­ra obow­iązek przetwarza­nia danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich poda­nia uniemożli­wi Admin­is­tra­torowi wyko­nanie tychże obowiązków.

Admin­is­tra­tor dokła­da szczegól­nej staran­noś­ci w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe doty­czą, a w szczegól­noś­ci jest odpowiedzial­ny i zapew­nia, że zbier­ane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgod­nie z prawem; (2) zbier­ane dla oznac­zonych, zgod­nych z prawem celów i niepod­dawane dal­sze­mu przetwarza­niu niez­god­ne­mu z tymi cela­mi; (3) mery­to­rycznie poprawne i adek­watne w sto­sunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) prze­chowywane w postaci umożli­wia­jącej iden­ty­fikację osób, których doty­czą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiąg­nię­cia celu przetwarza­nia oraz (5) przetwarzane  w  sposób  zapew­ni­a­ją­cy  odpowied­nie  bez­pieczeńst­wo  danych  osobowych,  w  tym  ochronę  przed niedoz­wolonym  lub  niez­god­nym  z  prawem  przetwarzaniem  oraz  przy­pad­kową  utratą,  zniszcze­niem  lub uszkodze­niem, za pomocą odpowied­nich środ­ków tech­nicznych lub organizacyjnych.

Uwzględ­ni­a­jąc charak­ter, zakres, kon­tekst i cele przetwarza­nia oraz ryzyko naruszenia praw lub wol­noś­ci osób fizy­cznych o różnym praw­dopodobieńst­wie i wadze zagroże­nia, Admin­is­tra­tor wdraża odpowied­nie środ­ki tech­niczne i orga­ni­za­cyjne, aby przetwarzanie odby­wało się zgod­nie z niniejszym roz­porządze­niem i aby móc to wykazać. Środ­ki te są w razie potrze­by pod­dawane przeglą­dom i uak­tu­al­ni­ane. Admin­is­tra­tor sto­su­je środ­ki tech­niczne zapo­b­ie­ga­jące pozyski­wa­niu i mody­fikowa­niu przez oso­by nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

Wszelkie słowa, wyraże­nia i akro­n­imy wys­tępu­jące w niniejszej poli­tyce pry­wat­noś­ci i rozpoczy­na­jące się dużą literą (np. Strona Inter­ne­towa, Usłu­ga Elek­tron­icz­na) należy rozu­mieć zgod­nie z ich znacze­niem wynika­ją­cym z niniejszego dokumentu.

PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

Admin­is­tra­tor uprawniony jest do przetwarza­nia danych osobowych w przy­pad­kach, gdy – i w takim zakre­sie, w jakim – spełniony jest co najm­niej jeden z poniższych warunk­ów: (1) oso­ba, której dane doty­czą wyraz­iła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jed­nym lub więk­szej licz­bie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wyko­na­nia umowy, której stroną jest oso­ba, której dane doty­czą, lub do pod­ję­cia dzi­ałań na żądanie oso­by, której dane doty­czą, przed zawar­ciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obow­iązku prawnego ciążącego na Admin­is­tra­torze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynika­ją­cych z prawnie uza­sad­nionych interesów real­i­zowanych przez Admin­is­tra­to­ra lub przez stronę trze­cią, z wyjątkiem sytu­acji, w których nadrzęd­ny charak­ter wobec tych interesów mają interesy lub pod­sta­wowe prawa i wol­noś­ci oso­by, której dane doty­czą, wyma­ga­jące ochrony danych osobowych, w szczegól­noś­ci gdy oso­ba, której dane doty­czą, jest dzieckiem.

Przetwarzanie danych osobowych przez Admin­is­tra­to­ra wyma­ga każ­do­ra­zowo zaist­nienia co najm­niej jed­nej z pod­staw wskazanych powyżej. Konkretne pod­stawy przetwarza­nia danych osobowych Usłu­go­b­ior­ców Strony Inter­ne­towej przez Admin­is­tra­to­ra są wskazane w kole­jnym punkcie poli­ty­ki pry­wat­noś­ci – w odniesie­niu do danego celu przetwarza­nia danych osobowych przez Administratora.

CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ
Każ­do­ra­zowo cel, pod­stawa, okres i zakres oraz odbior­cy danych osobowych przetwarzanych przez Admin­is­tra­to­ra wyni­ka z dzi­ałań pode­j­mowanych przez danego Usłu­go­b­ior­cę na Stron­ie Inter­ne­towej.
Admin­is­tra­tor może przetwarzać dane osobowe na Stron­ie Inter­ne­towej w następu­ją­cych celach, na następu­ją­cych pod­stawach, w okre­sach oraz w następu­ją­cym zakresie:

Cel przetwarza­nia danychPod­stawa praw­na przetwarza­nia i okres prze­chowywa­nia danych Zakres przetwarzanych danych
Wyko­nanie umowy o świad­cze­nie Usłu­gi Elek­tron­icznej lub pod­ję­cie dzi­ałań na żądanie oso­by, której dane doty­czą, przed zawar­ciem umowy

Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Roz­porządzenia RODO (wyko­nanie umowy)

Dane są prze­chowywane przez okres niezbęd­ny do wyko­na­nia, rozwiąza­nia lub wygaśnię­cia w inny sposób zawartej umowy.

Zakres maksy­mal­ny: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres pocz­ty elektronicznej.
Mar­ket­ing bezpośredni

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Roz­porządzenia RODO (prawnie uza­sad­niony interes administratora)

Dane są prze­chowywane przez okres ist­nienia prawnie uza­sad­nionego intere­su real­i­zowanego przez Admin­is­tra­to­ra, nie dłużej jed­nak niż przez okres przedawnienia roszczeń w sto­sunku do oso­by, której dane doty­czą, z tytułu prowad­zonej  przez Admin­is­tra­to­ra dzi­ałal­noś­ci gospo­dar­czej. Okres przedawnienia określa­ją przepisy prawa, w szczegól­noś­ci kodek­su cywilnego (pod­sta­wowy ter­min przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadze­niem dzi­ałal­noś­ci gospo­dar­czej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).

Admin­is­tra­tor nie może przetwarzać danych w celu mar­ketingu bezpośred­niego w przy­pad­ku wyraże­nia skutecznego sprze­ci­wu w tym zakre­sie przez osobę, której dane dotyczą.

Adres pocz­ty elektronicznej
Mar­ket­ing

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Roz­porządzenia RODO (zgo­da)

Dane prze­chowywane są do momen­tu wyco­fa­nia zgody przez osobę, której dane doty­czą na dal­sze przetwarzanie jej danych w tym celu.

Imię, adres pocz­ty elektronicznej
Ustal­e­nie, dochodze­nie lub obrona roszczeń jakie może pod­nosić Admin­is­tra­tor lub jakie mogą być pod­nos­zone wobec Administratora

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Roz­porządzenia RODO

Dane są prze­chowywane przez okres ist­nienia prawnie uza­sad­nionego intere­su real­i­zowanego przez Admin­is­tra­to­ra, nie dłużej jed­nak niż przez okres przedawnienia roszczeń w sto­sunku do oso­by, której dane doty­czą, z tytułu prowad­zonej  przez Admin­is­tra­to­ra dzi­ałal­noś­ci gospo­dar­czej. Okres przedawnienia określa­ją przepisy prawa, w szczegól­noś­ci kodek­su cywilnego (pod­sta­wowy ter­min przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadze­niem dzi­ałal­noś­ci gospo­dar­czej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).

Imię i nazwisko; numer tele­fonu kon­tak­towego; adres pocz­ty elek­tron­icznej; adres dostawy (uli­ca, numer domu, numer lokalu, kod pocz­towy, miejs­cowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).

W wypad­ku Usłu­go­b­ior­ców lub Klien­tów nie będą­cych kon­sumen­ta­mi Admin­is­tra­tor może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer iden­ty­fikacji podatkowej (NIP) Usłu­go­b­ior­cy lub Klienta.

 

ODBIORCY DANYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ 

Dla praw­idłowego funkcjonowa­nia Strony Inter­ne­towej konieczne jest korzys­tanie przez Admin­is­tra­to­ra z usług pod­miotów zewnętrznych (takich jak np. dostaw­ca opro­gramowa­nia). Admin­is­tra­tor korzys­ta wyłącznie z usług takich pod­miotów przetwarza­ją­cych, którzy zapew­ni­a­ją wystar­cza­jące gwaranc­je wdroże­nia odpowied­nich środ­ków tech­nicznych i orga­ni­za­cyjnych, tak by przetwarzanie speł­ni­ało wymo­gi Roz­porządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

Przekazanie danych przez Admin­is­tra­to­ra nie następu­je w każdym wypad­ku i nie do wszys­t­kich wskazanych w poli­tyce pry­wat­noś­ci odbior­ców lub kat­e­gorii odbior­ców – Admin­is­tra­tor przekazu­je dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do real­iza­cji danego celu przetwarza­nia danych osobowych i tylko w zakre­sie niezbęd­nym do jego zrealizowania.

Dane osobowe Usłu­go­b­ior­ców Strony Inter­ne­towego mogą być przekazy­wane następu­ją­cym odbior­com lub
a.        prze­woźni­cy / spedy­torzy / bro­kerzy kuri­er­scy —  jeżeli korzys­ta­ją Państ­wo ze sposobu dostawy Pro­duk­tu przesyłką pocz­tową lub przesyłką kuri­er­ską, Admin­is­tra­tor udostęp­nia Państ­wa zebrane dane osobowe wybrane­mu prze­woźnikowi, spedy­torowi lub pośred­nikowi real­izu­jące­mu przesył­ki na zlece­nie Admin­is­tra­to­ra w zakre­sie niezbęd­nym do zre­al­i­zowa­nia dostawy produktu.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Pra­wo dostępu, spros­towa­nia, ograniczenia, usunię­cia lub przenoszenia — oso­ba, której dane doty­czą, ma pra­wo żąda­nia od Admin­is­tra­to­ra dostępu do swoich danych osobowych, ich spros­towa­nia, usunię­cia („pra­wo do bycia zapom­ni­anym”) lub ograniczenia przetwarza­nia oraz ma pra­wo do wniesienia sprze­ci­wu wobec przetwarza­nia, a także ma pra­wo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warun­ki wykony­wa­nia wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15–21 Roz­porządzenia RODO.

Pra­wo do cofnię­cia zgody w dowol­nym momen­cie – oso­ba, której dane przetwarzane są przez Admin­is­tra­to­ra na pod­staw­ie wyrażonej zgody (na pod­staw­ie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Roz­porządzenia RODO), to ma ona pra­wo do cofnię­cia zgody w dowol­nym momen­cie bez wpły­wu na zgod­ność z prawem przetwarza­nia, którego doko­nano na pod­staw­ie zgody przed jej cofnięciem.

Pra­wo wniesienia skar­gi do organu nad­zor­czego – oso­ba, której dane przetwarzane są przez Admin­is­tra­to­ra, ma pra­wo wniesienia skar­gi do organu nad­zor­czego w sposób i try­bie określonym w przepisach Roz­porządzenia RODO oraz prawa pol­skiego, w szczegól­noś­ci ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nad­zor­czym w Polsce jest Prezes Urzę­du Ochrony Danych Osobowych.

Pra­wo do sprze­ci­wu — oso­ba, której dane doty­czą, ma pra­wo w dowol­nym momen­cie wnieść sprze­ciw – z przy­czyn związanych z jej szczegól­ną sytu­acją – wobec przetwarza­nia doty­czą­cych jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zada­nia pub­liczne) lub f) (prawnie uza­sad­niony interes admin­is­tra­to­ra), w tym pro­filowa­nia na pod­staw­ie tych przepisów. Admin­is­tra­torowi w takim przy­pad­ku nie wol­no już przetwarzać tych danych osobowych, chy­ba że wykaże on ist­nie­nie ważnych prawnie uza­sad­nionych pod­staw do przetwarza­nia, nadrzęd­nych wobec interesów, praw i wol­noś­ci oso­by, której dane doty­czą, lub pod­staw do ustal­e­nia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Pra­wo do sprze­ci­wu dot. mar­ketingu bezpośred­niego — jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrze­by mar­ketingu bezpośred­niego, oso­ba, której dane doty­czą, ma pra­wo w dowol­nym momen­cie wnieść sprze­ciw wobec przetwarza­nia doty­czą­cych jej danych osobowych na potrze­by takiego mar­ketingu, w tym pro­filowa­nia, w zakre­sie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim mar­ketingiem bezpośrednim.

W celu real­iza­cji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie poli­ty­ki pry­wat­noś­ci moż­na kon­tak­tować się z Admin­is­tra­torem poprzez przesłanie stosownej wiado­moś­ci pisem­nie lub pocztą elek­tron­iczną na adres Admin­is­tra­to­ra wskazany na wstępie poli­ty­ki pry­wat­noś­ci lub korzys­ta­jąc z for­mu­la­rza kon­tak­towego dostęp­nego na Stron­ie Internetowej.

PROFILOWANIE NA STRONIE INTERNETOWEJ

Roz­porządze­nie RODO nakła­da na Admin­is­tra­to­ra obow­iązek infor­mowa­nia o zau­tomaty­zowanym pode­j­mowa­niu decyzji, w tym o pro­filowa­niu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Roz­porządzenia RODO, oraz – przy­na­jm­niej w tych przy­pad­kach – istotne infor­ma­c­je o zasadach ich pode­j­mowa­nia, a także o znacze­niu i przewidy­wanych kon­sek­wenc­jach takiego przetwarza­nia dla oso­by, której dane doty­czą. Mając to na uwadze Admin­is­tra­tor poda­je w tym punkcie poli­ty­ki pry­wat­noś­ci infor­ma­c­je doty­czące możli­wego profilowania.

Admin­is­tra­tor może korzys­tać na Stron­ie z pro­filowa­nia do celów mar­ketingu bezpośred­niego, ale decyz­je pode­j­mowane na jego pod­staw­ie przez Admin­is­tra­to­ra nie doty­czą zawar­cia lub odmowy zawar­cia Umowy Sprzedaży, czy też możli­woś­ci korzys­ta­nia z Usług Elek­tron­icznych. Efek­tem korzys­ta­nia z pro­filowa­nia może być np. przyz­nanie danej oso­bie rabatu, przesłanie jej kodu raba­towego, przy­pom­nie­nie o niedokońc­zonych zaku­pach, przesłanie propozy­cji Pro­duk­tu, który może odpowiadać zain­tere­sowan­iom lub pref­er­encjom danej oso­by lub też zapro­ponowanie lep­szych warunk­ów w porów­na­niu do stan­dar­d­owej ofer­ty. Mimo pro­filowa­nia to dana oso­ba pode­j­mu­je swo­bod­nie decyzję, czy będzie chci­ała sko­rzys­tać z otrzy­manego w ten sposób rabatu, czy też lep­szych warunk­ów i dokon­ać zakupu.

Pro­filowanie na Stron­ie pole­ga na automaty­cznej anal­izie lub prog­nozie zachowa­nia danej oso­by na stron­ie np. poprzez dodanie konkret­nego Pro­duk­tu do koszy­ka, przeglą­danie strony konkret­nego Pro­duk­tu. Warunk­iem takiego pro­filowa­nia jest posi­adanie przez Admin­is­tra­to­ra danych osobowych danej oso­by, aby móc jej następ­nie przesłać np. kod rabatowy.

Oso­ba, której dane doty­czą, ma pra­wo do tego, by nie podle­gać decyzji, która opiera się wyłącznie na zau­tomaty­zowanym przetwarza­niu, w tym pro­filowa­niu, i wywołu­je wobec tej oso­by skut­ki prawne lub w podob­ny sposób istot­nie na nią wpływa.

COOKIES NA STRONIE INTERNETOWEJ, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA

Pli­ki Cook­ies (ciastecz­ka) są to niewielkie infor­ma­c­je tek­stowe w postaci plików tek­stowych, wysyłane przez ser­w­er i zapisy­wane po stron­ie oso­by odwiedza­jącej Stronę Inter­ne­tową (np. na dysku twardym kom­put­era, lap­topa, czy też na kar­cie pamię­ci smart­fona – w zależnoś­ci z jakiego urządzenia korzys­ta odwiedza­ją­cy naszą Stronę Inter­ne­tową). Szczegółowe infor­ma­c­je dot. plików Cook­ies, a także his­torię ich pow­sta­nia moż­na znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

Admin­is­tra­tor może przetwarzać dane zawarte w plikach Cook­ies pod­czas korzys­ta­nia przez odwiedza­ją­cych ze Strony Inter­ne­towej w następu­ją­cych celach:

  • dos­tosowywa­nia zawartoś­ci Strony Inter­ne­towej do indy­wid­u­al­nych pref­er­encji Usłu­go­b­ior­cy (np. doty­czą­cych kolorów, rozmi­aru czcion­ki, układu strony) oraz opty­mal­iza­cji korzys­ta­nia ze Strony Internetowej;
  • prowadzenia anon­i­mowych statystyk przed­staw­ia­ją­cych sposób korzys­ta­nia ze Strony Internetowej;

Stan­dar­d­owo więk­szość przeglą­darek inter­ne­towych dostęp­nych na rynku domyśl­nie akcep­tu­je zapisy­wanie plików Cook­ies. Każdy ma możli­wość określe­nia warunk­ów korzys­ta­nia z plików Cook­ies za pomocą ustaw­ień włas­nej przeglą­dar­ki inter­ne­towej. Oznacza to, że moż­na np. częś­ciowo ograniczyć (np. cza­sowo) lub całkowicie wyłączyć możli­wość zapisy­wa­nia plików Cook­ies – w tym ostat­nim wypad­ku jed­nak może to mieć wpływ na niek­tóre funkcjon­al­noś­ci Strony Internetowej.

Ustaw­ienia przeglą­dar­ki inter­ne­towej w zakre­sie plików Cook­ies są istotne z punk­tu widzenia zgody na korzys­tanie z plików Cook­ies przez naszą Stronę Inter­ne­tową – zgod­nie z przepisa­mi taka zgo­da może być również wyrażona poprzez ustaw­ienia przeglą­dar­ki inter­ne­towej. W braku wyraże­nia takiej zgody należy odpowied­nio zmienić ustaw­ienia przeglą­dar­ki inter­ne­towej w zakre­sie plików Cookies.

Szczegółowe infor­ma­c­je na tem­at zmi­any ustaw­ień doty­czą­cych plików Cook­ies oraz ich samodziel­nego usuwa­nia w najpop­u­larniejszych przeglą­dark­ach inter­ne­towych dostęp­ne są w dziale pomo­cy przeglą­dar­ki inter­ne­towej oraz na poniższych stronach (wystar­czy kliknąć w dany link):

  • w przeglą­darce Chrome
  • w przeglą­darce Firefox
  • w przeglą­darce Inter­net Explorer
  • w przeglą­darce Opera
  • w przeglą­darce Safari
  • w przeglą­darce Microsoft Edge

*W poszczegól­nych przy­pad­kach cena może ulec niewielkiej zmi­an­ie z powodu np. droższej, dedykowanej dla danego mod­elu częś­ci
**Jeżeli w napraw­ie wymieni­ane jest kil­ka podze­społów za każdy kole­jny dolicza się połowę ceny robo­cizny
*** Podane ceny w tabelce nie zaw­ier­a­ją podatku VAT oraz ceny częś­ci jeśli naprawa wyma­ga wymi­any danego podzespołu

Nagła awaria sprzętu AGD? Napisz do nas!

Co wyróżnia nasze usługi?

Elastyczne stawki

Nie korzys­tamy z pośred­ników, nie wysyłamy pod­wykon­aw­ców oraz całość usług wykonu­je­my oso­biś­cie. Nie jesteśmy wielką kor­po­racją, tylko małą grup­ką spec­jal­istów-pasjonatów, których celem nadrzęd­nym jest świad­cze­nie usług na najwyższym poziomie.

Nowoczesny sprzęt

Posi­adamy pro­gramy diag­nos­ty­czne wszys­t­kich auto­ry­zowanych pro­du­cen­tów. Korzys­tamy z najnowszych tech­nologii do diag­nozy i jesteśmy na bieżą­co z aktu­al­ny­mi tren­da­mi wdrażanych przez pro­du­cen­tów rozwiązań w urządzeni­ach AGD.

Schematy

Znamy na wylot schematy budowy urządzeń, których pode­j­mu­je się naprawy. Dodatkowo na szkole­ni­ach pro­du­cen­tów poz­na­je­my zasady budowy, niuanse i kwest­ie na które należy zwró­cić uwagę.

Kon­takt

serwis@naprawiamypralki.plTooltip Text

ul. Goleszows­ka 26

61–434 Poz­nań

Godziny pra­cy

pon.-pt.: 08:00–16:00

Ser­wis naprawiamypralki.pl najak­ty­wniej dzi­ała na obszarze 70km od Poz­na­nia, jed­nak najszy­b­ciej dojeżdza­my do klien­tów w miejs­cowoś­ci­ach takich jak: Poz­nań, Luboń, Komorni­ki, Mosi­na, Puszczykowo, Skórze­wo, Plewiska, Dąbrówka, Rok­iet­ni­ca, Lusówko, Zalase­wo, Oborniki

Spec­jal­izu­je­my się w usłu­gach typu: || NAPRAWA AGD | SERWIS AGD | NAPRAWA PRALEK || SERWIS AMICA | SERWIS CANDY | SERWIS HOTPOINT | SERWSI INDESIT | SERWIS WHIRLPOOL ||

Copy­right © naprawiamypralki.pl 2023

Pro­jekt i wyko­nanie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo