Płyty indukcyjne
Serwis i Napraw

Poznań, Dopiewo, Komorniki, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Rokietnica, Swarzędz, Zalasewo.

USŁUGI

Nasz ser­wis AGD NaprawiamyPralki.pl świad­czy usługę napraw­ia­nia płyt induk­cyjnych (obję­tych przedłużoną gwarancją, lub ubez­piecze­niem) Jeśli Two­jej pły­cie induk­cyjnej przy­trafiła się awaria, to jeszcze nic stra­conego. Warto spróbować ją napraw­ić, ponieważ kup­no nowej pły­ty może być wielokrot­nie droższe niż cena wymieni­anej części.

Napraw­iamy pły­ty induk­cyjne pro­du­cen­tów: AEG, Aris­ton, Bauknecht, Bosch, Can­dy, Elec­trolux, Hoover, Inde­sit, Siemens, Whirlpool.


Rzetel­ny, poz­nańs­ki ser­wis Napraw­iamypral­ki zaj­mu­je się kom­plek­sową naprawą wszel­kich urządzeń agd, płyt induk­cyjnych i ceram­icznych. Ta rozwi­ja­ją­ca się fir­ma zare­je­strowana jest w Cen­tral­nej Ewidencji i Infor­ma­cji o Dzi­ałal­noś­ci Gospo­dar­czej prowad­zonej przez właś­ci­wego Min­is­tra do spraw gospodarki.

Pasja, wiedza i doświadczenie

Choć pracu­ją tu młodzi ludzie to mają już ogromne doświad­cze­nie w wielu naprawach i w usuwa­niu wszel­kich usterek. To fachow­cy, którzy przes­zli przez liczne prak­ty­ki i szkole­nia. Wciąż się rozwi­ja­ją uczęszcza­jąc na liczne, branżowe kursy. Każ­da naprawa sprzę­tu agd, czy naprawa płyt induk­cyjnych to nie tylko zwykła usłu­ga, ale i nowe, cenne doświad­cze­nie, które pro­cen­tu­je w przyszłoś­ci. Właś­ci­ciele tego pro­fesjon­al­nego ser­wisu lubią to co robią, a dzię­ki zdobytej wiedzy i doświad­cze­niu, gwaran­tu­ją naprawę każdej uster­ki. To ide­al­na gru­pa pasjonatów, którzy zde­cy­dowali się połączyć siły i rozpocząć dzi­ałal­ność usłu­gową z zakre­su elek­tron­i­ki, elek­try­ki i programowania.

Usługi

Ser­wis agd, ser­wis whirpool, ser­wis hot­point dostęp­ny jest na stron­ie inter­ne­towej https://naprawiamypralki.pl/. Pro­ponu­je szy­bkie, konkretne usłu­gi sprzę­tu, który stracił już gwarancję. Ser­wis napraw­ia np. pły­ty induk­cyjne, gar­n­ki induk­cyjne, piekarni­ki, suszar­ki, pralko suszar­ki, zmy­war­ki, znanych pro­du­cen­tów Whirlpool, AEG, Elec­trolux, Aris­ton, Bosch, Hoover, Siemens. Posi­a­da nowoczes­ny pro­gram diag­nos­ty­czny, który umożli­wia pre­cyzyjne ustal­e­nie uster­ki. Nowa­torskie i w pełni pro­fesjon­alne rozwiąza­nia tech­niczne pozwala­ją na dokład­ną anal­izę i naprawę niemal każdego sprzę­tu agd. Każ­da napraw­iona część obję­ta jest gwarancją co jest bard­zo istotne przy usłu­gach tego typu. Mają Państ­wo pewność, że usłu­gi właśnie tego ser­wisu zapew­ni­a­ją również bez­pieczne korzys­tanie z napraw­ionego urządzenia.

Płyta indukcyjna

Takie pły­ty coraz częś­ciej zastępu­ją pły­ty elek­tryczne i gazowe. Są one ener­gooszczędne, łat­wo utrzy­mać je w czys­toś­ci, bard­zo ład­nie prezen­tu­ją się w kuch­ni. Oczy­wiś­cie dzię­ki tym wszys­tkim zale­tom cena pły­ty induk­cyjnej nieste­ty nie jest mała. Do takiego urządzenia powin­no się stosować odpowied­nie gar­n­ki, które też zwięk­sza­ją kosz­ty jej eksploat­acji. Posi­ada­jąc taką płytę zawsze warto zaz­na­jomić się z jej obsługą, a w razie awarii sko­rzys­tać z pro­fesjon­al­istów, który­mi niewąt­pli­wie są właś­ci­ciele właśnie tego ser­wisu agd. Napraw­ia­jąc usterkę samemu, nie mając poję­cia o pły­tach induk­cyjnych moż­na bardziej uszkodz­ić urządze­nie i  wielokrot­nie zwięk­szyć kosz­ty dodatkowej naprawy. Sama naprawa płyt induk­cyjnych, jej czas i jej sposób jest oczy­wiś­cie uza­leżniona od rodza­ju uster­ki. Jed­nak ser­wis Napraw­iamypral­ki bazu­jąc na swoim doświad­cze­niu już w roz­mowie tele­fon­icznej jest w stanie określić przy­bliżony czas naprawy.

Strona internetowa

Siedz­i­ba firmy mieś­ci się w Poz­na­niu i głównie w tym mieś­cie ser­wis agd świad­czy swo­je usłu­gi. Jed­nak czego nie robi się dla klien­ta? Po wstęp­nej kon­sul­tacji jest możli­wość dojaz­du do miejsc poza Poz­naniem, do Lubo­nia, Obornik, Wronek, Mosiny. Na stron­ie inter­ne­towej dostęp­ne są dane kon­tak­towe. Zawsze mogą Państ­wo sko­rzys­tać z porad fachow­ców, umówienia się na spotkanie.

W każdej chwili na pop­u­larnej stron­ie tego pro­fesjon­al­nego ser­wisu mogą Państ­wo również zapoz­nać się z wyko­nany­mi naprawa­mi. Jest to np. naprawa mod­ułu pły­ty induk­cyjnej, wymi­ana spalonego mod­ułu wiąz­ki prze­wodów w zmy­warce, wymi­ana zużytej grza­ł­ki w pralce, wymi­ana szc­zotek sil­ni­ka i pompy spus­towej. Na stron­ie inter­ne­towej jest też bard­zo ciekawy i przy­dat­ny blog z wielo­ma przy­dat­ny­mi artykuła­mi na tem­aty płyt induk­cyjnych, ser­wisu agd, prak­ty­cznych rozwiązań drob­nych usterek, opisy najczęst­szych awarii urządzeń agd.

Naprawiamypralki.pl to ser­wis god­ny polece­nia, który wciąż się rozwi­ja i jest otwarty na wszelkie propozy­c­je. Ich usłu­gi sto­ją na najwyższym poziomie, a pas­ja połąc­zona z wiedzą daje niesamowite wyni­ki. Wiedzą o tym ci, którzy sko­rzys­tali już z ich niesz­ablonowej, prak­ty­cznej i wymiernej pracy.


HotPoint Serwis AGD oferuje również:

  • naprawy piekarników;

  • naprawy płyt indukcyjnych;

  • naprawy płyt ceramicznych;

  • naprawy pralek i pralko-suszarek;

  • naprawy suszarek do ubrań;

Teren na którym świadczymy usługi napraw sprzętu AGD to: Poznań, Dopiewo, Komorniki, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Rokietnica, Swarzędz, Zasalewo.

Nagła awaria sprzętu AGD? Napisz do nas!

Co wyróżnia nasze usługi?

Elastyczne stawki

Nie korzys­tamy z pośred­ników, nie wysyłamy pod­wykon­aw­ców oraz całość usług wykonu­je­my oso­biś­cie. Nie jesteśmy wielką kor­po­racją, tylko małą grup­ką spec­jal­istów-pasjonatów, których celem nadrzęd­nym jest świad­cze­nie usług na najwyższym poziomie.

Nowoczesny sprzęt

Posi­adamy pro­gramy diag­nos­ty­czne wszys­t­kich auto­ry­zowanych pro­du­cen­tów. Korzys­tamy z najnowszych tech­nologii do diag­nozy i jesteśmy na bieżą­co z aktu­al­ny­mi tren­da­mi wdrażanych przez pro­du­cen­tów rozwiązań w urządzeni­ach AGD.

Schematy

Znamy na wylot schematy budowy urządzeń, których pode­j­mu­je się naprawy. Dodatkowo na szkole­ni­ach pro­du­cen­tów poz­na­je­my zasady budowy, niuanse i kwest­ie na które należy zwró­cić uwagę.

Kon­takt

serwis@naprawiamypralki.plTooltip Text

ul. Goleszows­ka 26

61–434 Poz­nań

Godziny pra­cy

pon.-pt.: 08:00–16:00

Ser­wis naprawiamypralki.pl najak­ty­wniej dzi­ała na obszarze 70km od Poz­na­nia, jed­nak najszy­b­ciej dojeżdza­my do klien­tów w miejs­cowoś­ci­ach takich jak: Poz­nań, Luboń, Komorni­ki, Mosi­na, Puszczykowo, Skórze­wo, Plewiska, Dąbrówka, Rok­iet­ni­ca, Lusówko, Zalase­wo, Oborniki

Spec­jal­izu­je­my się w usłu­gach typu: || NAPRAWA AGD | SERWIS AGD | NAPRAWA PRALEK || SERWIS AMICA | SERWIS CANDY | SERWIS HOTPOINT | SERWSI INDESIT | SERWIS WHIRLPOOL ||

Copy­right © naprawiamypralki.pl 2023

Pro­jekt i wyko­nanie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo