O nas

krótko o tym kim jesteśmy i dlaczego robimy to, co robimy 🙂

Kim jesteśmy?

Jesteśmy grupą fachow­ców pasjonatów, którzy zde­cy­dowali się połączyć siły i rozpocząć wspól­ną dzi­ałal­ność pod nazwą naprawiamypralki.pl. Nasz młody zespół skła­da się z miłośników elek­tron­i­ki, elek­try­ki i programowania.

Już w cza­sie studiów inżynier­s­kich uczęszcza­l­iśmy na szkole­nia u najwięk­szych pro­du­cen­tów sprzę­tu AGD. W wol­nym cza­sie po zaję­ci­ach rozkrę­cal­iśmy i składal­iśmy kom­po­nen­ty, napraw­ial­iśmy pły­ty główne, posz­erza­l­iśmy wiedzę z zakre­su programowania.

Pier­wsze zlece­nia udało nam się pozyski­wać jako pod­wykon­aw­cy dla więk­szych firm. Po 4 lat­ach naszej dzi­ałal­noś­ci pod­wykon­aw­czej miesięcz­na licz­ba napraw wynosi pon­ad 100.

Uznal­iśmy, że to doskon­ały moment na to, aby rozwinąć włas­ną markę naprawiamypralki.pl. i ser­wis AGD, który będzie potrafił wykon­ać każde zlecenie.

Nagła awaria sprzętu AGD? Napisz do nas!

Co wyróżnia nasze usługi?

Elastyczne stawki

Nie korzys­tamy z pośred­ników, nie wysyłamy pod­wykon­aw­ców oraz całość usług wykonu­je­my oso­biś­cie. Nie jesteśmy wielką kor­po­racją, tylko małą grup­ką spec­jal­istów-pasjonatów, których celem nadrzęd­nym jest świad­cze­nie usług na najwyższym poziomie.

Nowoczesny sprzęt

Posi­adamy pro­gramy diag­nos­ty­czne wszys­t­kich auto­ry­zowanych pro­du­cen­tów. Korzys­tamy z najnowszych tech­nologii do diag­nozy i jesteśmy na bieżą­co z aktu­al­ny­mi tren­da­mi wdrażanych przez pro­du­cen­tów rozwiązań w urządzeni­ach AGD.

Schematy

Znamy na wylot schematy budowy urządzeń, których pode­j­mu­je się naprawy. Dodatkowo na szkole­ni­ach pro­du­cen­tów poz­na­je­my zasady budowy, niuanse i kwest­ie na które należy zwró­cić uwagę.

Kon­takt

serwis@naprawiamypralki.plTooltip Text

ul. Goleszows­ka 26

61–434 Poz­nań

Godziny pra­cy

pon.-pt.: 08:00–16:00

Ser­wis naprawiamypralki.pl najak­ty­wniej dzi­ała na obszarze 70km od Poz­na­nia, jed­nak najszy­b­ciej dojeżdza­my do klien­tów w miejs­cowoś­ci­ach takich jak: Poz­nań, Luboń, Komorni­ki, Mosi­na, Puszczykowo, Skórze­wo, Plewiska, Dąbrówka, Rok­iet­ni­ca, Lusówko, Zalase­wo, Oborniki

Spec­jal­izu­je­my się w usłu­gach typu: || NAPRAWA AGD | SERWIS AGD | NAPRAWA PRALEK || SERWIS AMICA | SERWIS CANDY | SERWIS HOTPOINT | SERWSI INDESIT | SERWIS WHIRLPOOL ||

Copy­right © naprawiamypralki.pl 2023

Pro­jekt i wyko­nanie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo