Jak pracujemy

3 proste kroki dzielą Cię od naprawy popsutego urządzenia

PROCES

W taki sposób radz­imy sobie z usterka­mi urządzeń naszych klientów.

Kontakt

Pier­wszym etapem jest kon­takt emailowy z naszą fir­mą. Prosimy o opisanie uster­ki urządzenia, po czym następu­je przyję­cie zgłoszenia i wyz­nacze­nie ter­minu wiz­y­ty. W nagłych wypad­kach może­my być jeszcze tego samego dnia.

 

PRZYJAZD

Kole­jny etap to przy­jazd do klien­ta w umówione miejsce w wyz­nac­zonym dniu i konkret­nej godzinie. Następ­nie poprzez urządzenia pomi­arowe i diag­nos­tykę kom­put­erową, wery­fikowana jest uster­ka. Mając już pewność co do uster­ki, czas na etap trze­ci, czyli naprawę urządzenia.

NAPRAWA

Jeśli uster­ka na to pozwala, napraw­iamy ją na miejs­cu. Doty­czy to czyszczenia, ponownego pro­gramowa­nia i kon­fig­u­racji, naprawy mod­ułu elektronicznego.Przy wymi­an­ie częś­ci na nowe, część najpierw trze­ba zamówić, co opóźni niez­nacznie naprawę.

Nagła awaria sprzętu AGD? Napisz do nas!

Co wyróżnia nasze usługi?

Elastyczne stawki

Nie korzys­tamy z pośred­ników, nie wysyłamy pod­wykon­aw­ców oraz całość usług wykonu­je­my oso­biś­cie. Nie jesteśmy wielką kor­po­racją, tylko małą grup­ką spec­jal­istów-pasjonatów, których celem nadrzęd­nym jest świad­cze­nie usług na najwyższym poziomie.

Nowoczesny sprzęt

Posi­adamy pro­gramy diag­nos­ty­czne wszys­t­kich auto­ry­zowanych pro­du­cen­tów. Korzys­tamy z najnowszych tech­nologii do diag­nozy i jesteśmy na bieżą­co z aktu­al­ny­mi tren­da­mi wdrażanych przez pro­du­cen­tów rozwiązań w urządzeni­ach AGD.

Schematy

Znamy na wylot schematy budowy urządzeń, których pode­j­mu­je się naprawy. Dodatkowo na szkole­ni­ach pro­du­cen­tów poz­na­je­my zasady budowy, niuanse i kwest­ie na które należy zwró­cić uwagę.

Kon­takt

serwis@naprawiamypralki.plTooltip Text

ul. Goleszows­ka 26

61–434 Poz­nań

Godziny pra­cy

pon.-pt.: 08:00–16:00

Ser­wis naprawiamypralki.pl najak­ty­wniej dzi­ała na obszarze 70km od Poz­na­nia, jed­nak najszy­b­ciej dojeżdza­my do klien­tów w miejs­cowoś­ci­ach takich jak: Poz­nań, Luboń, Komorni­ki, Mosi­na, Puszczykowo, Skórze­wo, Plewiska, Dąbrówka, Rok­iet­ni­ca, Lusówko, Zalase­wo, Oborniki

Spec­jal­izu­je­my się w usłu­gach typu: || NAPRAWA AGD | SERWIS AGD | NAPRAWA PRALEK || SERWIS AMICA | SERWIS CANDY | SERWIS HOTPOINT | SERWSI INDESIT | SERWIS WHIRLPOOL ||

Copy­right © naprawiamypralki.pl 2023

Pro­jekt i wyko­nanie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo