Serwis i naprawa sprzętu AGD w Poznaniu ul. Goleszowska 26 +48 794 447 644 serwis@naprawiamypralki.pl
porady i nowinki

BLOGOWY WPIS

Jaka jest przyczyna brzydkiego zapachu z pralki? Jak się go pozbyć?

Jaka jest przyczyna brzydkiego zapachu z pralki? Jak się go pozbyć? — Naprawiamy Pralki

— Naprawa Pralek, Serwis AGD, Naprawa AGD,  Serwis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — 

Poznań, Dopiewo, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Komorniki, Rokietnica, Swarzędz, Zalasewo.


Zdarza się ze z wnętrza pral­ki zaczy­na wydoby­wać się dość nieprzy­jem­ny zapach. Poza tym wyprane ubra­nia nie są tak świeże jak być powin­ny. To dość uciążli­wy prob­lem. Warto zatem wiedzieć, co jest jego przy­czyną i jak temu zaradzić.

Użytkowanie pralki zgodnie z instrukcją

Pralkę tak jak każdy inny sprzęt AGD użytkować należy zgod­nie z instrukcją pro­du­cen­ta. Nieste­ty wiele osób z instrukcją nawet się nie zapoz­na­je. To prowadzi do tego, że pral­ka uży­wana jest w niewłaś­ci­wy sposób. Jest to jed­na z głównych przy­czyn wydoby­wa­nia się nieprzy­jem­nego zapachu z wnętrza pral­ki. Potwierdzi to niemal każdy ser­wis AGD. Dlat­ego pranie zawsze wykony­wać należy zgod­nie z zalece­ni­a­mi pro­du­cen­ta. Doty­czy to przede wszys­tkim iloś­ci i rodza­jów stosowanych do pra­nia deter­gen­tów. Przy­czyną brzy­d­kiego zapachu jest bowiem reakc­ja chemicz­na, która zachodzi między pozostałoś­ci­a­mi po deter­gen­tach po pra­niu. Dzieje się tak jeśli do pra­nia wyko­rzys­tu­je się ich zbyt dużą ilość. Dlat­ego kupu­jąc nową pralkę zawsze należy zapoz­nać się z infor­ma­c­ja­mi w instrukcji doty­czą­cy­mi iloś­ci proszku do pra­nia czy kon­cen­tratu. Zbyt duża ilość deter­gen­tów wypły­wa negaty­wnie nie tylko na pralkę ale także na ubranie. Te nie zostanie praw­idłowo wyprane. Po wyję­ciu z pral­ki zauważyć moż­na, iż nie jest ono tak świeże jak być powin­no. Częs­to decy­du­je­my się wów­czas na ponowne pranie. Nieste­ty to jeszcze bardziej pog­a­rsza sytu­ację i we wnętrzu pral­ki nieprzy­jem­ny zapach sta­je się coraz intensywniejszy.

Pozbycie się brzydkiego zapachu

Jed­nym z najprost­szych sposobów na pozby­cie się nieprzy­jem­nego zapachu z wnętrza pral­ki jest zas­tosowanie jed­nego z dostęp­nych na rynku środ­ków do czyszczenia wnętrza pralek. Taki środek nabyć moż­na w sklepach AGD bądź w ser­wisie napraw­ia­ją­cym pral­ki. Przykła­dem może być ser­wis Hot­point. Ważne, aby był to środek pro­fesjon­al­ny. Dzię­ki temu moż­na mieć pewność, że jego dzi­ałanie będzie skuteczne. Warto także tego typu środ­ki czyszczące kupować w auto­ry­zowanych ser­wisach. Jeśli posi­a­da się np. pralkę Whirlpool to najlep­szym miejscem będzie ser­wis Whirlpool. Taki środek będzie nie tylko skuteczny, ale również całkowicie bez­pieczny dla pral­ki. Może zdarzyć się jed­nak tak, że sam środek czyszczą­cy nie pomoże. Wów­czas koniecz­na może być naprawa pral­ki. Może się tak zdarzyć wów­czas, kiedy nieprzy­jem­ny zapach utrzy­mu­je się zbyt dłu­go. Pozostałoś­ci po deter­gen­tach po pra­niu mogą bowiem po dłuższym cza­sie uszkadzać pralkę. Naprawa AGD częs­to nie jest tania. Dlat­ego dbać należy o to, aby nigdy do takiej sytu­acji nie musi­ało dojść.

 


 
Czy zajmuje się serwis AGD Naprawiamy Pralki.pl?
W naszej ofercie znajdziesz:
  • naprawy pralek; ⇔ serwis pralek
  • naprawy suszarek i pralko-suszarek; ⇔ serwis suszarek i pralko-suszarek
  • naprawy piekarników; ⇔ serwis piekarników
  • naprawy płyt indukcyjnych; ⇔ serwis płyt indukcyjnych
  • naprawy płyt ceramicznych; ⇔ serwis płyt ceramicznych
  • naprawy zmywarek; ⇔ serwis zmywarek
  • naprawy suszarek do ubrań; ⇔ serwis suszarek do ubrań
Serwisujemy AGD marek: AmicaCandyIndesitWhirlpool.
Teren na którym świadczymy usługi napraw sprzętu AGD to: Poznań, Dopiewo, Komorniki, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Rokietnica, Swarzędz, Zasalewo.

Nagła awaria sprzętu AGD? Zadzwoń lub napisz do nas!

Dami­an Dykier

Co wyróżnia nasze usługi?

Elastyczne stawki

Nie korzys­tamy z pośred­ników, nie wysyłamy pod­wykon­aw­ców oraz całość usług wykonu­je­my oso­biś­cie. Nie jesteśmy wielką kor­po­racją, tylko małą grup­ką spec­jal­istów-pasjonatów, których celem nadrzęd­nym jest świad­cze­nie usług na najwyższym poziomie.

Nowoczesny sprzęt

Posi­adamy pro­gramy diag­nos­ty­czne wszys­t­kich auto­ry­zowanych pro­du­cen­tów. Korzys­tamy z najnowszych tech­nologii do diag­nozy i jesteśmy na bieżą­co z aktu­al­ny­mi tren­da­mi wdrażanych przez pro­du­cen­tów rozwiązań w urządzeni­ach AGD.

Schematy

Znamy na wylot schematy budowy urządzeń, których pode­j­mu­je się naprawy. Dodatkowo na szkole­ni­ach pro­du­cen­tów poz­na­je­my zasady budowy, niuanse i kwest­ie na które należy zwró­cić uwagę.

Kon­takt

Tel: +48 794 447 644

serwis@naprawiamypralki.plTooltip Text

ul. Goleszows­ka 26

61–434 Poz­nań

Godziny pra­cy

pon.-pt.: 08:00–20:00

sob.: 09:00–16:00

niedz.: Zamknięte

Ser­wis naprawiamypralki.pl najak­ty­wniej dzi­ała na obszarze 70km od Poz­na­nia, jed­nak najszy­b­ciej dojeżdza­my do klien­tów w miejs­cowoś­ci­ach takich jak: Poz­nań, Luboń, Komorni­ki, Mosi­na, Puszczykowo, Skórze­wo, Plewiska, Dąbrówka, Rok­iet­ni­ca, Lusówko, Zalase­wo, Oborniki.

Spec­jal­izu­je­my się w usłu­gach typu: || NAPRAWA AGD | SERWIS AGD | NAPRAWA PRALEK || SERWIS AMICA | SERWIS CANDY | SERWIS HOTPOINT | SERWSI INDESIT | SERWIS WHIRLPOOL ||

Copy­right © naprawiamypralki.pl 2019

Pro­jekt i wyko­nanie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo