Serwis i naprawa sprzętu AGD w Poznaniu ul. Goleszowska 26 +48 794 447 644 serwis@naprawiamypralki.pl
porady i nowinki

BLOGOWY WPIS

Najpopularniejsze awarie sprzętu AGD

Najpopularniejsze awarie sprzętu AGD — Naprawiamy Pralki

— Naprawa Pralek, AGD, Serwis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — 

Poznań, Dopiewo, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Komorniki, Rokietnica, Swarzędz, Zalasewo.


 

Trud­no jest dziś sobie wyobraz­ić funkcjonowanie jakiegokol­wiek domu bez sprzę­tu AGD. Lodówka, pral­ka czy zmy­war­ka to już stan­dard w każdym domu. Wszys­tkie te urządzenia zde­cy­dowanie ułatwia­ją życie. Jed­nak jak każdy sprzęt elek­tron­iczny, także i sprzęt AGD ule­ga od cza­su do cza­su awarii. Co ważne, moż­na wyróżnić przy­na­jm­niej kil­ka awarii, które zdarza­ją się najczęściej.

Awaria lodówki

Jed­ną z najczęst­szych awarii doty­czącą lodów­ki jest awaria chłodzenia. Lodówka po pros­tu przes­ta­je chłodz­ić. Jest to oczy­wiś­cie prob­lem poważny, gdyż w takiej sytu­acji pro­duk­ty spoży­w­cze zna­j­du­jące się w lodów­ce zaczy­na­ją się zwycza­jnie psuć. Przy­czyn takiej sytu­acji może być kil­ka. Te najczęś­ciej się zdarza­jące to awaria agre­gatu lub zapchane prze­wody wenty­la­cyjne. Częs­to win­ny jest także sam użytkown­ik, który zbyt rzad­ko rozm­raża lodówkę. Na szczęś­cie tego typu awar­ię moż­na napraw­ić. Rozwiązaniem jest dobry ser­wis AGD, który spec­jal­izu­je się w naprawach lodówek. Innym częs­to spo­tykanym prob­le­mem jest samoczynne rozm­rażanie się lodów­ki. Przy­czyną najczęś­ciej są nieszczelne drzwi lodów­ki. W takiej sytu­acji naprawa AGD również jest możli­wa. Na koniec wspom­nieć moż­na także o braku światła w lodów­ce. W takim przy­pad­ku przy­czy­na zwyk­le bywa bard­zo proza­icz­na — przepalona żarówka.

Awaria pralki

Brak wirowa­nia to najczęś­ciej wys­tępu­ją­ca awaria jeśli chodzi o pral­ki. W takim przy­pad­ku w pier­wszej kole­jnoś­ci sprawdz­ić należy mod­uł steru­ją­cy. Przy­czyną może być także awaria szc­zotek sil­ni­ka w pralce. Wiz­y­ta w ser­wisie AGD powin­na rozwiązać ten prob­lem, gdyż awaria tak jest do napraw­ienia. Innym częs­to spo­tykanym prob­le­mem jest także nad­mierne skakanie pral­ki pod­czas wirowa­nia. Jest to awaria dość uciążli­wa. Najczęś­ciej przy­czyną takiej sytu­acji jest przeład­owany bęben w pralce. Warto także sprawdz­ić czy w pralce nie są uszkod­zone jej nóż­ki. Pral­ka jest sprzętem AGD dość specy­ficznym. Warto zatem dokony­wać napraw AGD jeśli chodzi o pral­ki w dobrych i renomowanych ser­wisach. Dobrym rozwiązaniem jest odd­anie pral­ki do auto­ry­zowanego ser­wisu. Jeśli ktoś posi­a­da pralkę mar­ki Whirlpool to najlep­szym rozwiązaniem będzie ser­wis Whirlpool.

Awaria zmywarki

Jak widać awarie sprzę­tu AGD dotyka­ją różnych sprzętów. Tak jest także jeśli chodzi o zmy­war­ki. W przy­pad­ku tego urządzenia najczęś­ciej dochodzi do uszkodzenia węża dopły­wowego. Jeśli do tego dojś­cie wów­czas zmy­war­ka nie będzie pobier­ać wody w sposób praw­idłowy. W takim przy­pad­ku wystar­czy, aby ser­wis AGD dokon­ał wymi­any węża, a sprzęt znów będzie dzi­ałał bez problemów.


Czy zaj­mu­je się ser­wis AGD Napraw­iamy Pralki.pl?

W naszej ofer­cie znajdziesz:

  • naprawy pralek; ⇔ ser­wis pralek
  • naprawy suszarek i pralko-suszarek; ⇔ ser­wis suszarek i pralko-suszarek
  • naprawy piekarników; ⇔ ser­wis piekarników
  • naprawy płyt induk­cyjnych; ⇔ ser­wis płyt indukcyjnych
  • naprawy płyt ceram­icznych; ⇔ ser­wis płyt ceramicznych
  • naprawy zmy­warek; ⇔ ser­wis zmywarek
  • naprawy suszarek do ubrań; ⇔ ser­wis suszarek do ubrań

Ser­wisu­je­my AGD marek: Ami­caCan­dyInde­sitWhirlpool.

Teren na którym świad­czymy usłu­gi napraw sprzę­tu AGD to: Poz­nań, Dopiewo, Komorni­ki, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Rok­iet­ni­ca, Swarzędz, Zasalewo.

Nagła awaria sprzętu AGD? Zadzwoń lub napisz do nas!

Dami­an Dykier

Co wyróżnia nasze usługi?

Elastyczne stawki

Nie korzys­tamy z pośred­ników, nie wysyłamy pod­wykon­aw­ców oraz całość usług wykonu­je­my oso­biś­cie. Nie jesteśmy wielką kor­po­racją, tylko małą grup­ką spec­jal­istów-pasjonatów, których celem nadrzęd­nym jest świad­cze­nie usług na najwyższym poziomie.

Nowoczesny sprzęt

Posi­adamy pro­gramy diag­nos­ty­czne wszys­t­kich auto­ry­zowanych pro­du­cen­tów. Korzys­tamy z najnowszych tech­nologii do diag­nozy i jesteśmy na bieżą­co z aktu­al­ny­mi tren­da­mi wdrażanych przez pro­du­cen­tów rozwiązań w urządzeni­ach AGD.

Schematy

Znamy na wylot schematy budowy urządzeń, których pode­j­mu­je się naprawy. Dodatkowo na szkole­ni­ach pro­du­cen­tów poz­na­je­my zasady budowy, niuanse i kwest­ie na które należy zwró­cić uwagę.

Kon­takt

Tel: +48 794 447 644

serwis@naprawiamypralki.plTooltip Text

ul. Goleszows­ka 26

61–434 Poz­nań

Godziny pra­cy

pon.-pt.: 08:00–16:00

Ser­wis naprawiamypralki.pl najak­ty­wniej dzi­ała na obszarze 70km od Poz­na­nia, jed­nak najszy­b­ciej dojeżdza­my do klien­tów w miejs­cowoś­ci­ach takich jak: Poz­nań, Luboń, Komorni­ki, Mosi­na, Puszczykowo, Skórze­wo, Plewiska, Dąbrówka, Rok­iet­ni­ca, Lusówko, Zalase­wo, Oborniki.

Spec­jal­izu­je­my się w usłu­gach typu: || NAPRAWA AGD | SERWIS AGD | NAPRAWA PRALEK || SERWIS AMICA | SERWIS CANDY | SERWIS HOTPOINT | SERWSI INDESIT | SERWIS WHIRLPOOL ||

Copy­right © naprawiamypralki.pl 2019

Pro­jekt i wyko­nanie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo