Serwis i naprawa sprzętu AGD w Poznaniu ul. Goleszowska 26 +48 794 447 644 serwis@naprawiamypralki.pl
porady i nowinki

BLOGOWY WPIS

Jakie są przyczyny nieodwirowania wody przez pralkę?

Jakie są przyczyny nieodwirowania wody przez pralkę? — Naprawiamy Pralki

— Naprawa Pralek, Serwis AGD, Naprawa AGD,  Serwis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — 

Poznań, Dopiewo, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Komorniki, Rokietnica, Swarzędz, Zalasewo.


 

Nieod­wirowanie wody przez pralkę to dosyć powszech­ny prob­lem z jakim zma­ga się prak­ty­cznie każdy z nas na pewnym etapie swo­jego życia. Brak odwirowa­nia wody należy pode­jrze­wać szczegól­nie wtedy, gdy pral­ka pierze odzież ale po wyję­ciu z bęb­na urządzenia okazu­je się, że ubranie ocieka wodą. 

Jakie są najczęstsze przyczyny nieodwirowania wody przez pralkę?

Najpowszech­niejszym, a zarazem jakże błahym powo­dem tejże niepraw­idłowoś­ci w pra­cy pral­ki jest wyłącze­nie funkcji wirowa­nia w cza­sie ustaw­ia­nia pro­gra­mu pra­nia. Kole­jnym częstym powo­dem jest nasze zanied­ban­ie — w pralce, która nie jest reg­u­larnie czyszc­zona za pomocą spec­jal­nych środ­ków, zbiera się brud. Nieczys­toś­ci te mogą gro­madz­ić się w fil­trze pompy odpły­wowej a w kon­sek­wencji być przy­czyną jego zapcha­nia się co skutku­je nieod­prowadzaniem wody. Cza­sem jed­nak prob­lem może się okazać na tyle złożony, że niezbęd­na będzie pomoc fachowców.

Naprawa pralek

Niek­tóre niepraw­idłowo funkcjonu­jące ele­men­ty, będące przy­czyną nieod­wirowa­nia wody są proste w wymi­an­ie. Są to takie częś­ci jak m.in. uszkod­zony pasek napę­dowy — może być on zniszc­zony czy roz­ciąg­nię­ty. Skutku­je to tym, że bęben sprzę­tu nie obra­ca się praw­idłowo. Przy­czyną wadli­wego funkcjonowa­nia pral­ki może być także kurz gro­madzą­cy się na stykach elek­trycznych. Przy­dat­na okazu­je się wtedy najzwyk­le­jsza szc­zotecz­ka do zębów którą należy delikat­nie oczyś­cić złącza z brudu. 

Serwis AGD

Prak­ty­cznie w każdym więk­szym mieś­cie jak i w wielu mniejszych moż­na znaleźć takowy ser­wis. Oso­by, które tam pracu­ją z łat­woś­cią radzą sobie z taki­mi usterka­mi jak m.in. nieod­wirowanie wody przez pralkę szczegól­nie wtedy, gdy prob­lem leży po stron­ie elek­tron­i­ki. W takiej sytu­acji pró­by naprawy przez niedoświad­c­zone oso­by mogą okazać się niebez­pieczne. Więk­szość ser­wisów AGD dzi­ała w godz­i­nach od 9 do 18 od poniedzi­ałku do piątku. Cza­sa­mi moż­na znaleźć takie, które funkcjonu­ją 24h / dobę. Do jed­nych z najlep­szych ser­wisów AGD zal­icza się ser­wis Hotpoint.

Serwis Hotpoint

Ofer­u­je on swoim klien­tom szereg wysoce wyk­wal­i­fikowanych inżynierów którzy służą pomocą w napraw­ie i kon­serwacji sprzę­tu AGD. Znakomi­ta więk­szość napraw jest real­i­zowana w ciągu zaled­wie 2 dni. Naprawy są dokony­wane przy uży­ciu ory­gi­nal­nych częś­ci Hot­point. W przy­pad­ku, gdy niemożli­we jest napraw­ie­nie danego sprzę­tu, oso­by które posi­ada­ją wyku­pi­ony pro­gram ochrony otrzy­mu­ją takie samo, zupełnie nowe urządze­nie. Pon­ad­to przez 7 dni w tygod­niu służą tele­fon­iczną infolin­ią dzię­ki której jest możli­wa pomoc przy rozwiąza­niu mniejszych problemów. 

 

 


 
Czy zajmuje się serwis AGD Naprawiamy Pralki.pl?
W naszej ofercie znajdziesz:
  • naprawy pralek; ⇔ serwis pralek
  • naprawy suszarek i pralko-suszarek; ⇔ serwis suszarek i pralko-suszarek
  • naprawy piekarników; ⇔ serwis piekarników
  • naprawy płyt indukcyjnych; ⇔ serwis płyt indukcyjnych
  • naprawy płyt ceramicznych; ⇔ serwis płyt ceramicznych
  • naprawy zmywarek; ⇔ serwis zmywarek
  • naprawy suszarek do ubrań; ⇔ serwis suszarek do ubrań
Serwisujemy AGD marek: AmicaCandyIndesitWhirlpool.
Teren na którym świadczymy usługi napraw sprzętu AGD to: Poznań, Dopiewo, Komorniki, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Rokietnica, Swarzędz, Zasalewo.

Nagła awaria sprzętu AGD? Zadzwoń lub napisz do nas!

Dami­an Dykier

Co wyróżnia nasze usługi?

Elastyczne stawki

Nie korzys­tamy z pośred­ników, nie wysyłamy pod­wykon­aw­ców oraz całość usług wykonu­je­my oso­biś­cie. Nie jesteśmy wielką kor­po­racją, tylko małą grup­ką spec­jal­istów-pasjonatów, których celem nadrzęd­nym jest świad­cze­nie usług na najwyższym poziomie.

Nowoczesny sprzęt

Posi­adamy pro­gramy diag­nos­ty­czne wszys­t­kich auto­ry­zowanych pro­du­cen­tów. Korzys­tamy z najnowszych tech­nologii do diag­nozy i jesteśmy na bieżą­co z aktu­al­ny­mi tren­da­mi wdrażanych przez pro­du­cen­tów rozwiązań w urządzeni­ach AGD.

Schematy

Znamy na wylot schematy budowy urządzeń, których pode­j­mu­je się naprawy. Dodatkowo na szkole­ni­ach pro­du­cen­tów poz­na­je­my zasady budowy, niuanse i kwest­ie na które należy zwró­cić uwagę.

Kon­takt

Tel: +48 794 447 644

serwis@naprawiamypralki.plTooltip Text

ul. Goleszows­ka 26

61–434 Poz­nań

Godziny pra­cy

pon.-pt.: 08:00–20:00

sob.: 09:00–16:00

niedz.: Zamknięte

Ser­wis naprawiamypralki.pl najak­ty­wniej dzi­ała na obszarze 70km od Poz­na­nia, jed­nak najszy­b­ciej dojeżdza­my do klien­tów w miejs­cowoś­ci­ach takich jak: Poz­nań, Luboń, Komorni­ki, Mosi­na, Puszczykowo, Skórze­wo, Plewiska, Dąbrówka, Rok­iet­ni­ca, Lusówko, Zalase­wo, Oborniki.

Spec­jal­izu­je­my się w usłu­gach typu: || NAPRAWA AGD | SERWIS AGD | NAPRAWA PRALEK || SERWIS AMICA | SERWIS CANDY | SERWIS HOTPOINT | SERWSI INDESIT | SERWIS WHIRLPOOL ||

Copy­right © naprawiamypralki.pl 2019

Pro­jekt i wyko­nanie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo