Serwis i naprawa sprzętu AGD w Poznaniu ul. Goleszowska 26 +48 794 447 644 serwis@naprawiamypralki.pl
porady i nowinki

BLOGOWY WPIS

Zmywarki marki Bosch- większa moc i mniejsze zużycie?

Napraw­iamy Pral­ki - Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL -

Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalasewo


Wśród wielu ofert sprzętów AGD, śmi­ało moż­na stwierdz­ić, że jest kil­ka firm, które domin­u­ją w Pol­s­kich kuch­ni­ach, a niewąt­pli­wie jed­ną z tych marek jest Bosch. Zarówno lodów­ki, piekarni­ki, pły­ty induk­cyjne, jak i zmy­war­ki zaskar­biły sobie sym­pa­tię klien­tów. Właśnie zmy­war­ki Bosch cieszą się najwięk­szą pop­u­larnoś­cią, głównie ze wzglę­du na ory­gi­nalne i nowoczesne rozwiąza­nia, które opty­mal­izu­ją relację mocy do zuży­cia wody. Duża funkcjon­al­ność, atrak­cyj­na cena i niskie kosz­ty eksploat­acji spraw­ia­ją, że zmy­war­ki Bosch są tym, czego nowocześni klien­ci oczeku­ją od zmywarek. 

Czym charakteryzuje się zmywarka marki Bosch? 

Nowoczes­na zmy­war­ka powin­na przede wszys­tkim charak­tery­zować się dużą trwałoś­cią. Każdy z nas ma dość sprzętów AGD, które są awaryjne bezpośred­nio po zakończe­niu okre­su gwarancji. W przy­pad­ku zmy­war­ki Bosch może­my być spoko­jni o wytrzy­małość i nieza­wod­ność sprzę­tu — każ­da zmy­war­ka tego pro­du­cen­ta jest pod­dawana wielu testom, co spraw­ia, że nie będziemy musieli martwić się o ser­wis agd. Dodatkowo zmy­war­ka mar­ki Bosch jest urządze­niem wygod­nym i funkcjon­al­nym — pan­ele sterowa­nia są bard­zo intu­icyjne, a my z radoś­cią będziemy wkładać i wycią­gać z niej naczy­nia. W zależnoś­ci od naszych pref­er­encji, zmy­war­ki Bosch są dostęp­ne w różnych wari­antach wielkoś­ciowych, a także pojem­noś­ciowych. Dla osób, które cenią sobie oszczęd­ność miejs­ca, przy­go­towane zostały kom­pak­towe zmy­war­ki o sze­rokoś­ci 40 cm, które z łat­woś­cią pomieszczą wszys­tkie naczy­nia. Dla osób dys­ponu­ją­cych więk­szą przestrzenią zmy­war­ka Bosch o sze­rokoś­ci 60 cm sprawi, że pomieścimy wszys­tkie talerze nawet po bard­zo dużej imprezie. Co w momen­cie, gdy nasza zmy­war­ka Bosch uleg­nie awarii? Nie mamy się o co martwić, gdyż ser­wis agd mar­ki Bosch to bard­zo pro­fesjon­al­nie dzi­ała­ją­cy dzi­ał, który dba o naszą wygodę i wszelkie awarie usunie błyskawicznie. 

Czy zmywarki Bosch są wyposażone w dodatkowe systemy i funkcjonalności? 

Zmy­war­ki mar­ki Bosch charak­teryzu­ją się szeregiem pro­gramów, które dopa­sowane są do naszych potrzeb. Za pośred­nictwem urządzenia mam możli­wość zaoszczędzenia energii i wody poprzez uru­chomie­nie innowa­cyjnego pro­gra­mu, który utrzy­mu­je dużą moc mycia przy małym poborze wody. Jeśli wolimy nato­mi­ast uruchami­ać zmy­warkę w nocy, do dys­pozy­cji pro­du­cent odd­ał nam tryb cichy, który zapew­nia nam kom­fort snu. Każ­da zmy­war­ka mar­ki Bosch jest pon­ad­to wyposażona w sys­tem Per­fectDry, który pozwala na per­fek­cyjne susze­nie naczyń bez wzglę­du na to, z jakiego tworzy­wa są one wyko­nane. Warto postaw­ić na zmy­warkę Bosch, jeśli cen­imy sobie wygodę, oszczęd­ność pieniędzy i sze­roką funkcjon­al­ność urządzenia. 


 
Czy zajmuje się serwis AGD Naprawiamy Pralki.pl?
 
W naszej ofercie znajdziesz:
  • naprawy pralek; ⇔ serwis pralek
  • naprawy suszarek i pralko-suszarek; ⇔ serwis suszarek i pralko-suszarek
  • naprawy piekarników; ⇔ serwis piekarników
  • naprawy płyt indukcyjnych; ⇔ serwis płyt indukcyjnych
  • naprawy płyt ceramicznych; ⇔ serwis płyt ceramicznych
  • naprawy zmywarek; ⇔ serwis zmywarek
  • naprawy suszarek do ubrań; ⇔ serwis suszarek do ubrań
Serwisujemy AGD marek: AmicaCandyIndesitWhirlpool.
Teren na którym świadczymy usługi napraw sprzętu AGD to: Poznań, Dopiewo, Komorniki, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Rokietnica, Swarzędz, Zasalewo.

Nagła awaria sprzętu AGD? Zadzwoń lub napisz do nas!

Dami­an Dykier

Co wyróżnia nasze usługi?

Elastyczne stawki

Nie korzys­tamy z pośred­ników, nie wysyłamy pod­wykon­aw­ców oraz całość usług wykonu­je­my oso­biś­cie. Nie jesteśmy wielką kor­po­racją, tylko małą grup­ką spec­jal­istów-pasjonatów, których celem nadrzęd­nym jest świad­cze­nie usług na najwyższym poziomie.

Nowoczesny sprzęt

Posi­adamy pro­gramy diag­nos­ty­czne wszys­t­kich auto­ry­zowanych pro­du­cen­tów. Korzys­tamy z najnowszych tech­nologii do diag­nozy i jesteśmy na bieżą­co z aktu­al­ny­mi tren­da­mi wdrażanych przez pro­du­cen­tów rozwiązań w urządzeni­ach AGD.

Schematy

Znamy na wylot schematy budowy urządzeń, których pode­j­mu­je się naprawy. Dodatkowo na szkole­ni­ach pro­du­cen­tów poz­na­je­my zasady budowy, niuanse i kwest­ie na które należy zwró­cić uwagę.

Kon­takt

Tel: +48 794 447 644

serwis@naprawiamypralki.plTooltip Text

ul. Goleszows­ka 26

61–434 Poz­nań

Godziny pra­cy

pon.-pt.: 08:00–20:00

sob.: 09:00–16:00

niedz.: Zamknięte

Ser­wis naprawiamypralki.pl najak­ty­wniej dzi­ała na obszarze 70km od Poz­na­nia, jed­nak najszy­b­ciej dojeżdza­my do klien­tów w miejs­cowoś­ci­ach takich jak: Poz­nań, Luboń, Komorni­ki, Mosi­na, Puszczykowo, Skórze­wo, Plewiska, Dąbrówka, Rok­iet­ni­ca, Lusówko, Zalase­wo, Oborniki.

Spec­jal­izu­je­my się w usłu­gach typu: || NAPRAWA AGD | SERWIS AGD | NAPRAWA PRALEK || SERWIS AMICA | SERWIS CANDY | SERWIS HOTPOINT | SERWSI INDESIT | SERWIS WHIRLPOOL ||

Copy­right © naprawiamypralki.pl 2019

Pro­jekt i wyko­nanie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo