Serwis i naprawa sprzętu AGD w Poznaniu ul. Goleszowska 26 +48 794 447 644 serwis@naprawiamypralki.pl
porady i nowinki

BLOGOWY WPIS

Zmywarka wolnostojąca czy do zabudowy — jaką zmywarkę wybrać?

Napraw­iamy Pral­ki - Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL -

Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalasewo


Zmy­wanie naczyń, to chy­ba jed­na z najbardziej znien­aw­id­zonych czyn­noś­ci domowych. Trud­no więc wyobraz­ić sobie nasze domy i mieszka­nia bez zmy­warek. Ten pod­sta­wowy sprzęt agd to oszczęd­ność cza­su i pieniędzy. Wybier­a­jąc zmy­warkę sta­je­my częs­to przed dyle­matem, która będzie lep­sza: wol­nos­to­ją­ca czy do zabu­dowy. Pod­powiadamy na co zwró­cić uwagę pod­czas jej zakupu.

Pasuje do każdej kuchni

Na pewno jed­ną z pod­sta­wowych zalet, które posi­ada­ją zmy­war­ki wol­nos­to­jące jest ich uni­w­er­sal­ność. Są one bowiem pro­jek­towane w ten sposób, żeby pasowały do każdej kuch­ni, może­my liczyć też na nowoczes­ny i ciekawy design. Zazwyczaj decy­du­je­my się na nie wów­czas, kiedy kupu­je­my naszą pier­wszą zmy­warkę, a jed­nocześnie nie chce­my remon­tować kuch­ni. Wystar­czy wtedy wygospo­darować nieco miejs­ca, podłączyć wodę i gotowe. Także, kiedy posi­adamy już taki sprzęt agd i odmówi nam on nagle posłuszeńst­wa, a naprawa zmy­war­ki jest niemożli­wa, kupu­je­my również raczej wol­nos­to­jącą zami­ast zmieni­ać ume­blowanie w kuch­ni. Zmy­war­ka tego typu musi dobrze kom­ponować się z pozostałym sprzętem, jaki posi­adamy. Dlat­ego na pewno jed­ną z jej wad, jest konieczność dopa­sowa­nia kolorysty­cznego do choć­by lodów­ki. Posi­ada­jąc np. białą lodówkę bez­piecznym rozwiązaniem będzie zde­cy­dowanie się również na białą zmy­warkę — kolory nie będą się ze sobą gryzły. Decy­du­jąc się na sprzęt wol­nos­to­ją­cy, trze­ba mieć na uwadze również fakt, że stosowane w nim rozwiąza­nia częs­to są mniej nowoczesne niż w przy­pad­ku zmy­warek do zabu­dowy (np. oświ­etle­nie wewnątrz w zabu­dowie to niemal stan­dard). Jeśli nato­mi­ast zas­tanaw­iamy się, która z nich częś­ciej bywa prob­lematy­cz­na i wyma­gana jest naprawa agd — uspoka­jamy, nie ma to zasad­niczej różni­cy. A dobry ser­wis agd poradzi sobie z każdą usterką.

Nowoczesna i efektowna

Zmy­war­ki do zabu­dowy, to obec­nie mod­ny ele­ment wyposaże­nia kuch­ni. Ich niewąt­pli­wą zaletą jest fakt, że wybier­a­jąc taki sprzęt agd sku­pi­amy się na jego funkcjon­al­noś­ci, nie wyglądzie. Taka zmy­war­ka jest dyskret­niejsza i pracu­je znacznie ciszej niż jej wol­nos­to­ją­cy odpowied­nik. Seg­ment zmy­warek do zabu­dowy rozwi­ja się bard­zo dynam­icznie, dlat­ego w urządzeni­ach tych wszelkie nowin­ki tech­niczne są wprowadzane znacznie wcześniej. Choć­by, wspom­ni­ane już oświ­etle­nie jej wnętrza (pomoc­ne przy wiec­zornym załadunku naczyń) czy też choć­by coraz pop­u­larniejsza, trze­cia szu­fla­da przez­nac­zona na sztućce. Jest też dużo bardziej ład­ow­na. Zwolen­ni­cy sprzętów wol­nos­to­ją­cych mogą zauważyć, że naprawa agd tego typu wyma­ga więcej pra­cy. Jed­nak fachow­cy, zatrud­nieni przez ser­wis agd poradzą sobie z tym bez trudu, posi­ada­ją także niezbęd­ny sprzęt do wyję­cia zmy­war­ki z zabu­dowy. Poza tym, trze­ba zauważyć, że naprawa zmy­war­ki jest koniecz­na raz na jak­iś czas, nie trze­ba się więc tym bard­zo prze­j­mować. Jaki sprzęt będzie więc dla nas najlep­szy? Wszys­tko zależy od oso­bistych upodobań. W przy­pad­ku, kiedy zależy nam na szy­bkim kup­nie i mon­tażu, z pewnoś­cią lep­sza będzie zmy­war­ka wol­nos­to­ją­ca. Jeśli zaś jesteśmy fana­mi nowinek tech­no­log­icznych oraz dbamy o spójny wygląd kuch­ni, warto zde­cy­dować się na sprzęt do zabudowy.

 


 
Czy zajmuje się serwis AGD Naprawiamy Pralki.pl?
 
W naszej ofercie znajdziesz:
  • naprawy pralek; ⇔ serwis pralek
  • naprawy suszarek i pralko-suszarek; ⇔ serwis suszarek i pralko-suszarek
  • naprawy piekarników; ⇔ serwis piekarników
  • naprawy płyt indukcyjnych; ⇔ serwis płyt indukcyjnych
  • naprawy płyt ceramicznych; ⇔ serwis płyt ceramicznych
  • naprawy zmywarek; ⇔ serwis zmywarek
  • naprawy suszarek do ubrań; ⇔ serwis suszarek do ubrań
Serwisujemy AGD marek: AmicaCandyIndesitWhirlpool.
Teren na którym świadczymy usługi napraw sprzętu AGD to: Poznań, Dopiewo, Komorniki, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Rokietnica, Swarzędz, Zasalewo.

Nagła awaria sprzętu AGD? Zadzwoń lub napisz do nas!

Dami­an Dykier

Co wyróżnia nasze usługi?

Elastyczne stawki

Nie korzys­tamy z pośred­ników, nie wysyłamy pod­wykon­aw­ców oraz całość usług wykonu­je­my oso­biś­cie. Nie jesteśmy wielką kor­po­racją, tylko małą grup­ką spec­jal­istów-pasjonatów, których celem nadrzęd­nym jest świad­cze­nie usług na najwyższym poziomie.

Nowoczesny sprzęt

Posi­adamy pro­gramy diag­nos­ty­czne wszys­t­kich auto­ry­zowanych pro­du­cen­tów. Korzys­tamy z najnowszych tech­nologii do diag­nozy i jesteśmy na bieżą­co z aktu­al­ny­mi tren­da­mi wdrażanych przez pro­du­cen­tów rozwiązań w urządzeni­ach AGD.

Schematy

Znamy na wylot schematy budowy urządzeń, których pode­j­mu­je się naprawy. Dodatkowo na szkole­ni­ach pro­du­cen­tów poz­na­je­my zasady budowy, niuanse i kwest­ie na które należy zwró­cić uwagę.

Kon­takt

Tel: +48 794 447 644

serwis@naprawiamypralki.plTooltip Text

ul. Goleszows­ka 26

61–434 Poz­nań

Godziny pra­cy

pon.-pt.: 08:00–20:00

sob.: 09:00–16:00

niedz.: Zamknięte

Ser­wis naprawiamypralki.pl najak­ty­wniej dzi­ała na obszarze 70km od Poz­na­nia, jed­nak najszy­b­ciej dojeżdza­my do klien­tów w miejs­cowoś­ci­ach takich jak: Poz­nań, Luboń, Komorni­ki, Mosi­na, Puszczykowo, Skórze­wo, Plewiska, Dąbrówka, Rok­iet­ni­ca, Lusówko, Zalase­wo, Oborniki.

Spec­jal­izu­je­my się w usłu­gach typu: || NAPRAWA AGD | SERWIS AGD | NAPRAWA PRALEK || SERWIS AMICA | SERWIS CANDY | SERWIS HOTPOINT | SERWSI INDESIT | SERWIS WHIRLPOOL ||

Copy­right © naprawiamypralki.pl 2019

Pro­jekt i wyko­nanie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo