Serwis i naprawa sprzętu AGD w Poznaniu ul. Goleszowska 26 +48 794 447 644 serwis@naprawiamypralki.pl
porady i nowinki

BLOGOWY WPIS

Zakup pralki — wcale nie łatwe zadanie!

Napraw­iamy Pral­ki - Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL -

Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalasewo


Co pewien czas zderza­my się z prob­le­mem zakupu nowej pral­ki, cho­ci­aż­by z powodu, iż naprawa pral­ki jest nieopła­cal­na. Częs­to nie jest to łatwe zadanie. Wyni­ka to zarówno z sze­rok­iej ofer­ty, ale również pojaw­ia­jącej się wciąż nowej tech­nologii. Warto przed zaku­pem sko­rzys­tać z porad spec­jal­istów, by dokon­ać trafnego i dos­tosowanego do indy­wid­u­al­nych potrzeb zakupu. Oczy­wiś­cie najbardziej pop­u­larne są aktu­al­nie pral­ki automaty­czne, zarówno z powodu wygody w użytkowa­niu jak i szy­bkiej naprawy pralek

Pralki automatyczne — na co zwrócić uwagę podczas zakupu?

Wybier­a­jąc pralkę koniecznie trze­ba uświadomić sobie nasze potrze­by, ale również możli­woś­ci. Kupu­jąc trze­ba pamię­tać, że:

 • pral­ka automaty­cz­na potrze­bu­je swo­bod­nego dostępu do odpły­wu, fachow­cy zwraca­ją uwagę, że mało kom­for­towe jest umieszczanie rur­ki odpły­wowej w zlewie czy wannie
 • pral­ka musi mieć dobraną wielkość do możli­woś­ci miejs­ca i potrzeb, pro­du­cen­ci pro­ponu­ją pral­ki otwier­ane z góry lub z boku 
 • aktu­al­nie pral­ki automaty­czne posi­ada­ją wiele zestawów pro­gramów i funkcji, tak istot­nych jak na przykład licz­ba obrotów pod­czas wirowa­nia czy funkc­ja suszar­ki, która jest niezwyk­le wygod­na. Na przykład pral­ka Can­dy czy pral­ka Whirpool wyposażona w suszarkę ewident­nie ułatwia życie. 

7 głównych błędów podczas zakupu pralki automatycznej

By być szczęśli­wym posi­adaczem pral­ki warto zwró­cić szczegól­ną uwagę na błędy przy jej zakupie, do których należy:

 • kierowanie się głównie ceną pral­ki, co wiąże się przede wszys­tkim z niską klasą ener­gety­czną, a w kon­sek­wencji użytkowa­nia z dużym zuży­ciem prą­du i wody
 • zakup pral­ki, która nie pasu­je do powierzch­ni przez­nac­zonej na nią i na przykład sta­je się głównym ele­mentem łazienki
 • zakup pral­ki niedos­tosowanej do potrzeb, o małej lub za dużej pojem­noś­ci, warto więc zwracać uwagę na pro­du­cen­tów ofer­u­ją­cych różnorod­ną ofer­tę. Pral­ka Can­dy czy pral­ka Whirpool to trafione oferty
 • nie czy­tanie zasad gwarancji, pro­ponowany ser­wis AGD, naprawa AGD, są to ważne para­me­try, może nie od razu przy zakupie, ale zwłaszcza po pewnym cza­sie użytkowa­nia. Ser­wis AGD i naprawa AGD częs­to jest mało przy­jaz­na klientowi
 • stwierdze­nie czy ist­nieje możli­wość przedłuże­nia gwarancji, czyli naprawa pral­ki okre­sie pog­waran­cyjnym, warto zwró­cić uwagę w tym zakre­sie na ser­wis Whirpool
 • wybór pral­ki z pro­gra­ma­mi, które są zupełnie potem niewykorzystywane
 • niezwracanie uwa­gi na przy­datne opc­je takie jak na przykład: reg­u­lac­ja wirowa­nia i tem­per­atu­ry, ochrona rodzi­ciel­s­ka, krót­ki czas pra­nia, zabez­piecze­nie przed zalaniem, sys­tem zrasza­nia pral­ki czy inteligentne sterowanie. 

Jak widać zakup pral­ki to niełatwe zadanie, warto więc zwró­cić uwagę zarówno na możli­woś­ci pral­ki, ser­wis, wart polece­nia jest na przykład ser­wis Whirpool.


 
Czy zajmuje się serwis AGD Naprawiamy Pralki.pl?
 
W naszej ofercie znajdziesz:
 • naprawy pralek; ⇔ serwis pralek
 • naprawy suszarek i pralko-suszarek; ⇔ serwis suszarek i pralko-suszarek
 • naprawy piekarników; ⇔ serwis piekarników
 • naprawy płyt indukcyjnych; ⇔ serwis płyt indukcyjnych
 • naprawy płyt ceramicznych; ⇔ serwis płyt ceramicznych
 • naprawy zmywarek; ⇔ serwis zmywarek
 • naprawy suszarek do ubrań; ⇔ serwis suszarek do ubrań
Serwisujemy AGD marek: AmicaCandyIndesitWhirlpool.
Teren na którym świadczymy usługi napraw sprzętu AGD to: Poznań, Dopiewo, Komorniki, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Rokietnica, Swarzędz, Zasalewo.

Nagła awaria sprzętu AGD? Zadzwoń lub napisz do nas!

Dami­an Dykier

Co wyróżnia nasze usługi?

Elastyczne stawki

Nie korzys­tamy z pośred­ników, nie wysyłamy pod­wykon­aw­ców oraz całość usług wykonu­je­my oso­biś­cie. Nie jesteśmy wielką kor­po­racją, tylko małą grup­ką spec­jal­istów-pasjonatów, których celem nadrzęd­nym jest świad­cze­nie usług na najwyższym poziomie.

Nowoczesny sprzęt

Posi­adamy pro­gramy diag­nos­ty­czne wszys­t­kich auto­ry­zowanych pro­du­cen­tów. Korzys­tamy z najnowszych tech­nologii do diag­nozy i jesteśmy na bieżą­co z aktu­al­ny­mi tren­da­mi wdrażanych przez pro­du­cen­tów rozwiązań w urządzeni­ach AGD.

Schematy

Znamy na wylot schematy budowy urządzeń, których pode­j­mu­je się naprawy. Dodatkowo na szkole­ni­ach pro­du­cen­tów poz­na­je­my zasady budowy, niuanse i kwest­ie na które należy zwró­cić uwagę.

Kon­takt

Tel: +48 794 447 644

serwis@naprawiamypralki.plTooltip Text

ul. Goleszows­ka 26

61–434 Poz­nań

Godziny pra­cy

pon.-pt.: 08:00–16:00

Ser­wis naprawiamypralki.pl najak­ty­wniej dzi­ała na obszarze 70km od Poz­na­nia, jed­nak najszy­b­ciej dojeżdza­my do klien­tów w miejs­cowoś­ci­ach takich jak: Poz­nań, Luboń, Komorni­ki, Mosi­na, Puszczykowo, Skórze­wo, Plewiska, Dąbrówka, Rok­iet­ni­ca, Lusówko, Zalase­wo, Oborniki.

Spec­jal­izu­je­my się w usłu­gach typu: || NAPRAWA AGD | SERWIS AGD | NAPRAWA PRALEK || SERWIS AMICA | SERWIS CANDY | SERWIS HOTPOINT | SERWSI INDESIT | SERWIS WHIRLPOOL ||

Copy­right © naprawiamypralki.pl 2019

Pro­jekt i wyko­nanie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo