porady i nowinki

BLOGOWY WPIS

Zabudowana kuchnia: idealna do kawalerki i do domu

Napraw­iamy Pral­ki - Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL -

Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalasewo


W pełni zabu­dowana kuch­nia jest obec­nie sil­nym tren­dem aranża­cyjnym, jaki częs­to pojaw­ia się w inspirac­jach. Jakie są plusy i minusy takiego rozwiąza­nia w prak­tyce użytkowej? Na co warto zwró­cić szczegól­ną uwagę zamaw­ia­jąc meble kuchenne na wymi­ar oraz sprzęt do zabu­dowy? O tym wszys­tkim w dzisiejszym artykule na tem­at nowoczes­nych aranżacji kuch­ni i AGD do zabudowy.

Zabudowana kuchnia w praktyce: te rozwiązania to strzał w dziesiątkę

Obec­ne trendy w zakre­sie aranżacji kuch­ni są bard­zo prak­ty­czne, ponieważ zabu­dowana kuch­nia pozwala na doskon­ałą orga­ni­za­cję przestrzeni. Meble na wymi­ar zde­cy­dowanie sprzy­ja­ją wygodzie i kom­for­towi pod­czas przy­go­towywa­nia posiłków. Bard­zo tren­dowym rozwiązaniem są też prak­ty­czne wysep­ki kuchenne, które stanow­ią dodatkowy blat z szafka­mi na prze­chowywanie ważnych akce­soriów i naczyń. Pro­jekt w pełni dos­tosowany do potrzeb domown­ików zawsze sprawdza się najlepiej — możli­wa jest zabu­dowa za równo w linii prostej, jak również na planie pop­u­larnej w kuchen­nych aranżac­jach liter­ki “U”. Zabu­dowana kuch­nia to znakomi­ty pomysł również dla osób, które chcą w przestrzeni wydzielić stre­fy gotowa­nia, prze­chowywa­nia zapasów czy stre­fę jadalną. 

Zabudowa sprzętu AGD: podstawowe korzyści

Lodówka zabu­dowana w całoś­ci spraw­ia, że wnętrze kuch­ni nie będzie w żaden sposób zabur­zone, a pomieszcze­nie nie musi zaw­ier­ać dodatków aranża­cyjnych w kolorze sprzę­tu – czyli najczęś­ciej w czerni lub bieli. Pięk­na, drew­ni­ana zabu­dowa może okazać się łatwiejsza do utrzy­ma­nia w czys­toś­ci niż AGD wol­nos­to­ją­cy. Pral­ka czy zmy­war­ka o białych drzwiczkach potrze­bu­je częstego czyszczenia, a w na czarnej opraw­ie sprzętów wol­nos­to­ją­cych częs­to zosta­ją śla­dy odcisków pal­ców. Skutecznym rozwiązaniem na te prob­le­my będzie zabu­dowanie dużych przyrządów kuchennych.

Wady zabudowanej kuchni? One również istnieją

Ceny sprzętów takich jak lodówka, pral­ka, zmy­war­ka czy też piekarnik do obu­dowy mogą być więk­sze niż w przy­pad­ku stan­dar­d­owych opcji wol­nos­to­ją­cych, ale na rynku z roku na rok pojaw­ia się coraz więcej możli­woś­ci. Dzieje się tak z uwa­gi na moc­ną pop­u­larność tren­du zabu­dowanej kuch­ni, która już dawno pod­biła ser­ca Amerykanek, a obec­nie – również coraz więk­szej licz­by cienią­cych styl i mod­ny design kuch­ni Polek. Ważną rzeczą jest też to, że nieskuteczny ser­wis AGD może zakończyć się koniecznoś­cią zakupu nowego sprzę­tu w rozmi­arze dos­tosowanym do obu­dowy. Z uwa­gi na ten fakt zde­cy­dowanie warto korzys­tać z pro­duk­tów o stan­dar­d­owej rozmi­arów­ce. Dobrym wyborem mogą okazać się sprzę­ty marek takich jak Can­dy, Inde­sit oraz Whirlpool.


 
Czy zajmuje się serwis AGD Naprawiamy Pralki.pl?
 
W naszej ofercie znajdziesz:
  • naprawy pralek; ⇔ serwis pralek
  • naprawy suszarek i pralko-suszarek; ⇔ serwis suszarek i pralko-suszarek
  • naprawy piekarników; ⇔ serwis piekarników
  • naprawy płyt indukcyjnych; ⇔ serwis płyt indukcyjnych
  • naprawy płyt ceramicznych; ⇔ serwis płyt ceramicznych
  • naprawy zmywarek; ⇔ serwis zmywarek
  • naprawy suszarek do ubrań; ⇔ serwis suszarek do ubrań
Serwisujemy AGD marek: AmicaCandyIndesitWhirlpool.
Teren na którym świadczymy usługi napraw sprzętu AGD to: Poznań, Dopiewo, Komorniki, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Rokietnica, Swarzędz, Zasalewo.

Nagła awaria sprzętu AGD? Napisz do nas!

Co wyróżnia nasze usługi?

Elastyczne stawki

Nie korzys­tamy z pośred­ników, nie wysyłamy pod­wykon­aw­ców oraz całość usług wykonu­je­my oso­biś­cie. Nie jesteśmy wielką kor­po­racją, tylko małą grup­ką spec­jal­istów-pasjonatów, których celem nadrzęd­nym jest świad­cze­nie usług na najwyższym poziomie.

Nowoczesny sprzęt

Posi­adamy pro­gramy diag­nos­ty­czne wszys­t­kich auto­ry­zowanych pro­du­cen­tów. Korzys­tamy z najnowszych tech­nologii do diag­nozy i jesteśmy na bieżą­co z aktu­al­ny­mi tren­da­mi wdrażanych przez pro­du­cen­tów rozwiązań w urządzeni­ach AGD.

Schematy

Znamy na wylot schematy budowy urządzeń, których pode­j­mu­je się naprawy. Dodatkowo na szkole­ni­ach pro­du­cen­tów poz­na­je­my zasady budowy, niuanse i kwest­ie na które należy zwró­cić uwagę.

Kon­takt

serwis@naprawiamypralki.plTooltip Text

ul. Goleszows­ka 26

61–434 Poz­nań

Godziny pra­cy

pon.-pt.: 08:00–16:00

Ser­wis naprawiamypralki.pl najak­ty­wniej dzi­ała na obszarze 70km od Poz­na­nia, jed­nak najszy­b­ciej dojeżdza­my do klien­tów w miejs­cowoś­ci­ach takich jak: Poz­nań, Luboń, Komorni­ki, Mosi­na, Puszczykowo, Skórze­wo, Plewiska, Dąbrówka, Rok­iet­ni­ca, Lusówko, Zalase­wo, Oborniki

Spec­jal­izu­je­my się w usłu­gach typu: || NAPRAWA AGD | SERWIS AGD | NAPRAWA PRALEK || SERWIS AMICA | SERWIS CANDY | SERWIS HOTPOINT | SERWSI INDESIT | SERWIS WHIRLPOOL ||

Copy­right © naprawiamypralki.pl 2023

Pro­jekt i wyko­nanie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo