porady i nowinki

BLOGOWY WPIS

Wyprane ubrania nie pachną? Dowiedz się dlaczego!

Napraw­iamy Pral­ki - Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL -

Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalasewo


Każdy z nas oczeku­je, że ubra­nia, które wyj­mu­je­my z pral­ki, będą miękkie i pach­nące. Cza­sem jed­nak zapach świeżo wypranych ubrań jest niemiłym zaskocze­niem. Ist­nieje kil­ka przy­czyn, które mogą wpły­wać na brak zapachu lub brzy­d­ką woń ubrań.

Odzież nie pachnie po praniu — dlaczego?

Pranie ubrań nie stanowi skom­p­likowanego pro­ce­su, głównie dzię­ki pomo­cy pral­ki. Wystar­czy użyć odpowied­nich deter­gen­tów, aby ubra­nia były czyste i pach­nące. Na zapach pra­nia najbardziej wpły­wa stosowany płyn do płuka­nia ubrań, dlat­ego też warto wybier­ać płyny dobrej jakoś­ci, które pozostaw­ią swój zapach na ubra­ni­ach na dłu­go. Jeśli korzys­tamy z suszar­ki elek­trycznej, wów­czas może­my na czas suszenia wrzu­cić do bęb­na urządzenia chus­teczkę zapa­chową, która dodatkowo pogłębi piękną woń na odzieży. Zdarza­ją się jed­nak sytu­acje, gdy pomi­mo stosowa­nia najlep­szych środ­ków do pra­nia, odzież nie pachnie.

Brzydki zapach z pralki? Możliwe, że to pleśń

Brzy­d­ki zapach z pral­ki częs­to pozosta­je również na ubra­ni­ach, a trady­cyjne deter­gen­ty nie są w stanie sobie z nim poradz­ić. Do pra­nia doda­je­my zazwyczaj zarówno proszek do pra­nia, jak i płyn do płuka­nia, które nie są w stanie dokład­nie wypłukać się, jeśli pierze­my wyłącznie w nis­kich tem­per­at­u­rach. Warto reg­u­larnie robić pranie wybranych rzeczy w wysok­iej tem­per­aturze lub włączać pralkę bez wsadu, aby usunąć niepożą­dane pozostałoś­ci po detergentach. 

Jak powszech­nie wiado­mo, pral­ka pobiera duże iloś­ci wody, które w dużej mierze wchła­ni­ane są przez ubra­nia. Wilgo­tne środowisko to ide­alne miejsce do roz­wo­ju pleśni, która odpowia­da za brzy­d­ki zapach z pral­ki. Po zakończe­niu pra­nia należy szy­bko wyj­mować ubra­nia z bęb­na pral­ki oraz nie zamykać drzwiczek urządzenia, aby wnętrze pral­ki mogło się dokład­nie osuszyć. 

Awaria pralki

Złe użytkowanie urządzenia lub dłu­ga eksploat­ac­ja mogą przełożyć się na awar­ię pral­ki. Niepraw­idłowo dzi­ała­ją­cy fil­tr pral­ki, uszkod­zona pom­pa odpły­wowa lub zapchany odpływ mogą wpły­wać na to, że odzież nie pach­nie lub ma po pros­tu brzy­d­ki zapach. Awaria pral­ki powin­na zostać jak najszy­b­ciej usunię­ta, aby urządze­nie mogło posłużyć nam jak najdłużej. Na naszej stron­ie inter­ne­towej możesz zgłosić usterkę oraz zamówić ser­wis pral­ki. Naprawa pral­ki częs­to stanowi remedi­um na brzy­d­ko pach­nące ubra­nia.  Jeśli zauważamy, że nasza pral­ka nie pracu­je w praw­idłowy sposób, a odzież nie pach­nie, wów­czas nie należy bagatelizować prob­le­mu i zamówić ser­wis pral­ki. Pranie ubrań to nasza codzi­en­ność, zatem dobrze funkcjonu­ją­ca pral­ka jest naszym niezbęd­nikiem. Pozwól, że nasi pra­cown­i­cy Ci pomogą i sprawdzą, co jest nie tak z two­ją pralką.


 
Czy zajmuje się serwis AGD Naprawiamy Pralki.pl?
 
W naszej ofercie znajdziesz:
  • naprawy pralek; ⇔ serwis pralek
  • naprawy suszarek i pralko-suszarek; ⇔ serwis suszarek i pralko-suszarek
  • naprawy piekarników; ⇔ serwis piekarników
  • naprawy płyt indukcyjnych; ⇔ serwis płyt indukcyjnych
  • naprawy płyt ceramicznych; ⇔ serwis płyt ceramicznych
  • naprawy zmywarek; ⇔ serwis zmywarek
  • naprawy suszarek do ubrań; ⇔ serwis suszarek do ubrań
Serwisujemy AGD marek: AmicaCandyIndesitWhirlpool.
Teren na którym świadczymy usługi napraw sprzętu AGD to: Poznań, Dopiewo, Komorniki, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Rokietnica, Swarzędz, Zasalewo.

Nagła awaria sprzętu AGD? Napisz do nas!

Co wyróżnia nasze usługi?

Elastyczne stawki

Nie korzys­tamy z pośred­ników, nie wysyłamy pod­wykon­aw­ców oraz całość usług wykonu­je­my oso­biś­cie. Nie jesteśmy wielką kor­po­racją, tylko małą grup­ką spec­jal­istów-pasjonatów, których celem nadrzęd­nym jest świad­cze­nie usług na najwyższym poziomie.

Nowoczesny sprzęt

Posi­adamy pro­gramy diag­nos­ty­czne wszys­t­kich auto­ry­zowanych pro­du­cen­tów. Korzys­tamy z najnowszych tech­nologii do diag­nozy i jesteśmy na bieżą­co z aktu­al­ny­mi tren­da­mi wdrażanych przez pro­du­cen­tów rozwiązań w urządzeni­ach AGD.

Schematy

Znamy na wylot schematy budowy urządzeń, których pode­j­mu­je się naprawy. Dodatkowo na szkole­ni­ach pro­du­cen­tów poz­na­je­my zasady budowy, niuanse i kwest­ie na które należy zwró­cić uwagę.

Kon­takt

serwis@naprawiamypralki.plTooltip Text

ul. Goleszows­ka 26

61–434 Poz­nań

Godziny pra­cy

pon.-pt.: 08:00–16:00

Ser­wis naprawiamypralki.pl najak­ty­wniej dzi­ała na obszarze 70km od Poz­na­nia, jed­nak najszy­b­ciej dojeżdza­my do klien­tów w miejs­cowoś­ci­ach takich jak: Poz­nań, Luboń, Komorni­ki, Mosi­na, Puszczykowo, Skórze­wo, Plewiska, Dąbrówka, Rok­iet­ni­ca, Lusówko, Zalase­wo, Oborniki

Spec­jal­izu­je­my się w usłu­gach typu: || NAPRAWA AGD | SERWIS AGD | NAPRAWA PRALEK || SERWIS AMICA | SERWIS CANDY | SERWIS HOTPOINT | SERWSI INDESIT | SERWIS WHIRLPOOL ||

Copy­right © naprawiamypralki.pl 2023

Pro­jekt i wyko­nanie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo