Serwis i naprawa sprzętu AGD w Poznaniu ul. Goleszowska 26 +48 794 447 644 serwis@naprawiamypralki.pl
porady i nowinki

BLOGOWY WPIS

Wybór zmywarki – czy zużycie wody i prądu ma znaczenie?

Napraw­iamy Pral­ki - Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL -

Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalasewo


Zmy­war­ka w coraz więk­szym stop­niu sta­je się inte­gral­ną częś­cią kuch­ni w każdym domu. Mało który sprzęt AGD, w który może­my się wyposażyć, gwaran­tu­je nam taką wygodę i oszczęd­ność cza­su. Oso­by posi­ada­jące zmy­warkę nie mogą wyobraz­ić sobie, jak wyglą­dało­by wiec­zorne sprzą­tanie kuch­ni wraz z ręcznym myciem naczyń. Aby jed­nak wybrać zmy­warkę dos­tosowaną do naszych potrzeb, musimy zwró­cić uwagę na kil­ka kwestii. Zmy­war­ki na rynku różnią się, zarówno pod wzglę­dem jakoś­ciowym, funkcjon­al­nym, jak i pod wzglę­dem oszczęd­noś­ci zasobów. Jakie ele­men­ty powin­niśmy zwery­fikować, zan­im postanow­imy, że to właśnie ta zmy­war­ka będzie nam towarzyszyć?

Wydajność zmywarki oraz oszczędność wody i prądu

Każdy ofer­owany w sklepach mod­el zmy­war­ki jest opa­tr­zony konkret­ną klasą ener­gety­czną, która sym­bol­izu­je literę od A do G. Im lep­sza klasa ener­gety­cz­na, tym nasz sprzęt jest bardziej ener­gooszczęd­ny. Wybier­a­jąc urządze­nie o niskiej klasie ener­gety­cznej (G) musimy nastaw­ić się na bard­zo wysok­ie rachun­ki za gaz. Częs­to może­my zauważyć zmy­war­ki, które posi­ada­ją klasę ener­gety­czną A+ czy A++. Oznacza to, że takie zmy­war­ki zapew­ni­a­ją jeszcze lep­sze oszczędzanie energii. Drugą, jakże istot­ną kwest­ią związaną z wyko­rzysty­waniem zasobów jest oszczęd­ność wody. Tutaj wszys­tko zależy od pro­gramów, które posi­a­da nasza zmy­war­ka. Istotne jest, by wybrać takie urządze­nie, które umożli­wia nam samodziel­ny wybór pro­gra­mu w zależnoś­ci od naszych pref­er­encji. Jeśli uruchami­amy zmy­warkę nocą, nasz sprzęt powinien mieć możli­wość mycia naczyń eko, które charak­teryzu­je się bard­zo niskim poborem wody.

Zmywarka zabudowana czy wolnostojąca?

Zmy­war­ki dzie­limy na te, które są przez­nac­zone do zabu­dowy lub wol­nos­to­jące. W przy­pad­ku pier­wszej kat­e­gorii, z reguły drzwi zmy­war­ki są zabu­dowane fron­tem meblowym z kuch­ni, co znacznie uatrak­cyj­nia wygląd naszego urządzenia. Jeśli jed­nak nie posi­adamy miejs­ca na zmy­warkę do zabu­dowy, może­my zde­cy­dować się na stan­dar­d­ową zmy­warkę wol­nos­to­jącą. W zależnoś­ci od rozmi­aru kuch­ni może­my zde­cy­dować się na zakup urządzenia o sze­rokoś­ci 45 lub 60 cen­tymetrów. To umożli­wia nam dopa­sowanie zmy­war­ki do rozmi­aru i rozmieszczenia naszej kuchni.

Panel sterowania zmywarki

Kole­jną istot­ną kwest­ią jest sposób, w jaki steru­je­my naszym urządze­niem. Obec­nie na rynku prze­waża­ją takie urządzenia, które są kierowane za pośred­nictwem przy­cisków i ekranu LED lub LCD. To umożli­wia nam łatwe i intu­icyjne wybieranie pro­gra­mu mycia oraz ustaw­ie­nie innych istot­nych para­metrów jak czas, tem­per­atu­ra czy opc­ja pra­nia wstępnego. 

 


 
Czy zajmuje się serwis AGD Naprawiamy Pralki.pl?
 
W naszej ofercie znajdziesz:
  • naprawy pralek; ⇔ serwis pralek
  • naprawy suszarek i pralko-suszarek; ⇔ serwis suszarek i pralko-suszarek
  • naprawy piekarników; ⇔ serwis piekarników
  • naprawy płyt indukcyjnych; ⇔ serwis płyt indukcyjnych
  • naprawy płyt ceramicznych; ⇔ serwis płyt ceramicznych
  • naprawy zmywarek; ⇔ serwis zmywarek
  • naprawy suszarek do ubrań; ⇔ serwis suszarek do ubrań
Serwisujemy AGD marek: AmicaCandyIndesitWhirlpool.
Teren na którym świadczymy usługi napraw sprzętu AGD to: Poznań, Dopiewo, Komorniki, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Rokietnica, Swarzędz, Zasalewo.

Nagła awaria sprzętu AGD? Zadzwoń lub napisz do nas!

Dami­an Dykier

Co wyróżnia nasze usługi?

Elastyczne stawki

Nie korzys­tamy z pośred­ników, nie wysyłamy pod­wykon­aw­ców oraz całość usług wykonu­je­my oso­biś­cie. Nie jesteśmy wielką kor­po­racją, tylko małą grup­ką spec­jal­istów-pasjonatów, których celem nadrzęd­nym jest świad­cze­nie usług na najwyższym poziomie.

Nowoczesny sprzęt

Posi­adamy pro­gramy diag­nos­ty­czne wszys­t­kich auto­ry­zowanych pro­du­cen­tów. Korzys­tamy z najnowszych tech­nologii do diag­nozy i jesteśmy na bieżą­co z aktu­al­ny­mi tren­da­mi wdrażanych przez pro­du­cen­tów rozwiązań w urządzeni­ach AGD.

Schematy

Znamy na wylot schematy budowy urządzeń, których pode­j­mu­je się naprawy. Dodatkowo na szkole­ni­ach pro­du­cen­tów poz­na­je­my zasady budowy, niuanse i kwest­ie na które należy zwró­cić uwagę.

Kon­takt

Tel: +48 794 447 644

serwis@naprawiamypralki.plTooltip Text

ul. Goleszows­ka 26

61–434 Poz­nań

Godziny pra­cy

pon.-pt.: 08:00–20:00

sob.: 09:00–16:00

niedz.: Zamknięte

Ser­wis naprawiamypralki.pl najak­ty­wniej dzi­ała na obszarze 70km od Poz­na­nia, jed­nak najszy­b­ciej dojeżdza­my do klien­tów w miejs­cowoś­ci­ach takich jak: Poz­nań, Luboń, Komorni­ki, Mosi­na, Puszczykowo, Skórze­wo, Plewiska, Dąbrówka, Rok­iet­ni­ca, Lusówko, Zalase­wo, Oborniki.

Spec­jal­izu­je­my się w usłu­gach typu: || NAPRAWA AGD | SERWIS AGD | NAPRAWA PRALEK || SERWIS AMICA | SERWIS CANDY | SERWIS HOTPOINT | SERWSI INDESIT | SERWIS WHIRLPOOL ||

Copy­right © naprawiamypralki.pl 2019

Pro­jekt i wyko­nanie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo