porady i nowinki

BLOGOWY WPIS

W jakie urządzenia wyposażyć kuchnię? — Sprzęt AGD marki Whirlpool 

Napraw­iamy Pral­ki - Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL -

Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalasewo


Kuch­nia to miejsce, gdzie spędza­my bard­zo dużo cza­su – częs­to służy nie tylko do przyrządza­nia posiłków, ale również relak­su i pra­cy. Nic więc dzi­wnego, że prag­niemy uczynić ją nie tylko piękną, ale przede wszys­tkim funkcjon­al­ną. Oprócz mebli szczegól­nie ważną rolę odgry­wa sprzęt AGD, który to spraw­ia, że codzi­enne czyn­noś­ci w kuch­ni są mniej absorbu­jące. Częs­to nie jest to tylko indukc­ja czy lodówka – w kuch­ni­ach zna­jdziemy wiele innych sprzętów, które znalazły się tam nie tylko z wygody, ale również koniecznoś­ci. W jakie urządzenia wyposażyć kuchnię?

Poważne gotowanie czy tylko podgrzewanie?

To, jaki sprzęt AGD zna­jdzie się w naszej kuch­ni, zależy przede wszys­tkim od tego, jakie będziemy wykony­wać w niej czyn­noś­ci. Jeśli samodziel­nie przy­go­towu­je­my zde­cy­dowaną więk­szość posiłków, to nie może w niej zabraknąć sprzętów Whirlpool, które pomogą je sprawnie przyrządz­ić. Jest to więc przede wszys­tkim kuch­nia oraz piekarnik. Jeśli nato­mi­ast ogranicza­my się jedyne do pod­grze­wa­nia gotowych dań, to może nam wystar­czyć do tego celu kuchen­ka mikro­falowa. Jed­nym z najnowszych rozwiązań jest piekarnik z mikro­falą, a nawet funkcją przyrządza­nia potraw na parze, dzię­ki czemu dosłown­ie upieczemy dwie piecze­nie na jed­nym ogniu. Takie rozwiązanie docenią zarówno oso­by, które codzi­en­nie wiele godzin spędza­ją w kuch­ni, jak i te, które gotu­ją okazjon­al­nie. Oczy­wiś­cie w kuch­ni powin­na także znaleźć się lodówka i zmy­war­ka – to jest abso­lut­ny kuchen­ny min­i­mum. Oczy­wiś­cie mogą znaleźć się w niej również takie sprzę­ty jak pral­ka mar­ki Whirlpool, jeśli nasza łazien­ka nie jest w stanie pomieś­cić tego sprzętu.

Kuchnia oszczędna i ekonomiczna

Wszys­tkim nam zależy na tym, aby kuch­nia była również eko­nom­icz­na. Nieste­ty sprzęt AGD nie należy do naj­tańszych, co jest szczegól­nie dotk­li­we, gdy urządza­my kuch­nię od pod­staw. Na pewno jed­nak szuka­jąc oszczęd­noś­ci, nie warto ciąć kosztów i naby­wać gorszej jakoś­ci AGD, ale raczej postaw­ić na urządzenia, które poz­wolą zaoszczędz­ić zarówno na prądzie, jak i wodzie. Lep­sza klasa Whirlpool zawsze z cza­sem okaże się bardziej eko­nom­icz­na i przede wszys­tkim eko­log­icz­na. Może więc lep­iej nabyć uży­wany sprzęt sprawd­zonej mar­ki niż kupować nowy, który niekoniecznie wpisu­je się w nasze oczeki­wa­nia? Nikt zresztą nie chce wydawać oszczęd­noś­ci na takie niespodzian­ki jak nieoczeki­wany ser­wis AGD, który szczegól­nie boli, gdy dopiero co zakończył się okres gwarancji – a takie okolicznoś­ci o dzi­wo zdarza­ją się wyjątkowo częs­to. 


 
Czy zajmuje się serwis AGD Naprawiamy Pralki.pl?
 
W naszej ofercie znajdziesz:
  • naprawy pralek; ⇔ serwis pralek
  • naprawy suszarek i pralko-suszarek; ⇔ serwis suszarek i pralko-suszarek
  • naprawy piekarników; ⇔ serwis piekarników
  • naprawy płyt indukcyjnych; ⇔ serwis płyt indukcyjnych
  • naprawy płyt ceramicznych; ⇔ serwis płyt ceramicznych
  • naprawy zmywarek; ⇔ serwis zmywarek
  • naprawy suszarek do ubrań; ⇔ serwis suszarek do ubrań
Serwisujemy AGD marek: AmicaCandyIndesitWhirlpool.
Teren na którym świadczymy usługi napraw sprzętu AGD to: Poznań, Dopiewo, Komorniki, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Rokietnica, Swarzędz, Zasalewo.

Nagła awaria sprzętu AGD? Napisz do nas!

Co wyróżnia nasze usługi?

Elastyczne stawki

Nie korzys­tamy z pośred­ników, nie wysyłamy pod­wykon­aw­ców oraz całość usług wykonu­je­my oso­biś­cie. Nie jesteśmy wielką kor­po­racją, tylko małą grup­ką spec­jal­istów-pasjonatów, których celem nadrzęd­nym jest świad­cze­nie usług na najwyższym poziomie.

Nowoczesny sprzęt

Posi­adamy pro­gramy diag­nos­ty­czne wszys­t­kich auto­ry­zowanych pro­du­cen­tów. Korzys­tamy z najnowszych tech­nologii do diag­nozy i jesteśmy na bieżą­co z aktu­al­ny­mi tren­da­mi wdrażanych przez pro­du­cen­tów rozwiązań w urządzeni­ach AGD.

Schematy

Znamy na wylot schematy budowy urządzeń, których pode­j­mu­je się naprawy. Dodatkowo na szkole­ni­ach pro­du­cen­tów poz­na­je­my zasady budowy, niuanse i kwest­ie na które należy zwró­cić uwagę.

Kon­takt

serwis@naprawiamypralki.plTooltip Text

ul. Goleszows­ka 26

61–434 Poz­nań

Godziny pra­cy

pon.-pt.: 08:00–16:00

Ser­wis naprawiamypralki.pl najak­ty­wniej dzi­ała na obszarze 70km od Poz­na­nia, jed­nak najszy­b­ciej dojeżdza­my do klien­tów w miejs­cowoś­ci­ach takich jak: Poz­nań, Luboń, Komorni­ki, Mosi­na, Puszczykowo, Skórze­wo, Plewiska, Dąbrówka, Rok­iet­ni­ca, Lusówko, Zalase­wo, Oborniki

Spec­jal­izu­je­my się w usłu­gach typu: || NAPRAWA AGD | SERWIS AGD | NAPRAWA PRALEK || SERWIS AMICA | SERWIS CANDY | SERWIS HOTPOINT | SERWSI INDESIT | SERWIS WHIRLPOOL ||

Copy­right © naprawiamypralki.pl 2023

Pro­jekt i wyko­nanie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo