porady i nowinki

BLOGOWY WPIS

W jaki sposób przewozić sprzęt AGD — pralkę, lodówkę, zmywarkę?

Napraw­iamy Pral­ki - Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL -

Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalasewo


Sprzęt AGD cechu­ją dość duże gabary­ty — w związku z tym jest prob­lematy­czny we wniesie­niu, a także w trans­porcie. Oczy­wiś­cie, gdy kupu­je­my sprzęt przez Inter­net, może­my zamówić sobie usługę wniesienia lodów­ki czy zmy­war­ki, a nawet odbiór zużytego sprzę­tu wprost z mieszka­nia. Co jed­nak zro­bić, gdy sprzęt AGD zep­suł się po gwarancji i trze­ba zabrać go do ser­wisu lub gdy się przeprowadza­my i zabier­amy urządzenia do nowego mieszkania?

Transport AGD: kurierem, bagażówką czy samochodem osobowym?

Jest kil­ka opcji, które może zas­tosować oso­ba pry­wat­na celem przewiezienia sprzę­tu AGD z punk­tu A do punk­tu B. Wybór opty­mal­nej opcji w dużej mierze zależy od odległoś­ci, jaka jest do poko­na­nia. Jeśli ser­wis AGD, do którego chce­my zaw­ieźć lodówkę lub pralkę, zna­j­du­je się sto­sunkowo niedaleko, najlep­szym rozwiązaniem będzie pop­u­lar­na bagażówka, czyli taxi bagażowe. W tym celu moż­na wyna­jąć auto z kierow­cą lub sam pojazd — w zależnoś­ci od potrzeb. Jeśli naprawa AGD odby­wa się w dal­szej odległoś­ci, np. w innym wojew­ództwie, najrozsąd­niej jest wysłać sprzęt AGD kuri­erem. Jeśli klient wybiera opcję trans­portu AGD kuri­erem, rekomen­du­je­my wysyłkę pale­tową — przytwierdze­nie lodów­ki lub zmy­war­ki do pale­ty znaczą­co pod­nosi bez­pieczeńst­wo transportu.

Ist­nieje też możli­wość trans­portowa­nia urządzeń na ser­wis AGD włas­nym pojaz­dem — pod warunk­iem oczy­wiś­cie, że dys­ponu­je on odpowied­nią pojem­noś­cią. W przy­pad­ku aut typu kom­bi, gdzie moż­na wyjąć tyl­ną kanapę, trans­port pral­ki lub małej lodów­ki nie stanowi zwyk­le problemu.

Naprawa pralki lub lodówki: jak transportować sprzęt AGD?

Każdy typ urządzenia rządzi się swoi­mi prawa­mi, jeśli chodzi o trans­port AGD. Niek­tóre urządzenia — w tym zwłaszcza lodów­ki — nie powin­ny być trans­portowane w poziomie. Kon­strukc­ja lodów­ki i zas­tosowana w niej tech­nolo­gia powodu­ją, że niepraw­idłowy trans­port mogą spowodować nawet trwałe uszkodze­nie sprzę­tu. Jeśli lodówka jest mała, z reguły moż­na ją przewieźć autem osobowym. Gdy jest to wyso­ka lodówka Inde­sit, Can­dy lub Whirlpool, zde­cy­dowanie lep­iej prze­trans­portować ją dużym autem, w którym będzie mogła jechać w pio­nie. Niek­tórzy klien­ci oczy­wiś­cie pode­j­mu­ją ryzyko trans­portu lodów­ki w poziomie, ale my nie pole­camy tego rozwiąza­nia — zwłaszcza w przy­pad­ku kosz­townych sprzętów, których uszkodze­nie naraz­iło­by klien­ta na duże straty.

Trans­port AGD takiego sprzę­tu jak pral­ka jest już mniej skom­p­likowany. Gdy potrzeb­na nam naprawa pral­ki i odsyłamy ją na ser­wis AGD, może być trans­portowana zarówno w pio­nie, jak i w poziomie. W tym drugim przy­pad­ku ważne jest jed­nak, aby nie leżała “na ple­cach” od strony przyłączy. Najlepiej położyć ją na boku od strony szu­fla­dy na deter­gen­ty. Ważne, aby unieru­chomić pralkę do trans­portu, tak aby nie przemieszcza­ła się w aucie pod­czas jazdy. Zmy­war­ka może być trans­portowana zarówno w pio­nie, jak i poziomie, jed­nak gdy decy­du­je­my się na ten dru­gi sposób, opty­malne jest ułoże­nie zmy­war­ki “na ple­cach”. Ważne jest sprawdze­nie, czy we wnętrzu nie zna­j­du­ją się woda ani inne płyny, które w trak­cie trans­portu mogły­by zalać elektronikę.

Praw­idłowy trans­port dos­tosowany do rodza­ju urządzenia ma zatem ogromne znacze­nie — dlat­ego warto upewnić się co do zasad prze­woże­nia konkret­nego mod­elu AGD, co zmniejszy ryzyko przykrych niespodzianek. W przy­pad­ku odsyła­nia sprzę­tu na nasz ser­wis AGD, zachę­camy do kon­tak­tu przed wysyłką — doradz­imy opty­mal­ny sposób transportu.


 
Czy zajmuje się serwis AGD Naprawiamy Pralki.pl?
 
W naszej ofercie znajdziesz:
  • naprawy pralek; ⇔ serwis pralek
  • naprawy suszarek i pralko-suszarek; ⇔ serwis suszarek i pralko-suszarek
  • naprawy piekarników; ⇔ serwis piekarników
  • naprawy płyt indukcyjnych; ⇔ serwis płyt indukcyjnych
  • naprawy płyt ceramicznych; ⇔ serwis płyt ceramicznych
  • naprawy zmywarek; ⇔ serwis zmywarek
  • naprawy suszarek do ubrań; ⇔ serwis suszarek do ubrań
Serwisujemy AGD marek: AmicaCandyIndesitWhirlpool.
Teren na którym świadczymy usługi napraw sprzętu AGD to: Poznań, Dopiewo, Komorniki, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Rokietnica, Swarzędz, Zasalewo.

Nagła awaria sprzętu AGD? Napisz do nas!

Co wyróżnia nasze usługi?

Elastyczne stawki

Nie korzys­tamy z pośred­ników, nie wysyłamy pod­wykon­aw­ców oraz całość usług wykonu­je­my oso­biś­cie. Nie jesteśmy wielką kor­po­racją, tylko małą grup­ką spec­jal­istów-pasjonatów, których celem nadrzęd­nym jest świad­cze­nie usług na najwyższym poziomie.

Nowoczesny sprzęt

Posi­adamy pro­gramy diag­nos­ty­czne wszys­t­kich auto­ry­zowanych pro­du­cen­tów. Korzys­tamy z najnowszych tech­nologii do diag­nozy i jesteśmy na bieżą­co z aktu­al­ny­mi tren­da­mi wdrażanych przez pro­du­cen­tów rozwiązań w urządzeni­ach AGD.

Schematy

Znamy na wylot schematy budowy urządzeń, których pode­j­mu­je się naprawy. Dodatkowo na szkole­ni­ach pro­du­cen­tów poz­na­je­my zasady budowy, niuanse i kwest­ie na które należy zwró­cić uwagę.

Kon­takt

serwis@naprawiamypralki.plTooltip Text

ul. Goleszows­ka 26

61–434 Poz­nań

Godziny pra­cy

pon.-pt.: 08:00–16:00

Ser­wis naprawiamypralki.pl najak­ty­wniej dzi­ała na obszarze 70km od Poz­na­nia, jed­nak najszy­b­ciej dojeżdza­my do klien­tów w miejs­cowoś­ci­ach takich jak: Poz­nań, Luboń, Komorni­ki, Mosi­na, Puszczykowo, Skórze­wo, Plewiska, Dąbrówka, Rok­iet­ni­ca, Lusówko, Zalase­wo, Oborniki

Spec­jal­izu­je­my się w usłu­gach typu: || NAPRAWA AGD | SERWIS AGD | NAPRAWA PRALEK || SERWIS AMICA | SERWIS CANDY | SERWIS HOTPOINT | SERWSI INDESIT | SERWIS WHIRLPOOL ||

Copy­right © naprawiamypralki.pl 2023

Pro­jekt i wyko­nanie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo