porady i nowinki

BLOGOWY WPIS

Sprzęt AGD, który ułatwi domowe obowiązki – sprawdź, czego nie może zabraknąć w Twojej kuchni

Napraw­iamy Pral­ki - Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL -

Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalasewo


Wielu z nas nie może wyobraz­ić sobie w pełni funkcjon­al­nej kuch­ni bez kilku niezbęd­nych sprzętów AGD.Nawet jeśli które­goś z pod­sta­wowych sprzętów nigdy nie posi­adal­iśmy, to z pewnoś­cią przy okazji przeprowadz­ki, najbliższego remon­tu lub odświeże­nia kuch­ni, wyposażymy ją  w ten sprzęt AGD, których nie może zabraknąć? O jakich sprzę­tach mowa? Poniżej przed­staw­ione zostały 3 najbardziej funkcjon­alne urządzenia, o jakie zawsze musimy zadbać. 

Piekarnik 

Piekarnik to jeden z najważniejszych punk­tów naszej kuch­ni, z którego korzys­tamy prak­ty­cznie codzi­en­nie. Bez wzglę­du na to, czy jesteśmy miłośnika­mi domowych wyp­ieków, czy pieczemy chleb, czy po pros­tu pod­grze­wamy jedze­nie, piekarnik zawsze przy­da­je się  w kuch­ni. W zależnoś­ci od naszych potrzeb i pref­er­encji może­my wyposażyć się w piekarnik wol­nos­to­ją­cy, jak i ten w zabu­dowie. Coraz częś­ciej może­my spotkać się z piekarnika­mi zaw­ier­a­ją­cy­mi też funkcję mikro­falów­ki. Piekarnik Can­dy zapew­nia taką funkcję, dzię­ki czemu nie będziemy już musieli wydawać dodatkowych pieniędzy na zakup kole­jnego urządzenia, które dodatkowo zajęło­by dużo miejs­ca. Warto postaw­ić na wysok­iej jakoś­ci piekarnik, dzię­ki czemu rzad­ko kiedy będziemy musieli korzys­tać z usłu­gi takiej jak naprawa agd.

Zmywarka 

Dla wielu osób zmy­war­ka to syn­on­im lenist­wa. Cóż to za prob­lem samodziel­nie umyć naczy­nia? Otóż zmy­war­ki zysku­ją na pop­u­larnoś­ci nie tylko ze wzglę­du na wygodę funkcjonowa­nia — po pros­tu wrzu­camy brudne naczy­nia do naszej zmy­war­ki i uruchami­amy stosowny pro­gram. Ogrom­ną zaletą zmy­warek jest też znacznie więk­sza higiena mycia naczyń. Samodzielne mycie nie zawsze jest dokładne, a wkłada­jąc brudne naczy­nia do zmy­war­ki hot­point, mamy pewność, że wszys­tkie ele­men­ty zastawy będą steryl­nie czyste. Co więcej, uży­wanie zmy­war­ki ma duży wpływ na eksploat­ację wody — znacznie mniej wody jest zuży­wane przez zmy­warkę, w sto­sunku do mycia ręcznego, co z kolei wpłynie na wartość rachunku za wodę. 

Pralka

Pral­ka to urządze­nie AGD, które nie wszyscy kojarzymy z kuch­nią. Jed­nak kon­cepc­ja umieszcza­nia pral­ki w ramach zestawu sprzętów AGD w kuch­ni ma wiele plusów. Począwszy od więk­szej powierzch­ni i tak z reguły małej kuch­ni, przez możli­wość wyko­na­nia odpowied­niej insta­lacji przy okazji remon­tu kuch­ni aż po poręczność rozwiąza­nia. Pral­ka inde­sit może być również naby­ta w formie pral­ki do zabu­dowy, dzię­ki czemu mamy możli­wość zabu­dowa­nia jej fron­tem stosownym do fron­tów, jakie posi­adamy w swoich meblach kuchen­nych. Czy ktoś potrafił­by nor­mal­nie funkcjonować bez pral­ki? Nie wyda­je nam się. Dlat­ego też pral­ka jest pod­sta­wowym, a w wielu przy­pad­kach nawet najważniejszych sprzętem AGD, którego nie może zabraknąć w naszej kuchni. 


 
Czy zajmuje się serwis AGD Naprawiamy Pralki.pl?
 
W naszej ofercie znajdziesz:
  • naprawy pralek; ⇔ serwis pralek
  • naprawy suszarek i pralko-suszarek; ⇔ serwis suszarek i pralko-suszarek
  • naprawy piekarników; ⇔ serwis piekarników
  • naprawy płyt indukcyjnych; ⇔ serwis płyt indukcyjnych
  • naprawy płyt ceramicznych; ⇔ serwis płyt ceramicznych
  • naprawy zmywarek; ⇔ serwis zmywarek
  • naprawy suszarek do ubrań; ⇔ serwis suszarek do ubrań
Serwisujemy AGD marek: AmicaCandyIndesitWhirlpool.
Teren na którym świadczymy usługi napraw sprzętu AGD to: Poznań, Dopiewo, Komorniki, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Rokietnica, Swarzędz, Zasalewo.

Nagła awaria sprzętu AGD? Napisz do nas!

Co wyróżnia nasze usługi?

Elastyczne stawki

Nie korzys­tamy z pośred­ników, nie wysyłamy pod­wykon­aw­ców oraz całość usług wykonu­je­my oso­biś­cie. Nie jesteśmy wielką kor­po­racją, tylko małą grup­ką spec­jal­istów-pasjonatów, których celem nadrzęd­nym jest świad­cze­nie usług na najwyższym poziomie.

Nowoczesny sprzęt

Posi­adamy pro­gramy diag­nos­ty­czne wszys­t­kich auto­ry­zowanych pro­du­cen­tów. Korzys­tamy z najnowszych tech­nologii do diag­nozy i jesteśmy na bieżą­co z aktu­al­ny­mi tren­da­mi wdrażanych przez pro­du­cen­tów rozwiązań w urządzeni­ach AGD.

Schematy

Znamy na wylot schematy budowy urządzeń, których pode­j­mu­je się naprawy. Dodatkowo na szkole­ni­ach pro­du­cen­tów poz­na­je­my zasady budowy, niuanse i kwest­ie na które należy zwró­cić uwagę.

Kon­takt

serwis@naprawiamypralki.plTooltip Text

ul. Goleszows­ka 26

61–434 Poz­nań

Godziny pra­cy

pon.-pt.: 08:00–16:00

Ser­wis naprawiamypralki.pl najak­ty­wniej dzi­ała na obszarze 70km od Poz­na­nia, jed­nak najszy­b­ciej dojeżdza­my do klien­tów w miejs­cowoś­ci­ach takich jak: Poz­nań, Luboń, Komorni­ki, Mosi­na, Puszczykowo, Skórze­wo, Plewiska, Dąbrówka, Rok­iet­ni­ca, Lusówko, Zalase­wo, Oborniki

Spec­jal­izu­je­my się w usłu­gach typu: || NAPRAWA AGD | SERWIS AGD | NAPRAWA PRALEK || SERWIS AMICA | SERWIS CANDY | SERWIS HOTPOINT | SERWSI INDESIT | SERWIS WHIRLPOOL ||

Copy­right © naprawiamypralki.pl 2023

Pro­jekt i wyko­nanie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo