Serwis i naprawa sprzętu AGD w Poznaniu ul. Goleszowska 26 +48 794 447 644 serwis@naprawiamypralki.pl
porady i nowinki

BLOGOWY WPIS

Remont mieszkania — ile zapłacimy za sprzęt do naszego M?

Napraw­iamy Pral­ki - Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL -

Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalasewo


Myślisz o remon­cie mieszka­nia i wymi­an­ie starych sprzętów gospo­darst­wa domowego, ale nie wiesz czy podołasz finan­sowo? To już nie prob­lem, gdyż poniżej przy­go­towal­iśmy dla Ciebie krót­ki prze­wod­nik po najlep­szym sprzę­cie AGD z określe­niem cen i specyfikacji.

Funkcjonalna kuchnia

Nowoczes­na i wygod­na kuch­nia to dzisi­aj pod­stawa funkcjonowa­nia. Nawet w małym mieszka­niu moż­na z powodze­niem zmieś­cić wiele sprzętów, które usprawnią przy­go­towywanie posiłków.

Najważniejszym sprzętem zda­je się być lodówka. Współcześnie bez tego sprzę­tu już nikt nie wyobraża sobie funkcjonowa­nia — to już wiemy. Prob­lem pojaw­ia się przy wyborze odpowied­niego mod­elu. W zależnoś­ci czy dys­ponu­je­my wol­ną przestrzenią czy też decy­du­je­my się na zabu­dowę inne będą kry­te­ria naszych poszuki­wań. Lodówka do zabu­dowy to wydatek min­i­mum 1 200 zło­tych za mod­el z zam­rażal­nikiem, ale o niskiej klasie ener­gety­cznej. Bard­zo dobrą lodówkę mar­ki Whirpool z sys­te­mem bezszronowym kupimy za około 2 800 złotych.

Jeżeli nie planu­je­my mebli w zabu­dowie, może­my wybier­ać wśród więk­szej iloś­ci lodówek. W zależnoś­ci od koloru — białe są tańsze — może­my wybier­ać wśród mod­eli od 1 000 zło­tych do aż 6 000 zł. Za najwyższą cenę Whirpool pro­ponu­je dwuskrzy­dłową lodówkę z sys­te­mem bezszronowym. Całkiem rozsąd­ną propozy­cją wyda­je się być pro­dukt mar­ki Can­dy za niecałe 2 000 zło­tych — lodówka w kolorze inox, z sys­te­mem no-forst, w wysok­iej klasie energetycznej,

Niezwyk­le waż­na w każdej kuch­ni jest kuchen­ka. W dobie ogranicza­nia zuży­cia energii i prak­tykowa­nia bez­piecznych rozwiązań ide­al­na będzie pły­ta induk­cyj­na. To najlep­szy wybór, jeżeli zależy nam na prostej obsłudze i oszczęd­noś­ci­ach w rachunkach za prąd. Już za 1 000 zło­tych może­my cieszyć się pros­totą indukcji wybier­a­jąc płytę Inde­sit. Dys­ponu­jąc więk­szym budżetem może­my pokusić się o zakup dużej, funkcjon­al­niej pły­ty induk­cyjnej Electrolux.

Mając nawet niewielką kuch­nię warto wygospo­darować w niej (nawet kosztem dodatkowej szaf­ki) miejsce na zmy­warkę. Współczesne zmy­warki zuży­wa­ją około 10 litrów na cykl pra­nia, co pozwala na wymierne oszczęd­noś­ci w wydatkach na wodę. Nieduża i cicha zmy­war­ka mar­ki Can­dy to wydatek rzę­du 1 000 zło­tych, nato­mi­ast mod­el szer­sze mar­ki Whirpool uda nam się zakupić za niecałe 1 600 zło­tych. To nie są wysok­ie kosz­ty biorąc pod uwagę oszczęd­ność w cza­sie i wodzie, a także mając na uwadze nasze dłonie. Zmy­war­ka to dziś must have w każdym domu.

Przyjemność z prania

Wybór ide­al­nej pral­ki to nie lada wyzwanie. Wbrew pozorom nie jest to takie trudne. W zależnoś­ci od iloś­ci domown­ików wybierzmy pośród mod­eli o ład­ownoś­ci 5 kg lub 8 kg. Za bard­zo dobry mod­el o niższej ład­ownoś­ci mar­ki Elec­trolux zapłacimy 1 400 zło­tych. Mar­ka Whirpool ma swo­jej ofer­cie pralkę o ład­ownoś­ci aż 9 kg za niecałe 1 500 złotych.

Jak widać zmi­ana sprzętów AGD w domu to nie są ogromne wydat­ki. Musimy uwzględ­nić ewen­tu­al­ny ser­wis agdNaprawa sprzę­tu agd częs­to jest nieopła­cal­na, dlat­ego wielu pro­du­cen­tów ofer­u­je wykupi­e­nie wydłużonej gwarancji. Zuży­ty, ale sprawny jeszcze sprzęt może­my odd­ać do komisu agd, odzysku­jąc część ponie­sionych kosztów.

 


 
Czy zajmuje się serwis AGD Naprawiamy Pralki.pl?
 
W naszej ofercie znajdziesz:
  • naprawy pralek; ⇔ serwis pralek
  • naprawy suszarek i pralko-suszarek; ⇔ serwis suszarek i pralko-suszarek
  • naprawy piekarników; ⇔ serwis piekarników
  • naprawy płyt indukcyjnych; ⇔ serwis płyt indukcyjnych
  • naprawy płyt ceramicznych; ⇔ serwis płyt ceramicznych
  • naprawy zmywarek; ⇔ serwis zmywarek
  • naprawy suszarek do ubrań; ⇔ serwis suszarek do ubrań
Serwisujemy AGD marek: AmicaCandyIndesitWhirlpool.
Teren na którym świadczymy usługi napraw sprzętu AGD to: Poznań, Dopiewo, Komorniki, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Rokietnica, Swarzędz, Zasalewo.

Nagła awaria sprzętu AGD? Zadzwoń lub napisz do nas!

Dami­an Dykier

Co wyróżnia nasze usługi?

Elastyczne stawki

Nie korzys­tamy z pośred­ników, nie wysyłamy pod­wykon­aw­ców oraz całość usług wykonu­je­my oso­biś­cie. Nie jesteśmy wielką kor­po­racją, tylko małą grup­ką spec­jal­istów-pasjonatów, których celem nadrzęd­nym jest świad­cze­nie usług na najwyższym poziomie.

Nowoczesny sprzęt

Posi­adamy pro­gramy diag­nos­ty­czne wszys­t­kich auto­ry­zowanych pro­du­cen­tów. Korzys­tamy z najnowszych tech­nologii do diag­nozy i jesteśmy na bieżą­co z aktu­al­ny­mi tren­da­mi wdrażanych przez pro­du­cen­tów rozwiązań w urządzeni­ach AGD.

Schematy

Znamy na wylot schematy budowy urządzeń, których pode­j­mu­je się naprawy. Dodatkowo na szkole­ni­ach pro­du­cen­tów poz­na­je­my zasady budowy, niuanse i kwest­ie na które należy zwró­cić uwagę.

Kon­takt

Tel: +48 794 447 644

serwis@naprawiamypralki.plTooltip Text

ul. Goleszows­ka 26

61–434 Poz­nań

Godziny pra­cy

pon.-pt.: 08:00–20:00

sob.: 09:00–16:00

niedz.: Zamknięte

Ser­wis naprawiamypralki.pl najak­ty­wniej dzi­ała na obszarze 70km od Poz­na­nia, jed­nak najszy­b­ciej dojeżdza­my do klien­tów w miejs­cowoś­ci­ach takich jak: Poz­nań, Luboń, Komorni­ki, Mosi­na, Puszczykowo, Skórze­wo, Plewiska, Dąbrówka, Rok­iet­ni­ca, Lusówko, Zalase­wo, Oborniki.

Spec­jal­izu­je­my się w usłu­gach typu: || NAPRAWA AGD | SERWIS AGD | NAPRAWA PRALEK || SERWIS AMICA | SERWIS CANDY | SERWIS HOTPOINT | SERWSI INDESIT | SERWIS WHIRLPOOL ||

Copy­right © naprawiamypralki.pl 2019

Pro­jekt i wyko­nanie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo