porady i nowinki

BLOGOWY WPIS

Przed Tobą zakup pralki? — Na jaką się zdecydować? 

Napraw­iamy Pral­ki - Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL -

Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalasewo


Pral­ka to jed­no z kluc­zowych urządzeń w naszych domach i to dość moc­no eksploa­towane, oczy­wiś­cie w zależnoś­ci od tego, jak dużo osób z niego korzys­ta. Niem­niej to właśnie pral­ka ule­ga najszy­b­ciej awarii, co też wiąże się ze sporą dys­funkcją naszego gospo­darst­wa domowego – zazwyczaj więc jak najszy­b­ciej wybier­amy się do sklepu po nowy mod­el – jaką pralkę kupić, aby służyła dłu­go i odpowiadała naszym potrzebom?

Pralka dostosowana do naszych potrzeb

Wybier­a­jąc pralkę w sklepie, częs­to sugeru­je­my się ceną, co jest całkiem zrozu­mi­ałe, jeśli awaria nastąpiła niespodziewanie i nie dys­ponu­je­my wielki­mi oszczęd­noś­ci­a­mi. Oczy­wiś­cie zawsze moż­na zde­cy­dować się na zakup na raty, a to umożli­wi nam wybór takiego mod­elu pral­ki, który najlepiej wpisu­je się w nasze potrze­by. Być może właśnie takie rozwiązanie będzie lep­sze? — Wiele osób obaw­ia się jed­nak, że nawet jeśli nabędą droższą pralkę, to nie oznacza to, że będzie ona nieza­wod­na – jakiej mar­ki pral­ka najlep­sza? — Takie pytanie to jed­no z najczęst­szych, jakie wpisu­je się w inter­ne­towe wyszuki­war­ki, a odpowiedzi są bard­zo różne i nie zawsze warto się nimi sug­erować. Jakie pral­ki są nieza­wodne? — Oczy­wiś­cie takie, która są dos­tosowane do naszych potrzeb – jeśli robimy pranie częs­to i duże, to warto zde­cy­dować się na rozwiązanie, jakim jest pral­ka z dużym wsa­dem – w prze­ci­wnym razie za mała pral­ka znacznie szy­b­ciej może ulec awarii i to z naszej winy.

Ważne funkcje pralek

Każdy pro­du­cent pralek wypuszcza na rynek różne mod­ele, które mogą się różnić nie tylko pojem­noś­cią, ale także klasą ener­gooszczęd­noś­ci oraz dodatkowy­mi funkc­ja­mi. Na przykład warto sprawdz­ić, czy mod­el, który nam przy­padł do gus­tu, daje możli­wość dos­tosowa­nia pro­gra­mu pod nasze potrze­by. Na przykład, jeśli częs­to pierze­my delikatne ubra­nia lub tylko je odświeżamy, to warto, aby pral­ki pol­skiej pro­dukcji dawały takie możli­woś­ci. Dzię­ki temu oszczędza­my wodę, a także nasze ubra­nia. Wygod­nym rozwiązaniem jest również możli­wość skra­ca­nia cza­su pra­nia czy zmi­any tem­per­atu­ry. Takie dodatkowe funkc­je jak pro­gramy do pra­nia poś­cieli, ubrań białych czy kolorowych na pewno wpłyną na kom­fort korzys­ta­nia z urządzenia. Dla niek­tórych ważne są również takie kwest­ie jak to, czy jest to cicha pral­ka – szczegól­nie gdy w domu są małe dzieci. W takim razie jaka pral­ka? — Oczy­wiś­cie dos­tosowana do naszych potrzeb, a także ener­gooszczęd­na. Jeśli wciąż mamy dylemat, którą pralkę wybrać, to warto zapy­tać zna­jomych – nie ma to jak pral­ka przetestowana osobiście.


 
Czy zajmuje się serwis AGD Naprawiamy Pralki.pl?
 
W naszej ofercie znajdziesz:
  • naprawy pralek; ⇔ serwis pralek
  • naprawy suszarek i pralko-suszarek; ⇔ serwis suszarek i pralko-suszarek
  • naprawy piekarników; ⇔ serwis piekarników
  • naprawy płyt indukcyjnych; ⇔ serwis płyt indukcyjnych
  • naprawy płyt ceramicznych; ⇔ serwis płyt ceramicznych
  • naprawy zmywarek; ⇔ serwis zmywarek
  • naprawy suszarek do ubrań; ⇔ serwis suszarek do ubrań
Serwisujemy AGD marek: AmicaCandyIndesitWhirlpool.
Teren na którym świadczymy usługi napraw sprzętu AGD to: Poznań, Dopiewo, Komorniki, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Rokietnica, Swarzędz, Zasalewo.

Nagła awaria sprzętu AGD? Napisz do nas!

Co wyróżnia nasze usługi?

Elastyczne stawki

Nie korzys­tamy z pośred­ników, nie wysyłamy pod­wykon­aw­ców oraz całość usług wykonu­je­my oso­biś­cie. Nie jesteśmy wielką kor­po­racją, tylko małą grup­ką spec­jal­istów-pasjonatów, których celem nadrzęd­nym jest świad­cze­nie usług na najwyższym poziomie.

Nowoczesny sprzęt

Posi­adamy pro­gramy diag­nos­ty­czne wszys­t­kich auto­ry­zowanych pro­du­cen­tów. Korzys­tamy z najnowszych tech­nologii do diag­nozy i jesteśmy na bieżą­co z aktu­al­ny­mi tren­da­mi wdrażanych przez pro­du­cen­tów rozwiązań w urządzeni­ach AGD.

Schematy

Znamy na wylot schematy budowy urządzeń, których pode­j­mu­je się naprawy. Dodatkowo na szkole­ni­ach pro­du­cen­tów poz­na­je­my zasady budowy, niuanse i kwest­ie na które należy zwró­cić uwagę.

Kon­takt

serwis@naprawiamypralki.plTooltip Text

ul. Goleszows­ka 26

61–434 Poz­nań

Godziny pra­cy

pon.-pt.: 08:00–16:00

Ser­wis naprawiamypralki.pl najak­ty­wniej dzi­ała na obszarze 70km od Poz­na­nia, jed­nak najszy­b­ciej dojeżdza­my do klien­tów w miejs­cowoś­ci­ach takich jak: Poz­nań, Luboń, Komorni­ki, Mosi­na, Puszczykowo, Skórze­wo, Plewiska, Dąbrówka, Rok­iet­ni­ca, Lusówko, Zalase­wo, Oborniki

Spec­jal­izu­je­my się w usłu­gach typu: || NAPRAWA AGD | SERWIS AGD | NAPRAWA PRALEK || SERWIS AMICA | SERWIS CANDY | SERWIS HOTPOINT | SERWSI INDESIT | SERWIS WHIRLPOOL ||

Copy­right © naprawiamypralki.pl 2023

Pro­jekt i wyko­nanie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo