Serwis i naprawa sprzętu AGD w Poznaniu ul. Goleszowska 26 +48 794 447 644 serwis@naprawiamypralki.pl
porady i nowinki

BLOGOWY WPIS

Pralko-suszarka — idealna do małego mieszkania

Napraw­iamy Pral­ki - Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL -

Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalasewo


Każdy z nas, prędzej czy później, stoi przed wyborem pral­ki dla siebie. Nieza­leżnie czy kiedyś mieliśmy już włas­ny duży sprzęt AGD, czy będzie to nasz pier­wszy raz — zawsze musimy odnaleźć się na rynku na nowo i stwierdz­ić czego tak naprawdę najbardziej potrzebujemy.

Pral­ka - nieza­stą­pi­ony członek rodziny.

Bez obec­noś­ci pral­ki w domu, ciężko jest sobie wyobraz­ić prowadze­nie nor­mal­nego życia. Co najm­niej raz dzi­en­nie lądu­je w naszym koszu na pranie, jakaś rzecz codzi­en­nego użytku i przy­na­jm­niej raz w tygod­niu, włącza­my pralkę na dłu­gi pro­gram piorą­cy. Nato­mi­ast, kiedy pojaw­ia­ją się dzieci wśród domown­ików, częs­totli­wość włącza­nia pral­ki wzras­ta zazwyczaj dwukrotnie.

Suszar­ka - stan­dar­d­owe wyposaże­nie każdej młodej rodziny.

Obec­nie doskwiera nam brak cza­su na znalezie­nie chwili wytch­nienia od pra­cy i codzi­en­nych obow­iązków. Wieszanie pra­nia do wyschnię­cia, zabiera nam przy­na­jm­niej 20 min­ut za każdym razem. Dodatkowo, musimy znaleźć miejsce w mieszka­niu, gdzie mokre wiszące pranie będzie zna­j­dowało się przez dobre kil­ka godzin do całkowitego wyschnię­cia. Miejsce na pralkę najczęś­ciej i tak mamy już stan­dar­d­owo zaplanowane w łazience. Zatem co stoi na przeszkodzie, aby postaw­ić suszarkę do pra­nia bezpośred­nio na pralce? Podło­ga nie będzie się nam niszczyć od sto­jaków na pranie i nie będziemy zmniejszać sobie metrażu poko­ju, wraz z zaburze­niem jego aranżacji. W łazience, zaś będziemy mogli w spoko­ju zaży­wać kąpieli, bez mokrych ubrań nad głową.

Jed­nak, najczęś­ciej braku­je nam miejs­ca do prze­chowywa­nia, zwłaszcza w niewiel­kich mieszka­ni­ach. Wtedy, aby nie tracić cen­nego miejs­ca nad pralką na różnego rodza­ju pro­duk­ty chemiczne, kos­me­ty­czne czy apteczne — najlep­szym rozwiązaniem jest pralko-suszar­ka.

Wraz z zyskiem miejs­ca i cza­su, osiągamy także plusy przy kon­serwacji i przy ewen­tu­al­nej napraw­ie AGD, ze wzglę­du na posi­adanie jed­nej sztuki.

God­ny­mi polece­nia pro­du­cen­ta­mi pralko-suszarek ze Szwecji i USA są Whirlpool oraz Elec­trolux. Jed­nak, szuka­jąc tańszych, europe­js­kich odpowied­ników, może­my obe­jrzeć sprzęt firmy Can­dy i Inde­sit (Włochy).

Robiąc rozez­nanie cenowe na rynku, śmi­ało moż­na stwierdz­ić, że zakup pralko-suszar­ki wiąże się z więk­szym kosztem niż zakup samej pral­ki lub suszar­ki, osob­no. Pamię­ta­jmy tym­cza­sem, że kupu­je­my dwa pro­duk­ty w jed­nym. Koszt pralko-suszar­ki z najwyższej pół­ki to 4900 zł za pro­dukt firmy Elec­trolux i 2400 zł za pro­dukt Whirlpool. Cena za markę Can­dy i Inde­sit jest porówny­wal­na — od ok. 1600 zł. Dostęp­ność artykułów jest wyso­ka w sklepach stacjonarnych i przez Inter­net, a ser­wis gwaran­cyjny zależny jest od warunk­ów gwaran­towanych od danego producenta.


 
Czy zajmuje się serwis AGD Naprawiamy Pralki.pl?
 
W naszej ofercie znajdziesz:
  • naprawy pralek; ⇔ serwis pralek
  • naprawy suszarek i pralko-suszarek; ⇔ serwis suszarek i pralko-suszarek
  • naprawy piekarników; ⇔ serwis piekarników
  • naprawy płyt indukcyjnych; ⇔ serwis płyt indukcyjnych
  • naprawy płyt ceramicznych; ⇔ serwis płyt ceramicznych
  • naprawy zmywarek; ⇔ serwis zmywarek
  • naprawy suszarek do ubrań; ⇔ serwis suszarek do ubrań
Serwisujemy AGD marek: AmicaCandyIndesitWhirlpool.
Teren na którym świadczymy usługi napraw sprzętu AGD to: Poznań, Dopiewo, Komorniki, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Rokietnica, Swarzędz, Zasalewo.

Nagła awaria sprzętu AGD? Zadzwoń lub napisz do nas!

Dami­an Dykier

Co wyróżnia nasze usługi?

Elastyczne stawki

Nie korzys­tamy z pośred­ników, nie wysyłamy pod­wykon­aw­ców oraz całość usług wykonu­je­my oso­biś­cie. Nie jesteśmy wielką kor­po­racją, tylko małą grup­ką spec­jal­istów-pasjonatów, których celem nadrzęd­nym jest świad­cze­nie usług na najwyższym poziomie.

Nowoczesny sprzęt

Posi­adamy pro­gramy diag­nos­ty­czne wszys­t­kich auto­ry­zowanych pro­du­cen­tów. Korzys­tamy z najnowszych tech­nologii do diag­nozy i jesteśmy na bieżą­co z aktu­al­ny­mi tren­da­mi wdrażanych przez pro­du­cen­tów rozwiązań w urządzeni­ach AGD.

Schematy

Znamy na wylot schematy budowy urządzeń, których pode­j­mu­je się naprawy. Dodatkowo na szkole­ni­ach pro­du­cen­tów poz­na­je­my zasady budowy, niuanse i kwest­ie na które należy zwró­cić uwagę.

Kon­takt

Tel: +48 794 447 644

serwis@naprawiamypralki.plTooltip Text

ul. Goleszows­ka 26

61–434 Poz­nań

Godziny pra­cy

pon.-pt.: 08:00–20:00

sob.: 09:00–16:00

niedz.: Zamknięte

Ser­wis naprawiamypralki.pl najak­ty­wniej dzi­ała na obszarze 70km od Poz­na­nia, jed­nak najszy­b­ciej dojeżdza­my do klien­tów w miejs­cowoś­ci­ach takich jak: Poz­nań, Luboń, Komorni­ki, Mosi­na, Puszczykowo, Skórze­wo, Plewiska, Dąbrówka, Rok­iet­ni­ca, Lusówko, Zalase­wo, Oborniki.

Spec­jal­izu­je­my się w usłu­gach typu: || NAPRAWA AGD | SERWIS AGD | NAPRAWA PRALEK || SERWIS AMICA | SERWIS CANDY | SERWIS HOTPOINT | SERWSI INDESIT | SERWIS WHIRLPOOL ||

Copy­right © naprawiamypralki.pl 2019

Pro­jekt i wyko­nanie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo