Serwis i naprawa sprzętu AGD w Poznaniu ul. Goleszowska 26 +48 794 447 644 serwis@naprawiamypralki.pl
porady i nowinki

BLOGOWY WPIS

Pralko-suszarka czy suszarka i pralka osobno?

Napraw­iamy Pral­ki - Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL -

Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalasewo


Każdy z nas zapewne zna sytu­acje, kiedy susze­nie ubrań było zbyt czasochłonne, a pogo­da na zewnątrz w żaden sposób nie ułatwiała tego pro­ce­su. Bardziej narażone na takie zjawisko będą przede wszys­tkim młodzi rodz­ice, u których pral­ka prak­ty­cznie jest włąc­zona cały czas — a pro­ces suszenia niesamowicie się dłuży. 

Takie prob­le­my w szczegól­noś­ci nasi­la­ją się w okre­sie jesi­en­no-zimowym, kiedy pogo­da nie jest w stanie przyspieszyć suszenia. Dodatkowo wilgoć może źle wpły­wać na jakość powi­etrza w mieszkaniu. 

Od niedaw­na na rynku pro­duk­tów AGD pojaw­iły się kon­den­sacyjne suszar­ki, dzię­ki którym pro­ces suszenia moż­na zmin­i­mal­i­zować do min­i­mum. Takie rozwiązanie zachę­ciło wiele pol­s­kich rodzin do wypróbowa­nia nowego urządzenia. Aby podążać za tren­da­mi oraz oczeki­wa­ni­a­mi klien­tów wprowad­zono kole­jne urządze­nie, które łączy w sobie funkcję zarówno pral­ki jak i suszar­ki. Pralko-suszar­ka jest urządze­niem, które ma za zadanie jeszcze szy­b­ciej oraz efek­ty­wniej wspier­ać Polaków w codzi­en­nym życiu. 

Jakie są ich funkcje?

W suszarkach jak i pralko-suszarkach są zawarte pod­sta­wowe pro­gramy pra­nia. Nato­mi­ast w suszarkach może zabraknąć funkcji doty­czą­cych pra­nia parowego czy kołder puchowych. Pralko-suszar­ka posi­a­da zde­cy­dowanie mniej pro­gramów suszenia.  Dlat­ego też coraz częś­ciej spec­jal­iś­cie z branży AGD przyz­na­ją, że jest to jedynie pral­ka z funkcją suszenia.

Jej zde­cy­dowaną wadą jest mniejszy bęben, który zazwyczaj nie jest w stanie zmieś­cić 8 kg ubrań, mimo iż w instrukcji o tym zapewniono. Główną zaletą suszarek kon­den­sacyjnych jest susze­nie za pomocą pompy ciepła. Dzię­ki temu urządze­nie jest bardziej ergonom­iczne, a ubra­nia są trak­towane o wiele delikat­niej niż w pralko-suszarce. 

Dosyć uciążli­wym prob­le­mem dla rodzin z dzieć­mi może być sytu­ac­ja, kiedy następu­je awaria sprzę­tu. Wtedy użytkown­i­cy pralko-suszar­ki muszą poradz­ić sobie z brakiem aż dwóch urządzeń. 

Co zrobić ze zepsutymi lub nieużywanymi urządzeniami gospodarstwa domowego?

Jeśli suszar­ka lub pralko-suszar­ka odmówiła posłuszeńst­wa nie należy wyrzu­cać jej na śmiet­nik. W momen­cie zakupu nowego urządzenia — stare moż­na zaw­ieźć do wybranego ser­wisu agd, gdzie zostanie pod­dana utyl­iza­cji. Jed­nym z takich punk­tów jest ser­wis ami­ca

Wszelkie awarie, pęknięte uszczel­ki czy niesprawne żył­ki mogą powodować niespodziewane wydat­ki. Ist­nieje wiele punk­tów, w których przy zakupie sprzę­tu moż­na uzyskać przedłużoną gwarancję. Jed­ny­mi z takich punk­tów jest ser­wis agd oraz ser­wis ami­ca.

Czy tylko serwis agd, w którym został nabyty sprzęt zajmuje się jego naprawą?

Naprawa pral­ki, suszar­ki czy pralko-suszar­ki nie musi odby­wać się jedynie w punkcie, w którym została zaku­pi­ona. Ist­nieje wiele ser­wisów, gdzie taką naprawę moż­na wykon­ać. Oczy­wiś­cie najczęś­ciej odwiedzanym punk­tem są ser­wisy pro­du­cen­tów, np. ser­wis ami­ca. Mimo to na rynku ist­nieją miejs­ca takie jak ser­wis hot­point

Naprawa agd w takim punkcie jak ser­wis hot­point jest bardziej opła­cal­na. Takie punk­ty posi­ada­ją wyk­wal­i­fikowaną kadrę inżynierów oraz możli­wość wymi­any sprzę­tu na nowy w przy­pad­ku kiedy naprawa agd nie będzie już możli­wa lub opła­cal­na. Taka opc­ja jest dostęp­na jedynie dla osób, którzy posi­ada­ją wybrany pro­gram ochrony.


Czy zajmuje się serwis AGD Naprawiamy Pralki.pl?
W naszej ofercie znajdziesz:
  • naprawy pralek; ⇔ serwis pralek
  • naprawy suszarek i pralko-suszarek; ⇔ serwis suszarek i pralko-suszarek
  • naprawy piekarników; ⇔ serwis piekarników
  • naprawy płyt indukcyjnych; ⇔ serwis płyt indukcyjnych
  • naprawy płyt ceramicznych; ⇔ serwis płyt ceramicznych
  • naprawy zmywarek; ⇔ serwis zmywarek
  • naprawy suszarek do ubrań; ⇔ serwis suszarek do ubrań
Serwisujemy AGD marek: AmicaCandyIndesitWhirlpool.
Teren na którym świadczymy usługi napraw sprzętu AGD to: Poznań, Dopiewo, Komorniki, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Rokietnica, Swarzędz, Zasalewo.

Nagła awaria sprzętu AGD? Zadzwoń lub napisz do nas!

Dami­an Dykier

Co wyróżnia nasze usługi?

Elastyczne stawki

Nie korzys­tamy z pośred­ników, nie wysyłamy pod­wykon­aw­ców oraz całość usług wykonu­je­my oso­biś­cie. Nie jesteśmy wielką kor­po­racją, tylko małą grup­ką spec­jal­istów-pasjonatów, których celem nadrzęd­nym jest świad­cze­nie usług na najwyższym poziomie.

Nowoczesny sprzęt

Posi­adamy pro­gramy diag­nos­ty­czne wszys­t­kich auto­ry­zowanych pro­du­cen­tów. Korzys­tamy z najnowszych tech­nologii do diag­nozy i jesteśmy na bieżą­co z aktu­al­ny­mi tren­da­mi wdrażanych przez pro­du­cen­tów rozwiązań w urządzeni­ach AGD.

Schematy

Znamy na wylot schematy budowy urządzeń, których pode­j­mu­je się naprawy. Dodatkowo na szkole­ni­ach pro­du­cen­tów poz­na­je­my zasady budowy, niuanse i kwest­ie na które należy zwró­cić uwagę.

Kon­takt

Tel: +48 794 447 644

serwis@naprawiamypralki.plTooltip Text

ul. Goleszows­ka 26

61–434 Poz­nań

Godziny pra­cy

pon.-pt.: 08:00–20:00

sob.: 09:00–16:00

niedz.: Zamknięte

Ser­wis naprawiamypralki.pl najak­ty­wniej dzi­ała na obszarze 70km od Poz­na­nia, jed­nak najszy­b­ciej dojeżdza­my do klien­tów w miejs­cowoś­ci­ach takich jak: Poz­nań, Luboń, Komorni­ki, Mosi­na, Puszczykowo, Skórze­wo, Plewiska, Dąbrówka, Rok­iet­ni­ca, Lusówko, Zalase­wo, Oborniki.

Spec­jal­izu­je­my się w usłu­gach typu: || NAPRAWA AGD | SERWIS AGD | NAPRAWA PRALEK || SERWIS AMICA | SERWIS CANDY | SERWIS HOTPOINT | SERWSI INDESIT | SERWIS WHIRLPOOL ||

Copy­right © naprawiamypralki.pl 2019

Pro­jekt i wyko­nanie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo