porady i nowinki

BLOGOWY WPIS

Pralko-suszarka czy pralka i suszarka. W jaki produkt warto zainwestować

Napraw­iamy Pral­ki - Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL -

Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalasewo


Pralko-suszarka — zalety tego rozwiązania

Jed­ną z kluc­zowych zalet tego urządzenia jest zaj­mowanie mniejszej iloś­ci przestrzeni. Ten pro­dukt posi­ada­ją­cy funkc­je dwóch różnych sprzętów zaj­mu­je tyle miejs­ca, co jed­no z nich. Pralko-suszar­ka to przede wszys­tkim wygo­da i oszczęd­ność miejs­ca. Sprzęt ten jest ceniony przez jego użytkown­ików przede wszys­tkim za uni­w­er­sal­ność. Rozwiązanie to jest też kom­for­towe dla użytkown­i­ka, który nie musi przekładać pra­nia do drugiego urządzenia. Pon­ad­to zakup urządzenia, które posi­a­da obie funkc­je, umożli­wia zaoszczędze­nie sporej sumy pieniędzy. Wybór naj­tańszego rozwiąza­nia umożli­wia zakup po kilkukrot­nie niższej cenie w porów­na­niu do dwóch osob­nych sprzętów. Znany­mi pro­du­cen­ta­mi tego rodza­ju pro­duk­tów są m.in. Bosh, Sam­sung, LG, czy Beko.

Osobna pralka i suszarka — korzyści 

W tym przy­pad­ku zde­cy­dowaną korzyś­cią jest oszczęd­ność na wydat­ki związanych z użytkowaniem sprzę­tu. Pon­ad­to suszar­ka w formie osob­ne­go urządzenia zwyk­le efek­ty­wniej speł­nia swo­ją funkcję. Rozwiązanie to jest szczegól­nie pole­cane dużym rodz­iną, które muszą częs­to robić pranie. Jest to związane przede wszys­tkim z fak­tem, że bęben osob­nej pral­ki jest znacznie więk­szy, niż w przy­pad­ku pralko- suszar­ki. Dzię­ki temu moż­na za jed­nym razem wyprać dużą ilość ubrań. Dzię­ki temu posi­adacz może zaoszczędz­ić na rachunkach, a także nieco cza­su. Wybier­a­jąc zakup osob­nej pral­ki i suszar­ki to możli­wość wybra­nia sprzę­tu najlep­szego na rynku. Nawet najlep­sze mod­ele pralko-suszarek będą pra­cow­ały mniej wyda­jnie niż dwie osob­ne wysok­iej jakoś­ci pral­ki i suszar­ki. Warto pamię­tać, że wybór pralko-suszar­ki stanowi swego rodza­ju kom­pro­mis między iloś­cią dostęp­nego miejs­ca a funkcjon­al­noś­cią sprzę­tu. Wśród pralek użytkown­ik może sko­rzys­tać z tak nowoczes­nych rozwiązań posi­ada­ją­cych dużą liczbę pro­gramów, jak Pral­ka Whirlpool, czy Pral­ka Can­dy.

Naprawa pralki, suszarki i pralko- suszarki — gdzie?

Sprzęt AGD taki, jak pral­ki, czy suszar­ki napraw­ia się, uda­jąc się do firmy świad­czącej takie usłu­gi. Nasza fir­ma Napraw­iamypral­ki.pl ofer­u­je m.in. ser­wis pral­ki. Warto zapoz­nać się z naszą ofer­tom, ponieważ nasza fir­ma pow­stała z prawdzi­wej pasji i posi­adamy cer­ty­fikat zau­fa­nia. Naprawa AGD u nas cieszy się również pozy­ty­wny­mi opini­a­mi ze strony naszych kon­sumen­tów. Ofer­u­je­my elasty­czne staw­ki. Z tego wzglę­du klient może liczyć na pełne dos­tosowanie jakoś­ci do ceny. Jesteśmy dostęp­ni aż 6 dni w tygod­niu. Z naszych usług mogą korzys­tać zarówno mieszkań­cy miejs­ca naszej siedz­i­by, czyli Poz­na­niu, jak i oso­by, które zna­j­du­ją się w promie­niu 70 kilo­metrów od tego miasta.


 
Czy zajmuje się serwis AGD Naprawiamy Pralki.pl?
 
W naszej ofercie znajdziesz:
  • naprawy pralek; ⇔ serwis pralek
  • naprawy suszarek i pralko-suszarek; ⇔ serwis suszarek i pralko-suszarek
  • naprawy piekarników; ⇔ serwis piekarników
  • naprawy płyt indukcyjnych; ⇔ serwis płyt indukcyjnych
  • naprawy płyt ceramicznych; ⇔ serwis płyt ceramicznych
  • naprawy zmywarek; ⇔ serwis zmywarek
  • naprawy suszarek do ubrań; ⇔ serwis suszarek do ubrań
Serwisujemy AGD marek: AmicaCandyIndesitWhirlpool.
Teren na którym świadczymy usługi napraw sprzętu AGD to: Poznań, Dopiewo, Komorniki, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Rokietnica, Swarzędz, Zasalewo.

Nagła awaria sprzętu AGD? Napisz do nas!

Co wyróżnia nasze usługi?

Elastyczne stawki

Nie korzys­tamy z pośred­ników, nie wysyłamy pod­wykon­aw­ców oraz całość usług wykonu­je­my oso­biś­cie. Nie jesteśmy wielką kor­po­racją, tylko małą grup­ką spec­jal­istów-pasjonatów, których celem nadrzęd­nym jest świad­cze­nie usług na najwyższym poziomie.

Nowoczesny sprzęt

Posi­adamy pro­gramy diag­nos­ty­czne wszys­t­kich auto­ry­zowanych pro­du­cen­tów. Korzys­tamy z najnowszych tech­nologii do diag­nozy i jesteśmy na bieżą­co z aktu­al­ny­mi tren­da­mi wdrażanych przez pro­du­cen­tów rozwiązań w urządzeni­ach AGD.

Schematy

Znamy na wylot schematy budowy urządzeń, których pode­j­mu­je się naprawy. Dodatkowo na szkole­ni­ach pro­du­cen­tów poz­na­je­my zasady budowy, niuanse i kwest­ie na które należy zwró­cić uwagę.

Kon­takt

serwis@naprawiamypralki.plTooltip Text

ul. Goleszows­ka 26

61–434 Poz­nań

Godziny pra­cy

pon.-pt.: 08:00–16:00

Ser­wis naprawiamypralki.pl najak­ty­wniej dzi­ała na obszarze 70km od Poz­na­nia, jed­nak najszy­b­ciej dojeżdza­my do klien­tów w miejs­cowoś­ci­ach takich jak: Poz­nań, Luboń, Komorni­ki, Mosi­na, Puszczykowo, Skórze­wo, Plewiska, Dąbrówka, Rok­iet­ni­ca, Lusówko, Zalase­wo, Oborniki

Spec­jal­izu­je­my się w usłu­gach typu: || NAPRAWA AGD | SERWIS AGD | NAPRAWA PRALEK || SERWIS AMICA | SERWIS CANDY | SERWIS HOTPOINT | SERWSI INDESIT | SERWIS WHIRLPOOL ||

Copy­right © naprawiamypralki.pl 2023

Pro­jekt i wyko­nanie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo