Serwis i naprawa sprzętu AGD w Poznaniu ul. Goleszowska 26 +48 794 447 644 serwis@naprawiamypralki.pl
porady i nowinki

BLOGOWY WPIS

Pralki z wymiennym łożyskiem — które to?

Napraw­iamy Pral­ki - Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL -

Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalasewo


Nowoczesne pral­ki mają wymi­enne łożys­ka, co jest szczegól­nie przy­datne w razie wys­tąpi­enia awarii. Pral­ki z wymi­en­nym łożyskiem są niezwyk­le ważne w prak­tyce. Czym się cechu­ją? Które mar­ki mają wymi­enne łożyska?

Serwis pralek

Pral­ka może ulec awarii, co nie jest niczym przy­jem­nym. Zazwyczaj koniecz­na jest naprawa pralek, która bywa czasochłon­na. Ser­wisy pralek ofer­u­ją sko­rzys­tanie z pomo­cy fachow­ców wtedy, gdy nie wiemy, jak poradz­ić sobie z usterką. W przy­pad­ku mod­eli z wymi­en­ny­mi łożyska­mi może­my znacznie zaoszczędz­ić i rozwiązać prob­lem na kil­ka lat. 

Pralki z wymiennym łożyskiem

Pro­du­cen­ci ofer­u­ją na rynku sprzęt AGD najlep­szej jakoś­ci. Okazu­je się, że sporą pop­u­larnoś­cią cieszą się pral­ki Bosch, gdzie zazwyczaj jest wymi­enne łożysko. Innym rozwiązaniem są sprzę­ty LG, które dodatkowo posi­ada­ją zdal­ną obsługę. Nie bez powodu także Ami­ca cieszy się sporym zain­tere­sowaniem klien­tów. Każdy mod­el pral­ki ma tutaj wymi­enne łożysko, co jest sporym plusem. Wybier­a­jąc markę i rodzaj pral­ki, zwróćmy uwagę na to, aby dos­tosować ją do włas­nych oczeki­wań. Infor­ma­c­je o wymi­en­nym łożysku poda nam sprzedaw­ca lub może­my poszukać danych w instrukcji obsługi. 

Jak zadbać o żywotność łożyska w pralce?

Okazu­je się, że bard­zo ważne jest zad­ban­ie o żywot­ność łożys­ka w nowoczes­nej pralce. Dzię­ki temu naprawa AGD będzie znacznie rzadziej przeprowadzana, a my zaoszczędz­imy czas i kosz­ty. Przede wszys­tkim należy dobrze wypoziomować pralkę, co uzyskamy dzię­ki ustaw­ie­niu jej na płask­iej i równej powierzch­ni. Aby sprawdz­ić, czy praw­idłowo ustaw­iliśmy urządze­nie, sko­rzys­ta­jmy z poziomi­cy. Reg­u­lac­je dokon­amy bez prob­le­mu za pomocą odkręce­nia lub dokręce­nia spec­jal­nych nóżek. Kole­jną kwest­ią jest zrezyg­nowanie z maksy­mal­nej pręd­koś­ci wirowa­nia w trak­cie pra­nia. Dzię­ki temu nie zniszczymy ciuchów, jak i zad­bamy o lep­szą kondy­cję łożys­ka. Gdy nie ma takiej potrze­by, nie ustaw­ia­jmy urządzenia na bard­zo wysok­ie obroty. 

Żywot­ność łożys­ka w pralce może­my znacznie zwięk­szyć także wtedy, jeśli będziemy korzys­tać ze sprzę­tu tylko, gdy jest to konieczne. Włączanie całego cyk­lu jedynie dla kilku ciuchów nie jest dobrym rozwiązaniem. Nie zapom­i­na­jmy o tym, że zgub­ne jest również prze­ciążanie bęb­na. Im rzadziej będziemy prać, tym dłużej łożysko będzie sprawne, jak i inne częś­ci w pralce. 

Pral­ka z wymi­en­nym łożyskiem ma wiele korzyś­ci. Przede wszys­tkim to nowoczesne rozwiązanie poz­woli zaoszczędz­ić na kosz­townych naprawach w przy­pad­ku awarii. Coraz więcej pro­du­cen­tów staw­ia na takie mod­ele pralek, a klien­ci chęt­nie po nie sięgają. 


 
Czy zajmuje się serwis AGD Naprawiamy Pralki.pl?
 
W naszej ofercie znajdziesz:
  • naprawy pralek; ⇔ serwis pralek
  • naprawy suszarek i pralko-suszarek; ⇔ serwis suszarek i pralko-suszarek
  • naprawy piekarników; ⇔ serwis piekarników
  • naprawy płyt indukcyjnych; ⇔ serwis płyt indukcyjnych
  • naprawy płyt ceramicznych; ⇔ serwis płyt ceramicznych
  • naprawy zmywarek; ⇔ serwis zmywarek
  • naprawy suszarek do ubrań; ⇔ serwis suszarek do ubrań
Serwisujemy AGD marek: AmicaCandyIndesitWhirlpool.
Teren na którym świadczymy usługi napraw sprzętu AGD to: Poznań, Dopiewo, Komorniki, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Rokietnica, Swarzędz, Zasalewo.

Nagła awaria sprzętu AGD? Zadzwoń lub napisz do nas!

Dami­an Dykier

Co wyróżnia nasze usługi?

Elastyczne stawki

Nie korzys­tamy z pośred­ników, nie wysyłamy pod­wykon­aw­ców oraz całość usług wykonu­je­my oso­biś­cie. Nie jesteśmy wielką kor­po­racją, tylko małą grup­ką spec­jal­istów-pasjonatów, których celem nadrzęd­nym jest świad­cze­nie usług na najwyższym poziomie.

Nowoczesny sprzęt

Posi­adamy pro­gramy diag­nos­ty­czne wszys­t­kich auto­ry­zowanych pro­du­cen­tów. Korzys­tamy z najnowszych tech­nologii do diag­nozy i jesteśmy na bieżą­co z aktu­al­ny­mi tren­da­mi wdrażanych przez pro­du­cen­tów rozwiązań w urządzeni­ach AGD.

Schematy

Znamy na wylot schematy budowy urządzeń, których pode­j­mu­je się naprawy. Dodatkowo na szkole­ni­ach pro­du­cen­tów poz­na­je­my zasady budowy, niuanse i kwest­ie na które należy zwró­cić uwagę.

Kon­takt

Tel: +48 794 447 644

serwis@naprawiamypralki.plTooltip Text

ul. Goleszows­ka 26

61–434 Poz­nań

Godziny pra­cy

pon.-pt.: 08:00–20:00

sob.: 09:00–16:00

niedz.: Zamknięte

Ser­wis naprawiamypralki.pl najak­ty­wniej dzi­ała na obszarze 70km od Poz­na­nia, jed­nak najszy­b­ciej dojeżdza­my do klien­tów w miejs­cowoś­ci­ach takich jak: Poz­nań, Luboń, Komorni­ki, Mosi­na, Puszczykowo, Skórze­wo, Plewiska, Dąbrówka, Rok­iet­ni­ca, Lusówko, Zalase­wo, Oborniki.

Spec­jal­izu­je­my się w usłu­gach typu: || NAPRAWA AGD | SERWIS AGD | NAPRAWA PRALEK || SERWIS AMICA | SERWIS CANDY | SERWIS HOTPOINT | SERWSI INDESIT | SERWIS WHIRLPOOL ||

Copy­right © naprawiamypralki.pl 2019

Pro­jekt i wyko­nanie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo