Serwis i naprawa sprzętu AGD w Poznaniu ul. Goleszowska 26 +48 794 447 644 serwis@naprawiamypralki.pl
porady i nowinki

BLOGOWY WPIS

Pralki ładowane od góry — zalety i wady

Napraw­iamy Pral­ki - Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL -

Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalasewo


Pral­ki ład­owane od góry to rozwiązanie, które cieszy się coraz więk­szą pop­u­larnoś­cią. Nie ma w tym nic zaskaku­jącego — taka pral­ka ze wzglę­du na swo­je znacznie mniejsze gabary­ty nada­je się także do małych mieszkań. W naszym artykule omówimy najważniejsze zale­ty i wady tego typu mod­eli. Mamy nadzieję, że pomoże Ci to pod­jąć właś­ci­wą decyzję przy wyborze pral­ki do Two­jego mieszkania.

Pralki ładowane od góry i ich najważniejsze zalety

Sto­sunkowo niska cena, nawet gdy chodzi o sprzę­ty wiodą­cych pro­du­cen­tów jak Whirlpool czy Inde­sit, to ważny argu­ment za wyborem pral­ki ład­owanej od góry.  Jed­nak to nie koniec moc­nych stron tych pralek. Mają one także inne zalety:

  • kom­pak­towa budowa — przeglą­da­jąc ofer­tę firm Can­dy, Whirlpool, Inde­sit oraz innych pop­u­larnych marek, na pewno zauważyłeś, że mod­ele ład­owane od góry zaj­mu­ją mało miejs­ca. Stan­dar­d­owy mod­el jest o kilka­naś­cie cen­tymetrów węższy niż typowa pral­ka ład­owana od fron­tu. Taka pral­ka sprawdzi się pon­ad­to w małych łazienkach i anek­sach kuchen­nych, gdzie otwar­cie bocznych drzwi pral­ki mogło­by być problematyczne;
  • proeko­log­iczne rozwiąza­nia — bez prob­le­mu zna­jdziesz pralkę ład­owaną od góry w klasach ener­gety­cznych A, A+, A++ i A+++, które pobier­a­ją sto­sunkowo mało prą­du. Za wyborem pral­ki ład­owanej od góry prze­maw­ia tez fakt, że zuży­wa ona mniej wody niż trady­cyjne mod­ele. W przy­pad­ku najbardziej oszczęd­nych mod­eli mowa o zuży­ciu mniejszym nawet o 40 litrów wody na jeden cykl prania;
  • wyso­ka funkcjon­al­ność — nowoczesne mod­ele pralek, także tych ład­owanych od góry, mają wszys­tkie stan­dar­d­owe funkc­je, np. waże­nie załad­owanego pra­nia, dobór właś­ci­wej iloś­ci wody, spec­jalne pro­gramy do delikat­niejszych mate­ri­ałów, duża pręd­kość wirowa­nia. Co istotne, mod­ele te są naprawdę nieza­wodne. Pod­czas pier­wszych lat użytkowa­nia pral­ki renomowanej firmy raczej nie będzie Ci potrzeb­ny ser­wis AGD, w którym przeprowadzana jest naprawa pralek.

Wady pralek ładowanych od góry

Bard­zo częs­to pod­kreśla się, że pral­ki ład­owane od góry to rozwiązanie ide­alne dla małych pomieszczeń. Warto jed­nak pamię­tać, że mają one pewien minus. Przy wybiera­niu miejs­ca na pralkę pamię­taj, że musi ona stać w miejs­cu, w którym otwar­cie jej klapy będzie możli­we. Nad pralką musi zna­j­dować się min. 60 cm dodatkowej przestrzeni. Nieza­leżnie od tego, czy wybierzesz mod­el mar­ki Ami­ca czy może Can­dy albo innej, musisz wziąć to pod uwagę.

Kole­j­na kwes­t­ia, która może być prob­lematy­cz­na, to ewen­tu­al­na naprawa pralek. Pro­fesjon­al­iś­ci częs­to pod­kreśla­ją, że naprawa pral­ki ład­owanej od góry jest trud­niejsza niż w przy­pad­ku mod­elu ład­owanego od fron­tu. Warto zatem na wszel­ki wypadek zori­en­tować się, gdzie zna­j­du­je się najbliższy ser­wis AGD, w którym możli­wa jest naprawa AGD różnego typu, także kom­pak­towych pralek ład­owanych od góry. 


 
Czy zajmuje się serwis AGD Naprawiamy Pralki.pl?
 
W naszej ofercie znajdziesz:
  • naprawy pralek; ⇔ serwis pralek
  • naprawy suszarek i pralko-suszarek; ⇔ serwis suszarek i pralko-suszarek
  • naprawy piekarników; ⇔ serwis piekarników
  • naprawy płyt indukcyjnych; ⇔ serwis płyt indukcyjnych
  • naprawy płyt ceramicznych; ⇔ serwis płyt ceramicznych
  • naprawy zmywarek; ⇔ serwis zmywarek
  • naprawy suszarek do ubrań; ⇔ serwis suszarek do ubrań
Serwisujemy AGD marek: AmicaCandyIndesitWhirlpool.
Teren na którym świadczymy usługi napraw sprzętu AGD to: Poznań, Dopiewo, Komorniki, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Rokietnica, Swarzędz, Zasalewo.

Nagła awaria sprzętu AGD? Zadzwoń lub napisz do nas!

Dami­an Dykier

Co wyróżnia nasze usługi?

Elastyczne stawki

Nie korzys­tamy z pośred­ników, nie wysyłamy pod­wykon­aw­ców oraz całość usług wykonu­je­my oso­biś­cie. Nie jesteśmy wielką kor­po­racją, tylko małą grup­ką spec­jal­istów-pasjonatów, których celem nadrzęd­nym jest świad­cze­nie usług na najwyższym poziomie.

Nowoczesny sprzęt

Posi­adamy pro­gramy diag­nos­ty­czne wszys­t­kich auto­ry­zowanych pro­du­cen­tów. Korzys­tamy z najnowszych tech­nologii do diag­nozy i jesteśmy na bieżą­co z aktu­al­ny­mi tren­da­mi wdrażanych przez pro­du­cen­tów rozwiązań w urządzeni­ach AGD.

Schematy

Znamy na wylot schematy budowy urządzeń, których pode­j­mu­je się naprawy. Dodatkowo na szkole­ni­ach pro­du­cen­tów poz­na­je­my zasady budowy, niuanse i kwest­ie na które należy zwró­cić uwagę.

Kon­takt

Tel: +48 794 447 644

serwis@naprawiamypralki.plTooltip Text

ul. Goleszows­ka 26

61–434 Poz­nań

Godziny pra­cy

pon.-pt.: 08:00–20:00

sob.: 09:00–16:00

niedz.: Zamknięte

Ser­wis naprawiamypralki.pl najak­ty­wniej dzi­ała na obszarze 70km od Poz­na­nia, jed­nak najszy­b­ciej dojeżdza­my do klien­tów w miejs­cowoś­ci­ach takich jak: Poz­nań, Luboń, Komorni­ki, Mosi­na, Puszczykowo, Skórze­wo, Plewiska, Dąbrówka, Rok­iet­ni­ca, Lusówko, Zalase­wo, Oborniki.

Spec­jal­izu­je­my się w usłu­gach typu: || NAPRAWA AGD | SERWIS AGD | NAPRAWA PRALEK || SERWIS AMICA | SERWIS CANDY | SERWIS HOTPOINT | SERWSI INDESIT | SERWIS WHIRLPOOL ||

Copy­right © naprawiamypralki.pl 2019

Pro­jekt i wyko­nanie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo