porady i nowinki

BLOGOWY WPIS

Pralki ładowane od góry — wady i zalety

Napraw­iamy Pral­ki - Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL -

Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalasewo


Pral­ka stanowi nieodłączny ele­ment każdego mieszka­nia użytkowany zazwyczaj kil­ka razy w tygod­niu. Przymierza­jąc się do jej zakupu, pier­ws­zorzęd­nym kry­teri­um wyboru odpowied­niego egzem­plarza jest sposób umieszcza­nia ubrań w bęb­nie. Poz­naj najważniejsze wady i zale­ty pralek ład­owanych od góry!

Zalety pralek ładowanych od góry

Przeglą­da­jąc poszczególne mod­ele dostęp­ne w asorty­men­cie pro­du­cen­tów takich jak Can­dy bądź Hot­point, do najczęst­szych kry­ter­iów wyboru zal­icza się m.in. para­me­try tech­niczne, cena, licz­ba try­bów pra­cy, oszczęd­ność energii i wody a także pojem­ność pral­ki. Jakie korzyś­ci prze­waża­ją na korzyść urządzeń ład­owanych od góry?

Mniej zajmowanej przestrzeni

W pier­wszej kole­jnoś­ci warto wspom­nieć o ogranicze­niu zaj­mowanej przestrzeni, z zachowaniem należytej pojem­noś­ci urządzenia. Pral­ki ład­owane od góry odz­nacza­ją się kom­pak­towym wymi­arem — najm­niejsze egzem­plarze osią­ga­ją zaled­wie 60 x 40 cm, przy wysokoś­ci 85 cm! Czyn­nik ten ma szczególne znacze­nie w przy­pad­ku łazien­ki bądź kuch­ni o niewiel­kich gabary­tach, w przy­pad­ku których każde miejsce ma istotne znaczenie.

Brak konieczności schylania się

Wycią­ganie pra­nia stanowi szczegól­nie uciążli­wą czyn­ność, ze wzglę­du na upor­czy­we schy­lanie się po każdy ele­ment garder­o­by. M.in pral­ka Whirlpool ład­owana góry niwelu­je ten prob­lem, co bez wąt­pi­enia docenią oso­by w starszym wieku.

Korzyści finansowe

Egzem­plarze z górną klapą odz­nacza­ją się ceną niższą o nawet kilka­set zło­tych! Czyn­nik ten z pewnoś­cią zwró­ci uwagę osób urządza­ją­cych mieszkanie pod wyna­jem, a także wszys­t­kich, którym zależy na oszczęd­nej aranżacji przestrzeni. Współcześnie, dodatkowe funkc­je pral­ki ład­owanej od góry są ana­log­iczne do egzem­plarzy z boczną klapą, co potwierdza­ją nasi pra­cown­i­cy z wielo­let­nim doświadczeniem.

Wady

Nasi spec­jal­iś­ci są zgod­ni — pral­ka ład­owana od góry nie jest jed­nak pozbaw­iona wad, a jed­ną z nich jest brak możli­woś­ci kon­troli cyk­lu pra­nia. Ten rodzaj urządzeń stanowi zaled­wie 15% wszys­t­kich maszyn, co znacznie ogranicza możli­woś­ci wyboru. Jakie wady pow­iązane są z użytkowaniem mod­elu z górną klapą?

Zajęta przestrzeń nad pralką

Ład­owanie od góry ogranicza możli­wość aranżacji przestrzeni nad pralką. Ze wzglę­du na sposób umieszcza­nia ubrań, miejsce nad klapą musi pozostawać wolne.

Trudniejsza naprawa

Ser­wis pral­ki ład­owanej od góry jest trud­niejszy w porów­na­niu do egzem­plarzy z boczną klapą. Mniejsze gabary­ty wpły­wa­ją na trud­niejszy dostęp do poszczegól­nych podze­społów. Ład­owanie od fron­tu to znacznie szyb­sza naprawa pral­ki, również ze wzglę­du na fil­tr pompy umieszc­zony z przo­du urządzenia.


 
Czy zajmuje się serwis AGD Naprawiamy Pralki.pl?
 
W naszej ofercie znajdziesz:
  • naprawy pralek; ⇔ serwis pralek
  • naprawy suszarek i pralko-suszarek; ⇔ serwis suszarek i pralko-suszarek
  • naprawy piekarników; ⇔ serwis piekarników
  • naprawy płyt indukcyjnych; ⇔ serwis płyt indukcyjnych
  • naprawy płyt ceramicznych; ⇔ serwis płyt ceramicznych
  • naprawy zmywarek; ⇔ serwis zmywarek
  • naprawy suszarek do ubrań; ⇔ serwis suszarek do ubrań
Serwisujemy AGD marek: AmicaCandyIndesitWhirlpool.
Teren na którym świadczymy usługi napraw sprzętu AGD to: Poznań, Dopiewo, Komorniki, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Rokietnica, Swarzędz, Zasalewo.

Nagła awaria sprzętu AGD? Napisz do nas!

Co wyróżnia nasze usługi?

Elastyczne stawki

Nie korzys­tamy z pośred­ników, nie wysyłamy pod­wykon­aw­ców oraz całość usług wykonu­je­my oso­biś­cie. Nie jesteśmy wielką kor­po­racją, tylko małą grup­ką spec­jal­istów-pasjonatów, których celem nadrzęd­nym jest świad­cze­nie usług na najwyższym poziomie.

Nowoczesny sprzęt

Posi­adamy pro­gramy diag­nos­ty­czne wszys­t­kich auto­ry­zowanych pro­du­cen­tów. Korzys­tamy z najnowszych tech­nologii do diag­nozy i jesteśmy na bieżą­co z aktu­al­ny­mi tren­da­mi wdrażanych przez pro­du­cen­tów rozwiązań w urządzeni­ach AGD.

Schematy

Znamy na wylot schematy budowy urządzeń, których pode­j­mu­je się naprawy. Dodatkowo na szkole­ni­ach pro­du­cen­tów poz­na­je­my zasady budowy, niuanse i kwest­ie na które należy zwró­cić uwagę.

Kon­takt

serwis@naprawiamypralki.plTooltip Text

ul. Goleszows­ka 26

61–434 Poz­nań

Godziny pra­cy

pon.-pt.: 08:00–16:00

Ser­wis naprawiamypralki.pl najak­ty­wniej dzi­ała na obszarze 70km od Poz­na­nia, jed­nak najszy­b­ciej dojeżdza­my do klien­tów w miejs­cowoś­ci­ach takich jak: Poz­nań, Luboń, Komorni­ki, Mosi­na, Puszczykowo, Skórze­wo, Plewiska, Dąbrówka, Rok­iet­ni­ca, Lusówko, Zalase­wo, Oborniki

Spec­jal­izu­je­my się w usłu­gach typu: || NAPRAWA AGD | SERWIS AGD | NAPRAWA PRALEK || SERWIS AMICA | SERWIS CANDY | SERWIS HOTPOINT | SERWSI INDESIT | SERWIS WHIRLPOOL ||

Copy­right © naprawiamypralki.pl 2023

Pro­jekt i wyko­nanie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo