porady i nowinki

BLOGOWY WPIS

Pralka w łazience — jak ją sprytnie ukryć?

Napraw­iamy Pral­ki - Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL -

Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalasewo


Łazien­ka to pomieszcze­nie, które chce nam się kojarzyć z czys­toś­cią i ele­gancją. Szukamy więc takich możli­woś­ci przy jej wykończe­niu, które spraw­ią, że będzie się doskonale prezen­tować i będzie moż­na zad­bać o jej czys­tość. Łazien­ka ma być tym miejscem, gdzie fak­ty­cznie higiena będzie tym pier­wszym sko­jarze­niem jakie będzie się pojaw­iać. Przy jej wyko­na­niu należy między inny­mi zad­bać o odpowied­nie rozmieszcze­nie poszczegól­nych ele­men­tów wyposaże­nia. Na uwadze trze­ba mieć między inny­mi to jak wyglą­dać będzie pral­ka i gdzie będzie umieszc­zona. Warto o tym pamię­tać, szczegól­nie że wiele osób szu­ka możli­woś­ci jej schowa­nia, ukrycia, zamaskowania. 

Pralka w łazience — gdzie ją umieścić? 

To gdzie pral­ki będą się zna­j­dować w dużej mierze uza­leżnione będzie od warunk­ów danego pomieszczenia i jego układu. To ta kwes­t­ia ma pod­sta­wowe znacze­nie, ponieważ od tego zależeć będzie, gdzie pral­ka zostanie umieszc­zona. Jed­nocześnie istotne będzie to jakie mod­ele pralek klien­ci wybier­a­ją. Nieza­leżnie czy będzie to pral­ka Whirlpool, pral­ka Can­dy czy pral­ka jeszcze innej mar­ki dostęp­ne są dwie możli­woś­ci — pral­ka ład­owana od przo­du i pral­ka ład­owana od góry. Zazwyczaj pral­ki ład­owne od góry są węższe ale wyższe, nato­mi­ast te od przo­du niższe i szer­sze. Ze wzglę­du na to jak wkła­da się do nich pranie zde­cy­dowanie łatwiej ukryć pralkę ład­owaną od przodu. 

Jak schować pralkę? 

Wiele osób zas­tanaw­ia się nad tym jak chować pralkę, by stworzyć piękną nowoczes­ną łazienkę. Pomysłów na ukrycie pral­ki jest wiele, nato­mi­ast trze­ba wziąć pod uwagę to jaką styl­istykę będzie miało wnętrze i jak będzie moż­na rozmieś­cić ele­men­ty wyposaże­nia wnętrza. Jeśli przy­go­towywana będzie duża szaf­ka na rzeczy łazienkowe to możli­we, że uda się stworzyć taką zabu­dowę, w której na dol­nej częś­ci zna­j­dować się będzie pral­ka. Taka opc­ja jest jed­ną z częś­ciej wyko­rzysty­wanych. Warto jed­nak sprawdz­ić jak wyglą­da­ją wymi­ary pralek do zabu­dowy, w ten sposób będzie moż­na miedzy inny­mi wybrać właś­ci­wą głębokość pral­ki i wpa­sować ją będzie moż­na do swo­jego wnętrza. 

Zabudowa pralki obok umywalki 

Inną opcją dla ukrycia pral­ki będzie stworze­nie takich rozwiązań, w ramach których zna­jdzie się ona pod blatem, który będzie przedłuże­niem blatu, na którym zna­j­du­je się umy­wal­ka. W takim przy­pad­ku zabu­dowa pral­ki nie będzie szczegól­nie trud­na do wyko­na­nia, jed­nocześnie również ser­wis pral­ki nie będzie stanow­ił prob­le­mu, ponieważ jej wys­taw­ie­nie z zabu­dowy nie będzie trudne. Sama pral­ka zna­j­du­jąc się pod blatem nie będzie się nato­mi­ast nad­miernie rzu­cała w oczy. 


 
Czy zajmuje się serwis AGD Naprawiamy Pralki.pl?
 
W naszej ofercie znajdziesz:
  • naprawy pralek; ⇔ serwis pralek
  • naprawy suszarek i pralko-suszarek; ⇔ serwis suszarek i pralko-suszarek
  • naprawy piekarników; ⇔ serwis piekarników
  • naprawy płyt indukcyjnych; ⇔ serwis płyt indukcyjnych
  • naprawy płyt ceramicznych; ⇔ serwis płyt ceramicznych
  • naprawy zmywarek; ⇔ serwis zmywarek
  • naprawy suszarek do ubrań; ⇔ serwis suszarek do ubrań
Serwisujemy AGD marek: AmicaCandyIndesitWhirlpool.
Teren na którym świadczymy usługi napraw sprzętu AGD to: Poznań, Dopiewo, Komorniki, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Rokietnica, Swarzędz, Zasalewo.

Nagła awaria sprzętu AGD? Napisz do nas!

Co wyróżnia nasze usługi?

Elastyczne stawki

Nie korzys­tamy z pośred­ników, nie wysyłamy pod­wykon­aw­ców oraz całość usług wykonu­je­my oso­biś­cie. Nie jesteśmy wielką kor­po­racją, tylko małą grup­ką spec­jal­istów-pasjonatów, których celem nadrzęd­nym jest świad­cze­nie usług na najwyższym poziomie.

Nowoczesny sprzęt

Posi­adamy pro­gramy diag­nos­ty­czne wszys­t­kich auto­ry­zowanych pro­du­cen­tów. Korzys­tamy z najnowszych tech­nologii do diag­nozy i jesteśmy na bieżą­co z aktu­al­ny­mi tren­da­mi wdrażanych przez pro­du­cen­tów rozwiązań w urządzeni­ach AGD.

Schematy

Znamy na wylot schematy budowy urządzeń, których pode­j­mu­je się naprawy. Dodatkowo na szkole­ni­ach pro­du­cen­tów poz­na­je­my zasady budowy, niuanse i kwest­ie na które należy zwró­cić uwagę.

Kon­takt

serwis@naprawiamypralki.plTooltip Text

ul. Goleszows­ka 26

61–434 Poz­nań

Godziny pra­cy

pon.-pt.: 08:00–16:00

Ser­wis naprawiamypralki.pl najak­ty­wniej dzi­ała na obszarze 70km od Poz­na­nia, jed­nak najszy­b­ciej dojeżdza­my do klien­tów w miejs­cowoś­ci­ach takich jak: Poz­nań, Luboń, Komorni­ki, Mosi­na, Puszczykowo, Skórze­wo, Plewiska, Dąbrówka, Rok­iet­ni­ca, Lusówko, Zalase­wo, Oborniki

Spec­jal­izu­je­my się w usłu­gach typu: || NAPRAWA AGD | SERWIS AGD | NAPRAWA PRALEK || SERWIS AMICA | SERWIS CANDY | SERWIS HOTPOINT | SERWSI INDESIT | SERWIS WHIRLPOOL ||

Copy­right © naprawiamypralki.pl 2023

Pro­jekt i wyko­nanie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo