porady i nowinki

BLOGOWY WPIS

Popularne pralki do zabudowy

Napraw­iamy Pral­ki - Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL -

Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalasewo


Sprzęt AGD to nieodłączny ele­ment każdego gospo­darst­wa domowego. Pral­ka w zabu­dowie to niezwyk­le prak­ty­czne rozwiązanie do każdego domu, nieza­leżnie od ich powierzch­ni. Jeżeli zależy Ci na este­ty­cznym wyglądzie wnętrza i nie chcesz zagra­cać swo­jej łazien­ki czy kuch­ni, takie rozwiązanie sprawdzi się idealnie.

Praktyczne rozwiązanie 

Pralkę w zabu­dowie możesz umieś­cić w kuch­ni, czy przez­nac­zonym do pra­nia pomieszcze­niu, co poz­woli zwol­nić miejsce w łazience lub w małym mieszka­niu, czy aparta­men­cie. Nic tak nie frus­tru­je, jak prze­ciskanie się przez wąskie prze­jś­cie w kuch­ni czy łazience zastaw­ione wielkim sprzętem. W małym lokum każdy metr jest na wagę zło­ta. W wielu przy­pad­kach drzwi szaf­ki są po pros­tu mocow­ane bezpośred­nio do pral­ki. Niek­tóre z pralek są mon­towane wewnątrz szafek (sprzęt stoi sta­bil­nie na zabu­dowie). Wybór pralek do zabu­dowy jest na tyle duży, że bez prob­le­mu zna­jdziesz swój ide­al­ny model. 

Który model pralki pod zabudowę warto wybrać?

Wśród najpop­u­larniejszych marek na rynku królu­je oczy­wiś­cie Whirlpool, Ami­ca i Can­dy. Ich funkcjon­al­ność niczym nie różni się od stan­dar­d­owych mod­eli pralek. 

Whirlpool WMWG81484

Inteligen­ty sprzęt dla wyma­ga­ją­cych użytkown­ików i rodziny śred­niej wielkoś­ci. Pralkę wyposażono w pojem­ny 8 kg bęben i sys­tem Fresh­Care +, który skutecznie zad­ba o prane rzeczy.  Nieprzy­jem­ny zapach pra­nia przes­tanie być zmartwie­niem. Zawsze będzie świeży, a pral­ka skutecznie będzie zapo­b­ie­gać przykrym zapa­chom. 6‑ty zmysł urządzenia dos­tosowu­je sposób pra­nia, w zależnoś­ci od wagi załadunku, ofer­u­jąc do 50% oszczęd­noś­ci wody i energii. Bez obaw możesz włączać ją na noc — cicha pra­ca miło Cię zaskoczy.

Can­dy CBW 48TWME‑S

Równie pojem­na, jak i mod­el Whirlpool WMWG81484. Ten włos­ki sprzęt z 8 kg bęb­nem umożli­wi Ci zro­bić duże pranie za jed­nym razem. Zaoszczędzisz swój czas, wodę i prąd. Poziom hała­su pod­czas pra­nia to jedynie 48 dB i 75 dB w cza­sie wirowa­nia. Czytel­ny elek­tron­iczny wyświ­et­lacz nada­je jej super nowoczes­nego wyglą­du. Urządze­nie posi­a­da ochronę przed przepełnie­niem, co poz­woli zapo­biec nad­mierne­mu wyg­niece­niu ubrań. Obec­nie ta pral­ka pod zabu­dowę jest jed­ną z najbardziej pop­u­larnych i najczęś­ciej wybier­anych mod­eli w Polsce.

CANDY CBWMS 914TWH‑S

To jeszcze jeden pop­u­larny włos­ki mod­el sprzę­tu. 9 kg to niezwyk­le duża pojem­ność bęb­na, co czyni ją mod­elem typowo rodzin­nym. Swo­ją przewagę nad inny­mi pralka­mi do zabu­dowy, zysku­je dzię­ki dwóm funkcjom. Pier­wszą z nich jest zabez­piecze­nie przed zalaniem. W przy­pad­ku umieszcza­nia sprzę­tu w szafce jest to niezwyk­le istot­na funkc­ja. Awaria pral­ki nie doprowadzi wów­czas do zniszczenia mebli. Kole­jną jest kon­tro­la piany — nie musisz martwić się o uży­cie zbyt dużej iloś­ci proszku, czy płynu do pra­nia. Pral­ka sama uru­cho­mi dodatkowe płukanie. 

Ami­ca AWBI8143LCB

Mod­el pral­ki od pol­skiego pro­du­cen­ta z dumą pla­su­je się wśród pop­u­larnych sprzętów do zabu­dowy. Jej nowoczes­ny design zde­cy­dowanie wyróż­nia ją na tle zagranicznej konkurencji. Funkcjon­al­ny wyświ­et­lacz, opóźnie­nie star­tu, syg­nał dźwiękowy, funkc­ja antya­ler­gicz­na, czy szy­b­ki pro­gram Express 15. Wszys­tko to czyni ją mod­elem sprzę­tu AGD, który zaspokoi potrze­by najbardziej wyma­ga­ją­cych użytkowników. 

Jeżeli poszuku­jesz ser­wisu pralek w Poz­na­niu lub okoli­cach, skon­tak­tuj się z naszym zespołem naprawiamypralki.pl już dziś.


 
Czy zajmuje się serwis AGD Naprawiamy Pralki.pl?
 
W naszej ofercie znajdziesz:
  • naprawy pralek; ⇔ serwis pralek
  • naprawy suszarek i pralko-suszarek; ⇔ serwis suszarek i pralko-suszarek
  • naprawy piekarników; ⇔ serwis piekarników
  • naprawy płyt indukcyjnych; ⇔ serwis płyt indukcyjnych
  • naprawy płyt ceramicznych; ⇔ serwis płyt ceramicznych
  • naprawy zmywarek; ⇔ serwis zmywarek
  • naprawy suszarek do ubrań; ⇔ serwis suszarek do ubrań
Serwisujemy AGD marek: AmicaCandyIndesitWhirlpool.
Teren na którym świadczymy usługi napraw sprzętu AGD to: Poznań, Dopiewo, Komorniki, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Rokietnica, Swarzędz, Zasalewo.

Nagła awaria sprzętu AGD? Napisz do nas!

Co wyróżnia nasze usługi?

Elastyczne stawki

Nie korzys­tamy z pośred­ników, nie wysyłamy pod­wykon­aw­ców oraz całość usług wykonu­je­my oso­biś­cie. Nie jesteśmy wielką kor­po­racją, tylko małą grup­ką spec­jal­istów-pasjonatów, których celem nadrzęd­nym jest świad­cze­nie usług na najwyższym poziomie.

Nowoczesny sprzęt

Posi­adamy pro­gramy diag­nos­ty­czne wszys­t­kich auto­ry­zowanych pro­du­cen­tów. Korzys­tamy z najnowszych tech­nologii do diag­nozy i jesteśmy na bieżą­co z aktu­al­ny­mi tren­da­mi wdrażanych przez pro­du­cen­tów rozwiązań w urządzeni­ach AGD.

Schematy

Znamy na wylot schematy budowy urządzeń, których pode­j­mu­je się naprawy. Dodatkowo na szkole­ni­ach pro­du­cen­tów poz­na­je­my zasady budowy, niuanse i kwest­ie na które należy zwró­cić uwagę.

Kon­takt

serwis@naprawiamypralki.plTooltip Text

ul. Goleszows­ka 26

61–434 Poz­nań

Godziny pra­cy

pon.-pt.: 08:00–16:00

Ser­wis naprawiamypralki.pl najak­ty­wniej dzi­ała na obszarze 70km od Poz­na­nia, jed­nak najszy­b­ciej dojeżdza­my do klien­tów w miejs­cowoś­ci­ach takich jak: Poz­nań, Luboń, Komorni­ki, Mosi­na, Puszczykowo, Skórze­wo, Plewiska, Dąbrówka, Rok­iet­ni­ca, Lusówko, Zalase­wo, Oborniki

Spec­jal­izu­je­my się w usłu­gach typu: || NAPRAWA AGD | SERWIS AGD | NAPRAWA PRALEK || SERWIS AMICA | SERWIS CANDY | SERWIS HOTPOINT | SERWSI INDESIT | SERWIS WHIRLPOOL ||

Copy­right © naprawiamypralki.pl 2023

Pro­jekt i wyko­nanie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo