Serwis i naprawa sprzętu AGD w Poznaniu ul. Goleszowska 26 +48 794 447 644 serwis@naprawiamypralki.pl
porady i nowinki

BLOGOWY WPIS

Popularne awarie piekarnika

Popularne awarie piekarnika - Naprawiamy Pralki

— Naprawa Pralek, AGD, Serwis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — 

Poznań, Dopiewo, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Komorniki, Rokietnica, Swarzędz, Zalasewo.


Popularne usterki piekarnika

Nieste­ty, awaria piekarni­ka nie należy do rzad­koś­ci. Jeżeli sprzę­tu agd uży­wamy codzi­en­nie, bądź bard­zo częs­to, to jest rzeczą nat­u­ral­ną, iż kiedyś zostaniemy zmuszeni do sko­rzys­ta­nia z ser­wisu agd. Piekarnik jest nato­mi­ast jed­nym z najczęś­ciej uży­wanych sprzętów, będąc tym samym bard­zo podat­nym na wszelkiego rodza­ju uster­ki. Jakie prob­le­my najczęś­ciej dotyka­ją nasze piekarniki?

Niedziałające oświetlenie

Jed­nym z najczęst­szych prob­lemów związanych z funkcjonowaniem piekarników elek­trycznych jest niedzi­ała­jące oświ­etle­nie. Na szczęś­cie nie jest to awaria poważ­na, przez którą musielibyśmy zaprzes­tać eksploat­acji urządzenia. Ową awar­ię może­my spróbować rozwiązać samodziel­nie. W wielu przy­pad­kach powo­dem prob­le­mu jest po pros­tu przepalona żarówka, którą należy wymienić, bądź niedokręce­nie żarów­ki. Jeżeli nato­mi­ast zabie­gi te nie przyniosą pożą­danego skutku, wów­czas należy skon­tak­tować się z punk­tem napraw agd.

Problem z temperaturą

Prob­le­my z tem­per­aturą, które są niezwyk­le uciążli­we, dotyka­ją najczęś­ciej urządzeń starszej gen­er­acji. W więk­szoś­ci przy­pad­ków piekarnik nie podtrzy­mu­je ustaw­ionej tem­per­atu­ry, bądź jest ona inna od tej, która została ustaw­iona. Przy­czyną może być nieszczel­ność drzwi i uszczelek piekarni­ka, uszkod­zona grza­ł­ka lub czu­jnik tem­per­atu­ry. W naj­gorszym wypad­ku za prob­lem może odpowiadać zep­su­ty ter­mo­stat. Wszys­tkie wyżej wymienione przy­pad­ki wyma­ga­ją wiz­y­ty wyk­wal­i­fikowanego ser­wisan­ta. Jeśli więc dostrzeże­my ten prob­lem,  należy niezwłocznie zgłosić się do naprawy piekarników, gdyż wyk­lucza on piekarnik z użytkowania. 

Duży hałas

Zazwyczaj piekarni­ki dzi­ała­ją cicho, nie generu­jąc zbyt­nio hała­su. Jeżeli więc, zauważymy, że nasz piekarnik zaczął pra­cow­ać głośniej niż nor­mal­nie, najpraw­dopodob­niej świad­czy to o jakimś prob­lemie tech­nicznym związanym z wenty­la­torem. Tutaj ponown­ie będzie konieczne wezwanie ser­wisu agd, gdyż wenty­la­tor należy zde­mon­tować w celu ustal­e­nia dokład­nej przy­czyny prob­le­mu, kole­jno wyczyś­cić lub, jeśli wyma­ga tego sytu­ac­ja, wymienić tę część. 

Niedopieczone potrawy

Jeżeli ustaw­iona została odpowied­nia tem­per­atu­ra i czas pieczenia, a piekarnik pomi­mo to nie dopieka potraw, wów­czas należy pode­jrze­wać, iż głównym winowa­jcą jest uszkod­zona grza­ł­ka lub ter­mo­stat. W pier­wszej kole­jnoś­ci powin­niśmy sprawdz­ić, czy grza­ł­ka jest przepalona, co szy­bko zauważymy przez czarny nalot oraz zapach spalenizny. 

Serwisy i naprawa piekarników

Każdy przy­padek awarii należy zgłaszać w ser­wisie. Najlepiej i najbez­pieczniej, szczegól­nie jeśli piekarnik posi­a­da gwarancję, dokony­wać tego w auto­ry­zowanym ser­wisie pro­du­cen­ta urządzenia. Może­my to zro­bić za pośred­nictwem tele­fonu, a nawet, tak jak w przy­pad­ku ser­wisu inde­sit, za pośred­nictwem internetu. 


Czy zaj­mu­je się ser­wis AGD Napraw­iamy Pralki.pl?

W naszej ofer­cie znajdziesz:

  • naprawy pralek; ⇔ ser­wis pralek
  • naprawy suszarek i pralko-suszarek; ⇔ ser­wis suszarek i pralko-suszarek
  • naprawy piekarników; ⇔ ser­wis piekarników
  • naprawy płyt induk­cyjnych; ⇔ ser­wis płyt indukcyjnych
  • naprawy płyt ceram­icznych; ⇔ ser­wis płyt ceramicznych
  • naprawy zmy­warek; ⇔ ser­wis zmywarek
  • naprawy suszarek do ubrań; ⇔ ser­wis suszarek do ubrań

Ser­wisu­je­my AGD marek: Ami­caCan­dyInde­sitWhirlpool.

Teren na którym świad­czymy usłu­gi napraw sprzę­tu AGD to: Poz­nań, Dopiewo, Komorni­ki, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Rok­iet­ni­ca, Swarzędz, Zasalewo.

Nagła awaria sprzętu AGD? Zadzwoń lub napisz do nas!

Dami­an Dykier

Co wyróżnia nasze usługi?

Elastyczne stawki

Nie korzys­tamy z pośred­ników, nie wysyłamy pod­wykon­aw­ców oraz całość usług wykonu­je­my oso­biś­cie. Nie jesteśmy wielką kor­po­racją, tylko małą grup­ką spec­jal­istów-pasjonatów, których celem nadrzęd­nym jest świad­cze­nie usług na najwyższym poziomie.

Nowoczesny sprzęt

Posi­adamy pro­gramy diag­nos­ty­czne wszys­t­kich auto­ry­zowanych pro­du­cen­tów. Korzys­tamy z najnowszych tech­nologii do diag­nozy i jesteśmy na bieżą­co z aktu­al­ny­mi tren­da­mi wdrażanych przez pro­du­cen­tów rozwiązań w urządzeni­ach AGD.

Schematy

Znamy na wylot schematy budowy urządzeń, których pode­j­mu­je się naprawy. Dodatkowo na szkole­ni­ach pro­du­cen­tów poz­na­je­my zasady budowy, niuanse i kwest­ie na które należy zwró­cić uwagę.

Kon­takt

Tel: +48 794 447 644

serwis@naprawiamypralki.plTooltip Text

ul. Goleszows­ka 26

61–434 Poz­nań

Godziny pra­cy

pon.-pt.: 08:00–16:00

Ser­wis naprawiamypralki.pl najak­ty­wniej dzi­ała na obszarze 70km od Poz­na­nia, jed­nak najszy­b­ciej dojeżdza­my do klien­tów w miejs­cowoś­ci­ach takich jak: Poz­nań, Luboń, Komorni­ki, Mosi­na, Puszczykowo, Skórze­wo, Plewiska, Dąbrówka, Rok­iet­ni­ca, Lusówko, Zalase­wo, Oborniki.

Spec­jal­izu­je­my się w usłu­gach typu: || NAPRAWA AGD | SERWIS AGD | NAPRAWA PRALEK || SERWIS AMICA | SERWIS CANDY | SERWIS HOTPOINT | SERWSI INDESIT | SERWIS WHIRLPOOL ||

Copy­right © naprawiamypralki.pl 2019

Pro­jekt i wyko­nanie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo