porady i nowinki

BLOGOWY WPIS

Podłączenie pralki

Napraw­iamy Pral­ki - Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL -

Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalasewo


Podłączenie pralki – o czym trzeba pamiętać

Pral­ka to jed­no z kluc­zowych urządzeń AGD w naszym domu. Trud­no nawet wyobraz­ić sobie bez niej kom­for­towe funkcjonowanie – świeże i czyste ubra­nia są nam potrzeb­ne na co dzień, a im więk­sza rodz­i­na, tym więcej pra­cy dla pral­ki. Nie ma się więc co dzi­wić, że są to również urządzenia, które ule­ga­ją awar­i­om, a wtedy najlepiej wymienić pralkę na nowy mod­el, jeśli nie jest już na gwarancji – naprawa, jeśli w ogóle będzie możli­wa, może nas dużo kosz­tować, a i tak nie gwaran­tu­je, że pral­ka będzie dłu­go sprawnie pra­cow­ać. Jeśli więc właśnie zakupil­iśmy nową pralkę, to należy ją również odpowied­nie podłączyć – jak to zrobić?

Podłączenie pralki – od czego zacząć?

Podłącze­nie pral­ki koniecznie należy zacząć od praw­idłowego jej ustaw­ienia, do czego może być przy­dat­na poziom­i­ca. Pamię­ta­jmy, że pral­ka jest ciężkim urządze­niem, więc na pewno przy­da nam się w tej kwestii pomoc. Ważne są także przyłącza do pral­ki, czyli insta­lac­je, które są niezbędne do jej praw­idłowego dzi­ała­nia – każ­da pral­ka musi być podłąc­zona zarówno do wody, jak i prą­du, dlat­ego musimy znaleźć dla niej takie miejsce, gdzie będzie do nich zag­waran­towany dostęp. Jeśli ustaw­iamy ją na miejs­cu starej pral­ki, to oczy­wiś­cie na pewno nie będzie z tym prob­le­mu. W takim razie jak podłączyć pralkę?

Jak podłączyć pralkę?

Mon­taż pral­ki jest całkiem prosty, ale zawsze warto zapoz­nać się z instrukcją, która dołąc­zona jest do urządzenia. Dzię­ki temu lep­iej poz­namy nasz nowy sprzęt AGD, co również ułatwi nam korzys­tanie z niego. Koniecznie jest doprowadze­nie wody do pral­ki. W nowych łazienkach najczęś­ciej służy do tego celu dodatkowy zawór. Może się jed­nak zdarzyć, że w starej łazience nie ma takiego zaworu – wtedy konieczne jest podłącze­nie pral­ki do kranu lub na przykład pryszni­ca. Aby podłączyć pralkę do wody, musimy zamon­tować spec­jal­ny wąż odpły­wowy do kranu czy zaworu. Warto pamię­tać, że wąż nie powinien być zgię­ty czy ściśnię­ty – to zapewni właś­ci­wy przepływ wody. Do zamon­towana przy­da nam się klucz fran­cus­ki lub zestaw kluczy nasadowych.

Podłącze­nie pral­ki do wody to nieje­dyne, co musimy wykon­ać – insta­lac­ja pral­ki obe­j­mu­je również podłącze­nie jej do odpły­wu. Może się zdarzyć, ze w łazience nie posi­adamy dodatkowego odpły­wu dla pral­ki – wtedy wodę z pra­nia musimy spuszczać do wan­ny, umy­wal­ki czy brodzi­ka. Jak zamon­tować pralkę do odpły­wu? — Wąż odpły­wowy pral­ki należy zain­stalować do rury kanal­iza­cyjnej i odpowied­nio zabez­pieczyć, aby nie wysuwał się w cza­sie pra­cy. Dzię­ki temu pral­ka będzie wyda­jnie pra­cow­ała, a my unikniemy ewen­tu­al­nego zalania. 


 
Czy zajmuje się serwis AGD Naprawiamy Pralki.pl?
 
W naszej ofercie znajdziesz:
  • naprawy pralek; ⇔ serwis pralek
  • naprawy suszarek i pralko-suszarek; ⇔ serwis suszarek i pralko-suszarek
  • naprawy piekarników; ⇔ serwis piekarników
  • naprawy płyt indukcyjnych; ⇔ serwis płyt indukcyjnych
  • naprawy płyt ceramicznych; ⇔ serwis płyt ceramicznych
  • naprawy zmywarek; ⇔ serwis zmywarek
  • naprawy suszarek do ubrań; ⇔ serwis suszarek do ubrań
Serwisujemy AGD marek: AmicaCandyIndesitWhirlpool.
Teren na którym świadczymy usługi napraw sprzętu AGD to: Poznań, Dopiewo, Komorniki, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Rokietnica, Swarzędz, Zasalewo.

Nagła awaria sprzętu AGD? Napisz do nas!

Co wyróżnia nasze usługi?

Elastyczne stawki

Nie korzys­tamy z pośred­ników, nie wysyłamy pod­wykon­aw­ców oraz całość usług wykonu­je­my oso­biś­cie. Nie jesteśmy wielką kor­po­racją, tylko małą grup­ką spec­jal­istów-pasjonatów, których celem nadrzęd­nym jest świad­cze­nie usług na najwyższym poziomie.

Nowoczesny sprzęt

Posi­adamy pro­gramy diag­nos­ty­czne wszys­t­kich auto­ry­zowanych pro­du­cen­tów. Korzys­tamy z najnowszych tech­nologii do diag­nozy i jesteśmy na bieżą­co z aktu­al­ny­mi tren­da­mi wdrażanych przez pro­du­cen­tów rozwiązań w urządzeni­ach AGD.

Schematy

Znamy na wylot schematy budowy urządzeń, których pode­j­mu­je się naprawy. Dodatkowo na szkole­ni­ach pro­du­cen­tów poz­na­je­my zasady budowy, niuanse i kwest­ie na które należy zwró­cić uwagę.

Kon­takt

serwis@naprawiamypralki.plTooltip Text

ul. Goleszows­ka 26

61–434 Poz­nań

Godziny pra­cy

pon.-pt.: 08:00–16:00

Ser­wis naprawiamypralki.pl najak­ty­wniej dzi­ała na obszarze 70km od Poz­na­nia, jed­nak najszy­b­ciej dojeżdza­my do klien­tów w miejs­cowoś­ci­ach takich jak: Poz­nań, Luboń, Komorni­ki, Mosi­na, Puszczykowo, Skórze­wo, Plewiska, Dąbrówka, Rok­iet­ni­ca, Lusówko, Zalase­wo, Oborniki

Spec­jal­izu­je­my się w usłu­gach typu: || NAPRAWA AGD | SERWIS AGD | NAPRAWA PRALEK || SERWIS AMICA | SERWIS CANDY | SERWIS HOTPOINT | SERWSI INDESIT | SERWIS WHIRLPOOL ||

Copy­right © naprawiamypralki.pl 2023

Pro­jekt i wyko­nanie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo