porady i nowinki

BLOGOWY WPIS

Płyta kuchenna nad zmywarką czy to dobry pomysł?

Napraw­iamy Pral­ki - Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL -

Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalasewo


Wśród ele­men­tów niezbęd­nych przy tworze­niu przestrzeni kuchen­nej są między inny­mi pły­ty kuchenne. Dużo osób pod­czas pro­jek­towa­nia kuch­ni zas­tanaw­ia się jaką płytę kuchen­ną wybrać. Każdy chce wybrać najlep­sze rozwiązanie w zależnoś­ci od potrzeb oraz metrażu kuch­ni. Kole­jnym bard­zo ważnym ele­mentem jest zmy­war­ka bez której wiele osób nie wyobraża sobie pra­cy w kuch­ni. Bard­zo sze­ro­ki wybór sprzę­tu AGD na rynku daje możli­wość zakupu wielu intere­su­ją­cych pro­duk­tów. Sporo osób decy­du­ję się zamon­tować płytę kuchen­ną właśnie nad zmywarką. 

Płyta kuchenna nad zmywarką — zalety

Pły­ta kuchen­na to tak naprawdę pod­stawa wyposaże­nia każdej kuch­ni. Najwięk­szą zaletą zamon­towa­nia pły­ty kuchen­nej nad zmy­warką jest niewąt­pli­wie wygo­da. Dzię­ki zamon­towa­niu zmy­war­ki pod płytą kuchen­ną piekarnik może­my umieś­cić w innym miejs­cu bardziej na wysokoś­ci oczu. Jeśli zas­to­su­je­my się do wszys­t­kich wyty­cznych pro­du­cen­ta i zamon­tu­je­my zmy­warkę oraz płytę kuchen­ną w sposób bez­pieczny takie rozmieszcze­nie przed­miotów zapewni nam niezwykły kom­fort. Warto zain­stalować zmy­warkę w pełni wbu­dowaną gdzie zewnętrz­na warst­wa kor­pusu jest owinię­ta fil­cem. Jest to bard­zo dobry mate­ri­ał ter­moizo­la­cyjny i urządze­nie będzie chro­nione przed nad­miernym ciepłem. 

Płyta kuchenna nad zmywarką — wady

Pod­czas mon­towa­nia pły­ty kuchen­nej nad zmy­warką bard­zo ważne jest zamon­towanie ich zgod­nie z instrukcją pro­du­cen­ta. Muszą być zachowane niezbędne odległoś­ci między ele­men­ta­mi. Zarówno zmy­war­ka jak i jej okablowanie musi mieć odpowied­nią przestrzeń,  aby nie doszło do ewen­tu­al­nego spię­cia. Należy zad­bać o to aby tem­per­atu­ra i wilgoć nie wpły­wała na pracę sprzę­tu. Wadą pły­ty może być jest fakt, że pod­czas pra­cy pod­grze­wa się ona a ciepło może być przekazane do zmy­war­ki co nie jest zale­cane. Kole­jną wadą jest to, że przez obec­ność zmy­war­ki pod płytą na pły­cie grze­jnej może skraplać się woda co może być kłopotem zwłaszcza jeśli jest to pan­el elektryczny. 

Przed zamon­towaniem pły­ty kuchen­nej nad zmy­warką warto zas­tanow­ić się jaka pły­ta oraz jaka zmy­war­ka będzie dla nas najlep­sza oraz najwygod­niejsza. Są to sprzę­ty w które warto zain­west­ować. Naprawa AGD jest aktu­al­nie bard­zo łat­wa ponieważ ser­wis AGD zazwyczaj przy­jeżdża na miejsce i nie trze­ba ruszać się z domu. Wystar­czy tak naprawdę jeden tele­fon. Ser­wi­san­ci zaj­mu­ją­cy się naprawą sprzę­tu AGD zna­ją schematy tych urządzeń i wiedzą co zro­bić aby napraw­ić daną usterkę. Wyspec­jal­i­zowani pra­cown­i­cy dba­ją o to aby naprawa AGD prze­b­ie­gała jak najbardziej płyn­nie i kom­for­towo. Przed zamon­towaniem pły­ty kuchen­nej nad zmy­warką warto też skon­sul­tować się z ser­wisan­tem i dopy­tać w jaki sposób poprawnie powin­na być zamon­towana taka kuchnia. 


 
Czy zajmuje się serwis AGD Naprawiamy Pralki.pl?
 
W naszej ofercie znajdziesz:
  • naprawy pralek; ⇔ serwis pralek
  • naprawy suszarek i pralko-suszarek; ⇔ serwis suszarek i pralko-suszarek
  • naprawy piekarników; ⇔ serwis piekarników
  • naprawy płyt indukcyjnych; ⇔ serwis płyt indukcyjnych
  • naprawy płyt ceramicznych; ⇔ serwis płyt ceramicznych
  • naprawy zmywarek; ⇔ serwis zmywarek
  • naprawy suszarek do ubrań; ⇔ serwis suszarek do ubrań
Serwisujemy AGD marek: AmicaCandyIndesitWhirlpool.
Teren na którym świadczymy usługi napraw sprzętu AGD to: Poznań, Dopiewo, Komorniki, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Rokietnica, Swarzędz, Zasalewo.

Nagła awaria sprzętu AGD? Napisz do nas!

Co wyróżnia nasze usługi?

Elastyczne stawki

Nie korzys­tamy z pośred­ników, nie wysyłamy pod­wykon­aw­ców oraz całość usług wykonu­je­my oso­biś­cie. Nie jesteśmy wielką kor­po­racją, tylko małą grup­ką spec­jal­istów-pasjonatów, których celem nadrzęd­nym jest świad­cze­nie usług na najwyższym poziomie.

Nowoczesny sprzęt

Posi­adamy pro­gramy diag­nos­ty­czne wszys­t­kich auto­ry­zowanych pro­du­cen­tów. Korzys­tamy z najnowszych tech­nologii do diag­nozy i jesteśmy na bieżą­co z aktu­al­ny­mi tren­da­mi wdrażanych przez pro­du­cen­tów rozwiązań w urządzeni­ach AGD.

Schematy

Znamy na wylot schematy budowy urządzeń, których pode­j­mu­je się naprawy. Dodatkowo na szkole­ni­ach pro­du­cen­tów poz­na­je­my zasady budowy, niuanse i kwest­ie na które należy zwró­cić uwagę.

Kon­takt

serwis@naprawiamypralki.plTooltip Text

ul. Goleszows­ka 26

61–434 Poz­nań

Godziny pra­cy

pon.-pt.: 08:00–16:00

Ser­wis naprawiamypralki.pl najak­ty­wniej dzi­ała na obszarze 70km od Poz­na­nia, jed­nak najszy­b­ciej dojeżdza­my do klien­tów w miejs­cowoś­ci­ach takich jak: Poz­nań, Luboń, Komorni­ki, Mosi­na, Puszczykowo, Skórze­wo, Plewiska, Dąbrówka, Rok­iet­ni­ca, Lusówko, Zalase­wo, Oborniki

Spec­jal­izu­je­my się w usłu­gach typu: || NAPRAWA AGD | SERWIS AGD | NAPRAWA PRALEK || SERWIS AMICA | SERWIS CANDY | SERWIS HOTPOINT | SERWSI INDESIT | SERWIS WHIRLPOOL ||

Copy­right © naprawiamypralki.pl 2023

Pro­jekt i wyko­nanie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo