Serwis i naprawa sprzętu AGD w Poznaniu ul. Goleszowska 26 +48 794 447 644 serwis@naprawiamypralki.pl
porady i nowinki

BLOGOWY WPIS

Płyta ceramiczna, czy indukcyjna?

Napraw­iamy Pral­ki - Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL -

Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalasewo


Trady­cyjne pły­ty gazowe powoli ustępu­ją miejs­ca bardziej nowoczes­nym pły­tom induk­cyjnym i ceram­icznym. Czym się od siebie różnią i jak wybrać najlep­sze rozwiązanie?

Płyta indukcyjna

Pły­ta induk­cyj­na dzi­ała przez gen­erowanie pola mag­ne­ty­cznego, które prowadzi do nagrza­nia się określonych pól. Pole mag­ne­ty­czne odd­zi­ału­je pomiędzy naczyniem a płytą, dlat­ego też należy korzys­tać z odpowied­nich gar­nków. Naczy­nia muszą być wyko­nane z met­ali przy­cią­ga­ją­cych mag­nez. W innym wypad­ku pole mag­ne­ty­czne nie uru­cho­mi się. 

Wybier­a­jąc płytę induk­cyjną, moż­na korzys­tać z funkcji, która automaty­cznie odci­na dopływ prą­du do urządzenia, kiedy zdjęte zostanie ostat­nie naczynie. To pomoże uniknąć przy­pad­kowego pozostaw­ienia włąc­zonej pły­ty. Warto wiedzieć, że pola szy­bko się nagrze­wa­ją, dlat­ego nie należy ustaw­iać na niej pustych naczyń, gdyż mogą ulec zniszczeniu. 

Pły­ta induk­cyj­na częs­to posi­a­da wiele dodatkowych funkcji. Może być wyposażona w timer albo opcję dos­tosowywa­nia tem­per­atu­ry do przyrządzanych potraw. W przy­pad­ku uszkodzenia powierzch­ni pły­ty, należy szy­bko wyłączyć urządze­nie, gdyż może dojść do poraże­nia prądem.

Pły­ty induk­cyjne są bard­zo pop­u­larne ze wzglę­du na ener­gooszczęd­ność oraz szy­bkość przy­go­towywa­nia potraw. Zde­cy­dowanie ułatwia­ją gotowanie i mogą być ciekawym ele­mentem aranżacji kuch­ni, gdyż prezen­tu­ją się bard­zo elegancko.

Płyta ceramiczna

Pły­ta ceram­icz­na korzys­ta z innego sys­te­mu grzew­czego, niż pły­ta induk­cyj­na. Ta pier­wsza wyko­rzys­tu­je spi­rale elek­tryczne lub lampy halogenowe, które generu­ją energię grzew­czą i przenoszą ją na naczynie. 

Niek­tóre pły­ty ceram­iczne posi­ada­ją pola grzew­cze, które mogą się pow­ięk­szać. Będą przy­datne w przy­pad­ku gotowa­nia w naczyniu żarood­pornym lub na dużym woku. Gar­n­ki na płytę ceram­iczną nie muszą być wyko­nane z mate­ri­ałów fer­ro­mag­ne­ty­cznych, jed­nak powin­ny mieć płask­ie dno. W przy­pad­ku naczyń z okrągłym dnem, grzanie nie będzie efek­ty­wne i niepotrzeb­nie wydłuży czas gotowania. 

Pły­ta ceram­icz­na zwyk­le wyposażona jest w pan­el do sterowa­nia z wyświ­et­laczem, dzię­ki które­mu moż­na łat­wo dos­tosować tem­per­aturę gotowa­nia, ustaw­ić czas, itp. Niek­tóre pły­ty wyposażone są w funkc­je zabez­piecza­jące, pole­ga­jące np. na wpisa­niu kodu (sek­wencji wprowadza­nia określonych znaków), który będzie odblokowywał płytę. 

Wybier­a­jąc tego rodza­ju sprzęt AGD, warto staw­iać na renomowane mar­ki, takie jak Whirpool. W razie ewen­tu­al­nych prob­lemów z płytą induk­cyjną, warto wezwać ser­wis AGD, gdyż samodzielne pró­by naprawy urządzenia, mogą tylko pogorszyć stan sprzętu. 


Czy zajmuje się serwis AGD Naprawiamy Pralki.pl?
W naszej ofercie znajdziesz:
  • naprawy pralek; ⇔ serwis pralek
  • naprawy suszarek i pralko-suszarek; ⇔ serwis suszarek i pralko-suszarek
  • naprawy piekarników; ⇔ serwis piekarników
  • naprawy płyt indukcyjnych; ⇔ serwis płyt indukcyjnych
  • naprawy płyt ceramicznych; ⇔ serwis płyt ceramicznych
  • naprawy zmywarek; ⇔ serwis zmywarek
  • naprawy suszarek do ubrań; ⇔ serwis suszarek do ubrań
Serwisujemy AGD marek: AmicaCandyIndesitWhirlpool.
Teren na którym świadczymy usługi napraw sprzętu AGD to: Poznań, Dopiewo, Komorniki, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Rokietnica, Swarzędz, Zasalewo.

Nagła awaria sprzętu AGD? Zadzwoń lub napisz do nas!

Dami­an Dykier

Co wyróżnia nasze usługi?

Elastyczne stawki

Nie korzys­tamy z pośred­ników, nie wysyłamy pod­wykon­aw­ców oraz całość usług wykonu­je­my oso­biś­cie. Nie jesteśmy wielką kor­po­racją, tylko małą grup­ką spec­jal­istów-pasjonatów, których celem nadrzęd­nym jest świad­cze­nie usług na najwyższym poziomie.

Nowoczesny sprzęt

Posi­adamy pro­gramy diag­nos­ty­czne wszys­t­kich auto­ry­zowanych pro­du­cen­tów. Korzys­tamy z najnowszych tech­nologii do diag­nozy i jesteśmy na bieżą­co z aktu­al­ny­mi tren­da­mi wdrażanych przez pro­du­cen­tów rozwiązań w urządzeni­ach AGD.

Schematy

Znamy na wylot schematy budowy urządzeń, których pode­j­mu­je się naprawy. Dodatkowo na szkole­ni­ach pro­du­cen­tów poz­na­je­my zasady budowy, niuanse i kwest­ie na które należy zwró­cić uwagę.

Kon­takt

Tel: +48 794 447 644

serwis@naprawiamypralki.plTooltip Text

ul. Goleszows­ka 26

61–434 Poz­nań

Godziny pra­cy

pon.-pt.: 08:00–20:00

sob.: 09:00–16:00

niedz.: Zamknięte

Ser­wis naprawiamypralki.pl najak­ty­wniej dzi­ała na obszarze 70km od Poz­na­nia, jed­nak najszy­b­ciej dojeżdza­my do klien­tów w miejs­cowoś­ci­ach takich jak: Poz­nań, Luboń, Komorni­ki, Mosi­na, Puszczykowo, Skórze­wo, Plewiska, Dąbrówka, Rok­iet­ni­ca, Lusówko, Zalase­wo, Oborniki.

Spec­jal­izu­je­my się w usłu­gach typu: || NAPRAWA AGD | SERWIS AGD | NAPRAWA PRALEK || SERWIS AMICA | SERWIS CANDY | SERWIS HOTPOINT | SERWSI INDESIT | SERWIS WHIRLPOOL ||

Copy­right © naprawiamypralki.pl 2019

Pro­jekt i wyko­nanie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo