porady i nowinki

BLOGOWY WPIS

Piekarnik dla wymagających – na jaki model warto postawić?

Napraw­iamy Pral­ki - Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL -

Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalasewo


Zakup piekarni­ka to jed­na z najważniejszych inwest­y­cji w naszej kuch­ni, od której zależy nie tylko smak naszych potraw, ale także nasza wygo­da w codzi­en­nym gotowa­niu. Piekarnik należy do grupy urządzeń AGD, których nie wymienia się raz na rok, dlat­ego warto zwró­cić uwagę na kil­ka kwestii, które spraw­ią, że korzys­tanie z piekarni­ka będzie stanow­iło dla nas prawdzi­wą przy­jem­ność. Na jakie czyn­ni­ki powin­niśmy zwró­cić szczegól­ną uwagę? 

Pojemność piekarnika

Wybór piekarni­ka należy rozpocząć od wybra­nia najbardziej odpowied­niej pojem­noś­ci. Na rynku może­my znaleźć sprzęt AGD o pojem­noś­ci od 35 do 50 litrów, i tego typu pojem­noś­ci są najbardziej odpowied­nie do typowej domowej kuch­ni. Po pier­wsze wybór powinien być uwarunk­owany typem urządzenia, czy szukamy piekarni­ka do zabu­dowy, czy wol­nos­to­ją­ca. Dru­ga kwes­t­ia to dania, które będziemy przy­go­towywać w piekarniku. Jeśli jesteśmy fana­mi gotowa­nia i wiemy, że w naszym nowym piekarniku będziemy piec więk­sze pysznoś­ci, zain­wes­t­u­jmy w więk­szą obję­tość. Piekarnik Bosch oraz piekarnik Ami­ca ofer­u­ją nam różne pojem­noś­ci, nawet do 70 litrów, dzię­ki czemu może­my jed­nocześnie piec kil­ka potraw. 

Ilość funkcji w piekarniku

Obec­nie pro­du­cen­ci wyprzedza­ją się w ofer­owa­niu iloś­ci prz­eróżnych funkcji, w które wyposażone są nasze piekarni­ki. Oczy­wiś­cie ważne, żeby nasz nowy sprzęt posi­adał pod­sta­wowe try­by jak ter­moo­bieg, piecze­nie klasy­czne z możli­woś­cią cza­sowego zapro­gramowa­nia, a także z reg­u­lacją tem­per­atu­ry. Jed­nak obec­nie coraz częś­ciej wyko­rzys­tu­je­my inne, bardziej spec­jal­isty­czne funkc­je, które polep­sza­ją jakość naszych wyp­ieków i potraw. Piekarnik Can­dy ofer­u­je nam piecze­nie parowe, pod­czas gdy piekarnik inde­sit jest wyposażony w funkcję gril­la. Im więcej pro­gramów posi­a­da nasz piekarnik, tym więcej może­my w zrobić. 

Sposób czyszczenia piekarnika

Choć jest to nieoczy­wisty czyn­nik, jed­nak już od samego początku warto sprawdz­ić, czy nasz wymar­zony mod­el piekarni­ka posi­a­da funkc­je automaty­cznego czyszczenia się. Zanied­ban­ie tego obow­iązku może prowadz­ić do szy­bkiej wiz­y­ty w dziale napraw agd. Tego typu funkc­je samoczyszczące są coraz częś­ciej pro­ponowane przez pop­u­larnych pro­du­cen­tów, dlat­ego tego typu piekarnik nie będzie znacznie droższy. Inna kwes­t­ia to mate­ri­ał, z jakiego jest stwor­zone wnętrze piekarni­ka. Urządze­nie wyposażone w emaile umożli­wi nam bard­zo proste usuwanie wszelkiego brudu i zanieczyszczeń z komory.

Jed­ną kwest­ią, o której nie wspom­nieliśmy, a która dla wielu klien­tów ma kluc­zowe znacze­nie to cena. Oczy­wiś­cie nie warto oszczędzać na zakupie piekarni­ka i decy­dować się na naj­tańszy. Nie warto też z kolei przepła­cać. Warto wybrać taki sprzęt, którego relac­ja ceny do jakoś­ci jest dla nas jak najbardziej optymalna. 


 
Czy zajmuje się serwis AGD Naprawiamy Pralki.pl?
 
W naszej ofercie znajdziesz:
  • naprawy pralek; ⇔ serwis pralek
  • naprawy suszarek i pralko-suszarek; ⇔ serwis suszarek i pralko-suszarek
  • naprawy piekarników; ⇔ serwis piekarników
  • naprawy płyt indukcyjnych; ⇔ serwis płyt indukcyjnych
  • naprawy płyt ceramicznych; ⇔ serwis płyt ceramicznych
  • naprawy zmywarek; ⇔ serwis zmywarek
  • naprawy suszarek do ubrań; ⇔ serwis suszarek do ubrań
Serwisujemy AGD marek: AmicaCandyIndesitWhirlpool.
Teren na którym świadczymy usługi napraw sprzętu AGD to: Poznań, Dopiewo, Komorniki, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Rokietnica, Swarzędz, Zasalewo.

Nagła awaria sprzętu AGD? Napisz do nas!

Co wyróżnia nasze usługi?

Elastyczne stawki

Nie korzys­tamy z pośred­ników, nie wysyłamy pod­wykon­aw­ców oraz całość usług wykonu­je­my oso­biś­cie. Nie jesteśmy wielką kor­po­racją, tylko małą grup­ką spec­jal­istów-pasjonatów, których celem nadrzęd­nym jest świad­cze­nie usług na najwyższym poziomie.

Nowoczesny sprzęt

Posi­adamy pro­gramy diag­nos­ty­czne wszys­t­kich auto­ry­zowanych pro­du­cen­tów. Korzys­tamy z najnowszych tech­nologii do diag­nozy i jesteśmy na bieżą­co z aktu­al­ny­mi tren­da­mi wdrażanych przez pro­du­cen­tów rozwiązań w urządzeni­ach AGD.

Schematy

Znamy na wylot schematy budowy urządzeń, których pode­j­mu­je się naprawy. Dodatkowo na szkole­ni­ach pro­du­cen­tów poz­na­je­my zasady budowy, niuanse i kwest­ie na które należy zwró­cić uwagę.

Kon­takt

serwis@naprawiamypralki.plTooltip Text

ul. Goleszows­ka 26

61–434 Poz­nań

Godziny pra­cy

pon.-pt.: 08:00–16:00

Ser­wis naprawiamypralki.pl najak­ty­wniej dzi­ała na obszarze 70km od Poz­na­nia, jed­nak najszy­b­ciej dojeżdza­my do klien­tów w miejs­cowoś­ci­ach takich jak: Poz­nań, Luboń, Komorni­ki, Mosi­na, Puszczykowo, Skórze­wo, Plewiska, Dąbrówka, Rok­iet­ni­ca, Lusówko, Zalase­wo, Oborniki

Spec­jal­izu­je­my się w usłu­gach typu: || NAPRAWA AGD | SERWIS AGD | NAPRAWA PRALEK || SERWIS AMICA | SERWIS CANDY | SERWIS HOTPOINT | SERWSI INDESIT | SERWIS WHIRLPOOL ||

Copy­right © naprawiamypralki.pl 2023

Pro­jekt i wyko­nanie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo