porady i nowinki

BLOGOWY WPIS

PIECZENIE PAROWE W PIEKARNIKACH AMICA

Napraw­iamy Pral­ki - Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL -

Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalasewo


Wraz ze zmi­ana­mi kul­tur­owy­mi, coraz więcej osób decy­du­je się na świadomy wybór zdrowego try­bu życia. Jak powszech­nie wiado­mo, charak­teryzu­je się on nie tylko akty­wnym spędzaniem czas, ale też wyse­lekcjonowanym doborem zdrowych i świeżych pro­duk­tów spoży­w­czych oraz innowa­cyjny­mi meto­da­mi gotowa­nia i pieczenia. Ami­ca wychodzi naprze­ciw oczeki­wan­iom klien­tów i w swo­jej ofer­cie zawarła szereg piekarników parowych, które znacznie zwięk­szą jakość naszych potraw. Czym charak­teryzu­ją się piekarni­ki parowe Amica?

Dlaczego warto stosować pieczenie parowe?

Przy­go­towywanie posiłków z wyko­rzys­taniem pary jest znane od tysię­cy lat. Choć dzisiejszy rozwój tech­nologii wyparł już niegdysiejsze metody  pieczenia, to od wieków prozdrowotne właś­ci­woś­ci takiego sty­lu gotowa­nia nie zmieniły się. Co naszym potra­wom daje piecze­nie parowe? Para w znakomi­ty sposób zachowu­je w jedze­niu wszys­tkie dro­go­cenne wartoś­ci odży­w­cze. W przy­pad­ku innych form obrób­ki ter­micznej, wit­a­miny i min­er­ały ucieka­ją z pro­duk­tów. Przy­go­towywanie posiłków za pomocą pary niwelu­je ten negaty­wny skutek. Co więcej, posił­ki przy­go­towane z uży­ciem pary są znacznie smaczniejsze. Bez wzglę­du na to, czy chce­my przyrządz­ić mię­so, czy warzy­wa, zachowa­ją one swój ory­gi­nal­ny kolor oraz niepow­tarzal­ny, wcześniej niespo­tykany smak. 

Co dają nam piekarniki parowe Amica?

Ami­ca przeanal­i­zowała doty­chcza­sowe metody przyrządza­nia posiłków i na bazie swoich obserwacji oraz badań zde­cy­dowała się stworzyć innowa­cyjny piekarnik, którego główną funkcjon­al­noś­cią jest właśnie piecze­nie z wyko­rzys­taniem pary. Piekarni­ki parowe Ami­ca w doskon­ały sposób łączą ze sobą trady­cyjne funkc­je piekarników jak ter­moo­bieg czy grill z funkcją pary. Takie połącze­nie daje nam gwarancję doskon­ałego przy­go­towa­nia posiłku oraz wspani­ałego smaku i koloru, który zawdz­ięcza­my właśnie parze. W trady­cyjnym piekarniku mię­so zbyt dłu­go przy­p­iec­zone będzie suche. Piekarnik parowy Ami­ca umożli­wia nawet dłu­gotr­wałe trzy­manie w urządze­niu potraw, które dzię­ki parze nigdy nie stracą na soczys­toś­ci. W piekarniku parowym może­my przy­go­towywać wszys­tkie te potrawy co w trady­cyjnym urządze­niu, jed­nak dodatkowo Ami­ca wskazu­je na pref­er­en­cyjne możli­woś­ci pieczenia na przykład chle­ba lub cias­ta drożdżowego. 

Czy warto kupić piekarnik Amica?

Jeśli zależy nam na doskon­ałej jakoś­ci potraw oraz innowa­cyjnym, zdrowym i świadomym gotowa­niu z wyko­rzys­taniem najnowszych zdoby­czy tech­ni­ki, to piekarnik parowy mar­ki Ami­ca jest naszym najlep­szym wyborem. Ze wzglę­du na rozsąd­ną cenę, duży wybór pro­duk­tów parowych i łat­wość obsłu­gi, Ami­ca ma szan­sę wnieść tech­nologię piekarników na wyższy poziom. 


 
Czy zajmuje się serwis AGD Naprawiamy Pralki.pl?
 
W naszej ofercie znajdziesz:
  • naprawy pralek; ⇔ serwis pralek
  • naprawy suszarek i pralko-suszarek; ⇔ serwis suszarek i pralko-suszarek
  • naprawy piekarników; ⇔ serwis piekarników
  • naprawy płyt indukcyjnych; ⇔ serwis płyt indukcyjnych
  • naprawy płyt ceramicznych; ⇔ serwis płyt ceramicznych
  • naprawy zmywarek; ⇔ serwis zmywarek
  • naprawy suszarek do ubrań; ⇔ serwis suszarek do ubrań
Serwisujemy AGD marek: AmicaCandyIndesitWhirlpool.
Teren na którym świadczymy usługi napraw sprzętu AGD to: Poznań, Dopiewo, Komorniki, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Rokietnica, Swarzędz, Zasalewo.

Nagła awaria sprzętu AGD? Napisz do nas!

Co wyróżnia nasze usługi?

Elastyczne stawki

Nie korzys­tamy z pośred­ników, nie wysyłamy pod­wykon­aw­ców oraz całość usług wykonu­je­my oso­biś­cie. Nie jesteśmy wielką kor­po­racją, tylko małą grup­ką spec­jal­istów-pasjonatów, których celem nadrzęd­nym jest świad­cze­nie usług na najwyższym poziomie.

Nowoczesny sprzęt

Posi­adamy pro­gramy diag­nos­ty­czne wszys­t­kich auto­ry­zowanych pro­du­cen­tów. Korzys­tamy z najnowszych tech­nologii do diag­nozy i jesteśmy na bieżą­co z aktu­al­ny­mi tren­da­mi wdrażanych przez pro­du­cen­tów rozwiązań w urządzeni­ach AGD.

Schematy

Znamy na wylot schematy budowy urządzeń, których pode­j­mu­je się naprawy. Dodatkowo na szkole­ni­ach pro­du­cen­tów poz­na­je­my zasady budowy, niuanse i kwest­ie na które należy zwró­cić uwagę.

Kon­takt

serwis@naprawiamypralki.plTooltip Text

ul. Goleszows­ka 26

61–434 Poz­nań

Godziny pra­cy

pon.-pt.: 08:00–16:00

Ser­wis naprawiamypralki.pl najak­ty­wniej dzi­ała na obszarze 70km od Poz­na­nia, jed­nak najszy­b­ciej dojeżdza­my do klien­tów w miejs­cowoś­ci­ach takich jak: Poz­nań, Luboń, Komorni­ki, Mosi­na, Puszczykowo, Skórze­wo, Plewiska, Dąbrówka, Rok­iet­ni­ca, Lusówko, Zalase­wo, Oborniki

Spec­jal­izu­je­my się w usłu­gach typu: || NAPRAWA AGD | SERWIS AGD | NAPRAWA PRALEK || SERWIS AMICA | SERWIS CANDY | SERWIS HOTPOINT | SERWSI INDESIT | SERWIS WHIRLPOOL ||

Copy­right © naprawiamypralki.pl 2023

Pro­jekt i wyko­nanie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo