porady i nowinki

BLOGOWY WPIS

Oznaczenia na piekarniku – jak czytać symbole na piekarniku?

Napraw­iamy Pral­ki - Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL -

Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalasewo


Najbardziej zaawan­sowane piekarni­ki mają aż sie­dem sym­boli oznacza­ją­cych różne funkc­je ter­moo­biegu. Poza nimi zna­jdziesz na nich szereg innych znaków, które powinieneś znać, żeby praw­idłowo korzys­tać ze swo­jego urządzenia. Pod­powiemy Ci dziś, jak czy­tać sym­bole na piekarniku. 

Oznaczenia na piekarniku, które warto poznać

Zan­im przys­tąpisz do przy­go­towywa­nia dań, zapoz­naj się z oznaczeni­a­mi na piekarniku, tak aby jak najlepiej wyko­rzys­tać jego możli­woś­ci. Dzię­ki temu Two­je potrawy zyska­ją niepow­tarzal­ny smak, a Ty zapewnisz sobie wygodę na co dzień.

Tradycyjne pieczenie

Jeśli zależy Ci na powol­nym przy­go­towywa­niu delikat­nych dań, dobrym wyborem jest piecze­nie bez ter­moo­biegu. Znaczek przed­staw­ia dwie poziome kres­ki. Wybier­a­jąc go, uru­chomisz tryb trady­cyjnego pieczenia, czyli włączysz grza­ł­ki górną i dol­ną. Ta funkc­ja sprawdzi się, jeśli chcesz przy­go­tować ryby, cias­ta, piz­zę lub upiec chleb.

Oznaczenie termoobiegu

Zas­tanaw­iasz się, jakie jest oznacze­nie ter­moo­biegu? Ami­ca i więk­szość pozostałych pro­du­cen­tów przed­staw­ia ten sym­bol w postaci wenty­la­to­ra. Obrazek odzwier­cied­la urządze­nie, zamon­towane we wnętrzu piekarni­ka, które wymusza obieg powi­etrza i równomierne rozprzestrzeni­an­ie się ciepła. Dzię­ki tej funkcji upieczesz swo­ją potrawę jed­nakowo z każdej strony. Zna­jdziesz ją w więk­szoś­ci nowoczes­nych urządzeń, takich jak np. piekarnik Inde­sit. Oznaczenia przed­staw­ia­jące ter­moo­bieg różnią się w zależnoś­ci od dodatkowych funkcji tego try­bu. Piecze­nie z ter­moo­biegem i grza­łką górną będzie dodatkowo oznac­zone poziomą kreską nad wenty­la­torem, a w przy­pad­ku grza­ł­ki tyl­nej, wia­trak obramowany jest w kółko.

Funkcja grilla

Jak rozpoz­nać funkcję gril­la w takich urządzeni­ach, jak piekarnik Ami­ca? Oznaczenia tego try­bu przyj­mu­ją for­mę ostro zakońc­zonej fali. Jak będzie się prezen­tował w tym przy­pad­ku piekarnik Can­dy? Oznaczenia będą podob­ne. Pamię­taj jed­nak, że wiele piekarników rozróż­nia małego i dużego gril­la, więc linia może różnić się dłu­goś­cią. Mały grill sprawdzi się pod­czas pieczenia tart i włoskiej pizzy, tym­cza­sem duży grill poz­woli Ci na przy­go­towanie mięsa, ryb, a także serów i warzyw. Pamię­taj o tym, że ta funkc­ja powodu­je inten­sy­wne wytapi­anie tłuszczu, dlat­ego potrawę warto umieś­cić w brytfannie.

Ter­az już wiesz, jak czy­tać sym­bole na piekarniku. Co jed­nak zro­bić, kiedy sym­bole reprezen­tu­jące try­by przy­go­towywa­nia potraw się starły? Na rynku dostęp­ne są nakle­j­ki z oznaczeni­a­mi na piekarnik, które poz­wolą Ci praw­idłowo korzys­tać z dostęp­nych funkcji bez obaw, że popełnisz błąd.


Czy zajmuje się serwis AGD Naprawiamy Pralki.pl?
 
W naszej ofercie znajdziesz:
  • naprawy pralek; ⇔ serwis pralek
  • naprawy suszarek i pralko-suszarek; ⇔ serwis suszarek i pralko-suszarek
  • naprawy piekarników; ⇔ serwis piekarników
  • naprawy płyt indukcyjnych; ⇔ serwis płyt indukcyjnych
  • naprawy płyt ceramicznych; ⇔ serwis płyt ceramicznych
  • naprawy zmywarek; ⇔ serwis zmywarek
  • naprawy suszarek do ubrań; ⇔ serwis suszarek do ubrań
Serwisujemy AGD marek: AmicaCandyIndesitWhirlpool.
Teren na którym świadczymy usługi napraw sprzętu AGD to: Poznań, Dopiewo, Komorniki, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Rokietnica, Swarzędz, Zasalewo.

Nagła awaria sprzętu AGD? Napisz do nas!

Co wyróżnia nasze usługi?

Elastyczne stawki

Nie korzys­tamy z pośred­ników, nie wysyłamy pod­wykon­aw­ców oraz całość usług wykonu­je­my oso­biś­cie. Nie jesteśmy wielką kor­po­racją, tylko małą grup­ką spec­jal­istów-pasjonatów, których celem nadrzęd­nym jest świad­cze­nie usług na najwyższym poziomie.

Nowoczesny sprzęt

Posi­adamy pro­gramy diag­nos­ty­czne wszys­t­kich auto­ry­zowanych pro­du­cen­tów. Korzys­tamy z najnowszych tech­nologii do diag­nozy i jesteśmy na bieżą­co z aktu­al­ny­mi tren­da­mi wdrażanych przez pro­du­cen­tów rozwiązań w urządzeni­ach AGD.

Schematy

Znamy na wylot schematy budowy urządzeń, których pode­j­mu­je się naprawy. Dodatkowo na szkole­ni­ach pro­du­cen­tów poz­na­je­my zasady budowy, niuanse i kwest­ie na które należy zwró­cić uwagę.

Kon­takt

serwis@naprawiamypralki.plTooltip Text

ul. Goleszows­ka 26

61–434 Poz­nań

Godziny pra­cy

pon.-pt.: 08:00–16:00

Ser­wis naprawiamypralki.pl najak­ty­wniej dzi­ała na obszarze 70km od Poz­na­nia, jed­nak najszy­b­ciej dojeżdza­my do klien­tów w miejs­cowoś­ci­ach takich jak: Poz­nań, Luboń, Komorni­ki, Mosi­na, Puszczykowo, Skórze­wo, Plewiska, Dąbrówka, Rok­iet­ni­ca, Lusówko, Zalase­wo, Oborniki

Spec­jal­izu­je­my się w usłu­gach typu: || NAPRAWA AGD | SERWIS AGD | NAPRAWA PRALEK || SERWIS AMICA | SERWIS CANDY | SERWIS HOTPOINT | SERWSI INDESIT | SERWIS WHIRLPOOL ||

Copy­right © naprawiamypralki.pl 2023

Pro­jekt i wyko­nanie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo