porady i nowinki

BLOGOWY WPIS

Oznaczenia na metkach — jak należy prać i suszyć odzież w pralce i suszarce

Napraw­iamy Pral­ki - Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL -

Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalasewo


Każ­da część garder­o­by posi­a­da swo­ją specy­fikację doty­czą­ca pielę­gnacji. Odpowied­nia inter­pre­tac­ja pozwala zachować piękny wygląd ubrań przez bard­zo dłu­gi czas. Pranie i susze­nie tkanin mogą stać się przy­jem­noś­cią pod warunk­iem przestrze­ga­nia zasad określonych przez pro­du­cen­ta odzieży.

Jak za pomocą oznaczenia na metkach określić ich właściwy sposób prania i suszenia?

Dzię­ki dobrej umiejęt­noś­ci czy­ta­nia oznaczeń na metkach może­my przedłużyć życie ubrań. Odpowied­nio dobrana tem­per­atu­ra zachowa ksz­tałt i ochroni mate­ri­ał. Żle dobrana, może doszczęt­nie zniszczyć ulu­bioną odzież. 

Na metce jest 5 sym­boli, pier­wszym oznacza­my pranie. Dzię­ki niemu moż­na dowiedzieć się w jakiej tem­per­aturze prać ubra­nia i czy w ogóle pral­ka jest dobrym pomysłem. Częs­to należy prze­cież odzież prać ręcznie. Pik­togram przed­staw­ia wtedy miskę z wodą oraz dłoń. Uważnie śledź tem­per­aturę podaną na sym­bolu, bo po jej przekrocze­niu tkan­i­na może się zniszczyć. Sprawdź czy sprzęt agd, który posi­adasz w domu ma funkcję pra­nia ręcznego. Możesz go wtedy wyko­rzys­tać przy pra­niu delikat­nych tkanin. Jeśli na metce jest przekreślona miska z wodą oznacza to, że nie powin­no się prać tej rzeczy w domu. Taką tkan­iną lep­iej zaopieku­je się pro­fesjon­al­na pral­nia chemiczna.

Dru­gi sym­bol oznacza czy wybielanie tkaniny jest bez­pieczne, niek­tóre są podatne na blaknięcie.

Trze­ci sym­bol to susze­nie oznac­zone kwadratem. Suszar­ka bęb­nowa jest doskon­ałym sposobem na wysusze­nie świeżo wypranych ubrań, chy­ba że met­ka stanow­c­zo wskazu­je, by suszyć tkaniny na płasko jak na przykład swetry lub w cie­niu, by nie wyblakły pod wpły­wem słoń­ca. Suszar­ka bęb­nowa jest wyposażona w sys­tem, który nie niszczy ubrań, nada­je im świeżość i puszys­tość. Pod­czas suszenia w bęb­nowej suszarce jest małe ryzyko odksz­tał­ca­nia lub roz­cią­ga­nia mate­ri­ału, chy­ba że na metce jest wyraźny zakaz suszenia w ten sposób. Wtedy ubra­nia mogą ulec zniszcze­niu. Ilość kropek umieszc­zonych w sym­bolu suszenia wskazu­je, czy pro­gram powinien być do tkanin delikat­nych czy bawełnianych.

Kole­jny sym­bol to pra­sowanie, infor­mu­je czy dana rzecz nada­je się do pra­sowa­nia żelazkiem i jaka tem­per­atu­ra będzie odpowied­nia do każdej tkaniny.

Pią­ty sym­bol to czyszcze­nie chemiczne, które jest przez­nac­zone dla pro­fesjon­al­nych pral­ni chemicznych. Czy­taj uważnie oznaczenia na metkach, pomogą ci zachować two­je ubra­nia piękne przed długie lata.

Prawidłowe odczytanie metki uchroni przed zniszczeniem odzieży

Nie obaw­iaj się uży­wa­nia sprzę­tu każdego dnia, w razie awarii nasz ser­wis pral­ki i suszar­ki na pewno zna­jdzie rozwiązanie. Najważniejsze jest szy­b­ka diag­noza uster­ki. Naprawa agd jest wykony­wana w domu użytkown­i­ka, nie trze­ba martwić się o trans­port. Nasz ser­wis AGD posi­a­da wygodne ter­miny wiz­yt spec­jal­istów oraz jas­ny cen­nik usług. 


 
Czy zajmuje się serwis AGD Naprawiamy Pralki.pl?
 
W naszej ofercie znajdziesz:
  • naprawy pralek; ⇔ serwis pralek
  • naprawy suszarek i pralko-suszarek; ⇔ serwis suszarek i pralko-suszarek
  • naprawy piekarników; ⇔ serwis piekarników
  • naprawy płyt indukcyjnych; ⇔ serwis płyt indukcyjnych
  • naprawy płyt ceramicznych; ⇔ serwis płyt ceramicznych
  • naprawy zmywarek; ⇔ serwis zmywarek
  • naprawy suszarek do ubrań; ⇔ serwis suszarek do ubrań
Serwisujemy AGD marek: AmicaCandyIndesitWhirlpool.
Teren na którym świadczymy usługi napraw sprzętu AGD to: Poznań, Dopiewo, Komorniki, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Rokietnica, Swarzędz, Zasalewo.

Nagła awaria sprzętu AGD? Napisz do nas!

Co wyróżnia nasze usługi?

Elastyczne stawki

Nie korzys­tamy z pośred­ników, nie wysyłamy pod­wykon­aw­ców oraz całość usług wykonu­je­my oso­biś­cie. Nie jesteśmy wielką kor­po­racją, tylko małą grup­ką spec­jal­istów-pasjonatów, których celem nadrzęd­nym jest świad­cze­nie usług na najwyższym poziomie.

Nowoczesny sprzęt

Posi­adamy pro­gramy diag­nos­ty­czne wszys­t­kich auto­ry­zowanych pro­du­cen­tów. Korzys­tamy z najnowszych tech­nologii do diag­nozy i jesteśmy na bieżą­co z aktu­al­ny­mi tren­da­mi wdrażanych przez pro­du­cen­tów rozwiązań w urządzeni­ach AGD.

Schematy

Znamy na wylot schematy budowy urządzeń, których pode­j­mu­je się naprawy. Dodatkowo na szkole­ni­ach pro­du­cen­tów poz­na­je­my zasady budowy, niuanse i kwest­ie na które należy zwró­cić uwagę.

Kon­takt

serwis@naprawiamypralki.plTooltip Text

ul. Goleszows­ka 26

61–434 Poz­nań

Godziny pra­cy

pon.-pt.: 08:00–16:00

Ser­wis naprawiamypralki.pl najak­ty­wniej dzi­ała na obszarze 70km od Poz­na­nia, jed­nak najszy­b­ciej dojeżdza­my do klien­tów w miejs­cowoś­ci­ach takich jak: Poz­nań, Luboń, Komorni­ki, Mosi­na, Puszczykowo, Skórze­wo, Plewiska, Dąbrówka, Rok­iet­ni­ca, Lusówko, Zalase­wo, Oborniki

Spec­jal­izu­je­my się w usłu­gach typu: || NAPRAWA AGD | SERWIS AGD | NAPRAWA PRALEK || SERWIS AMICA | SERWIS CANDY | SERWIS HOTPOINT | SERWSI INDESIT | SERWIS WHIRLPOOL ||

Copy­right © naprawiamypralki.pl 2023

Pro­jekt i wyko­nanie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo