Serwis i naprawa sprzętu AGD w Poznaniu ul. Goleszowska 26 +48 794 447 644 serwis@naprawiamypralki.pl
porady i nowinki

BLOGOWY WPIS

Osad z proszku do prania na ubraniach — jak sobie z nim radzić?

Osad z proszku do prania na ubraniach — jak sobie z nim radzić?- Naprawiamy Pralki

— Naprawa Pralek, AGD, Serwis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — 

Poznań, Dopiewo, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Komorniki, Rokietnica, Swarzędz, Zalasewo.


Ubra­nia wycią­gane z pral­ki powin­ny być czyste i pach­nące. Co, jeśli jest inaczej? Zdarza się, że wycią­gana z pral­ki odzież posi­a­da widoczne białe plamy z proszku do pra­nia. Przy­czy­na takiego stanu może leżeć zarówno po stron­ie sprzę­tu piorącego, sposobu pra­nia, jak i rodza­ju proszku. Jak ją zdi­ag­no­zować i zlikwidować?

Za dużo ubrań lub proszku

Pier­wszą rzeczą, na jaką należy zwró­cić uwagę w przy­pad­ku pozostawa­nia osadu na pranych ubra­ni­ach, jest ich ilość. Zawartość bęb­na powin­na być dos­tosowana do jego wielkoś­ci. Z kolei do iloś­ci włożonych ubrań należy dobrać właś­ci­wą por­cję proszku do pra­nia. Infor­ma­c­je o tym zna­j­du­ją się zwyk­le na opakowa­niu deter­gen­tu lub w instrukcji obsłu­gi sprzę­tu. W przy­pad­ku pró­by upra­nia zbyt dużej iloś­ci odzieży może dojść do niewłaś­ci­wego roz­puszczenia deter­gen­tu, a tym samym pozostaw­ienia plam na ubraniach.

Temperatura wody

Proszek ule­ga roz­puszcze­niu w ciepłej wodzie. Jeśli ma ona zbyt niską tem­per­aturę, na ubra­ni­ach pozostanie widoczny, biały osad, będą­cy wynikiem jego niecałkowitego roz­puszczenia. Prob­lem moż­na rozwiązać, nastaw­ia­jąc pro­gram o wyższej tem­per­aturze. Zdarza się, że pomi­mo ustaw­ienia właś­ci­wego pro­gra­mu piorącego, woda nadal jest zim­na. Wów­czas koniecz­na będzie naprawa pral­ki. W celu ustal­e­nia podłoża prob­le­mu najlepiej udać się do punk­tu napraw, jakim jest ser­wis. Pral­ki oraz inne urządzenia bard­zo częs­to wyma­ga­ją wymi­any częś­ci i lep­iej nie robić tego na włas­ną rękę. W przy­pad­ku niepraw­idłowego pod­grze­wa­nia wody, koniecz­na będzie wymi­ana ter­mostatu, grza­ł­ki lub czu­jni­ka tem­per­atu­ry. W przy­pad­ku nowych pralek najlepiej sko­rzys­tać z naprawy gwaran­cyjnej lub pog­waran­cyjnej u pro­du­cen­ta, jaką ofer­u­je na przykład ser­wis Whirlpool.

Ilość wody

Kole­jną przy­czyną plam z proszku na ubra­ni­ach jest zbyt mała ilość wody, którą pobiera pral­ka. W tym przy­pad­ku nie ma już mowy o ustaw­ie­niu niewłaś­ci­wego pro­gra­mu piorącego. Za odpowied­nią ilość pobranej wody odpowia­da przepły­womierz, hydro­stat lub elek­troza­wór. Diag­nozę przy­czyny w tym przy­pad­ku również najlepiej zle­cić spec­jal­is­tom. Tego typu prob­le­ma­mi zaj­mu­ją się między inny­mi ser­wis hot point lub ser­wis Whirlpool. Doko­nanie wymi­any częś­ci odpowiedzial­nych za pod­grze­wanie wody w pralce nie należy do łatwych zadań. Konieczne jest bowiem zdję­cie obu­dowy pral­ki i wyję­cie wadli­wej częś­ci. W przy­pad­ku niepraw­idłowego zmon­towa­nia sprzę­tu może dojść nawet do trwałego jego uszkodzenia. Kosz­ty wynikłe z zakupu nowego sprzę­tu z pewnoś­cią będą przewyższać te, jakie pociąg­nie za sobą naprawa pral­ki u profesjonalisty.


Czy zaj­mu­je się ser­wis AGD Napraw­iamy Pralki.pl?

W naszej ofer­cie znajdziesz:

  • naprawy pralek; ⇔ ser­wis pralek
  • naprawy suszarek i pralko-suszarek; ⇔ ser­wis suszarek i pralko-suszarek
  • naprawy piekarników; ⇔ ser­wis piekarników
  • naprawy płyt induk­cyjnych; ⇔ ser­wis płyt indukcyjnych
  • naprawy płyt ceram­icznych; ⇔ ser­wis płyt ceramicznych
  • naprawy zmy­warek; ⇔ ser­wis zmywarek
  • naprawy suszarek do ubrań; ⇔ ser­wis suszarek do ubrań

Ser­wisu­je­my AGD marek: Ami­caCan­dyInde­sitWhirlpool.

Teren na którym świad­czymy usłu­gi napraw sprzę­tu AGD to: Poz­nań, Dopiewo, Komorni­ki, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Rok­iet­ni­ca, Swarzędz, Zasalewo.

Nagła awaria sprzętu AGD? Zadzwoń lub napisz do nas!

Dami­an Dykier

Co wyróżnia nasze usługi?

Elastyczne stawki

Nie korzys­tamy z pośred­ników, nie wysyłamy pod­wykon­aw­ców oraz całość usług wykonu­je­my oso­biś­cie. Nie jesteśmy wielką kor­po­racją, tylko małą grup­ką spec­jal­istów-pasjonatów, których celem nadrzęd­nym jest świad­cze­nie usług na najwyższym poziomie.

Nowoczesny sprzęt

Posi­adamy pro­gramy diag­nos­ty­czne wszys­t­kich auto­ry­zowanych pro­du­cen­tów. Korzys­tamy z najnowszych tech­nologii do diag­nozy i jesteśmy na bieżą­co z aktu­al­ny­mi tren­da­mi wdrażanych przez pro­du­cen­tów rozwiązań w urządzeni­ach AGD.

Schematy

Znamy na wylot schematy budowy urządzeń, których pode­j­mu­je się naprawy. Dodatkowo na szkole­ni­ach pro­du­cen­tów poz­na­je­my zasady budowy, niuanse i kwest­ie na które należy zwró­cić uwagę.

Kon­takt

Tel: +48 794 447 644

serwis@naprawiamypralki.plTooltip Text

ul. Goleszows­ka 26

61–434 Poz­nań

Godziny pra­cy

pon.-pt.: 08:00–16:00

Ser­wis naprawiamypralki.pl najak­ty­wniej dzi­ała na obszarze 70km od Poz­na­nia, jed­nak najszy­b­ciej dojeżdza­my do klien­tów w miejs­cowoś­ci­ach takich jak: Poz­nań, Luboń, Komorni­ki, Mosi­na, Puszczykowo, Skórze­wo, Plewiska, Dąbrówka, Rok­iet­ni­ca, Lusówko, Zalase­wo, Oborniki.

Spec­jal­izu­je­my się w usłu­gach typu: || NAPRAWA AGD | SERWIS AGD | NAPRAWA PRALEK || SERWIS AMICA | SERWIS CANDY | SERWIS HOTPOINT | SERWSI INDESIT | SERWIS WHIRLPOOL ||

Copy­right © naprawiamypralki.pl 2019

Pro­jekt i wyko­nanie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo