porady i nowinki

BLOGOWY WPIS

Okap — co należy wiedzieć?

Napraw­iamy Pral­ki - Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL -

Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalasewo


Obec­nie, okap stanowi pod­sta­wowe wyposaże­nie kuchenne. Bard­zo ważne jest jed­nak, aby przed jego zaku­pem, przeanal­i­zować kil­ka czyn­ników, aby był on nie tylko este­ty­czny, ale również funkcjonalny. 

Jak dokonać prawidłowego wyboru?

Pier­wszym czyn­nikiem, który należy wziąć pod uwagę, jest wielkość urządzenia. Rynek ofer­u­je wari­anty od 40 do 120 cm, ale najczęś­ciej spo­tykanym jest okap o sze­rokoś­ci 60 cm. Warto, aby był on podob­ny gabary­towo do kuchen­ki lub pły­ty indukcyjnej. 

Hałas — czyli ile dB?

Istot­na jest również głośność pra­cy oka­pu. Każdy sprzęt agd dzi­ała, emi­tu­jąc pewne dźwię­ki. Dla włas­nego kom­for­tu, powin­niśmy wybier­ać urządzenia jak naj­ci­ch­sze. A trze­ba wiedzieć, że okap może gen­erować naprawdę niezły hałas. Dostęp­ne w Internecie porad­ni­ki zale­ca­ją zakup takich urządzeń, które pracu­ją poniżej 40 dB, jed­nak okazu­je się, że koszt zakupu takiego sprzę­tu może prze­ros­nąć budżet niejed­nej oso­by. Dostęp­ny w pol­s­kich sklepach sprzęt agd cechu­je się nieskom­p­likowany­mi kon­strukc­ja­mi wyposażony­mi w sil­ni­ki szc­zotkowe. Hałas gen­erowany jest przez ruch wirni­ka. Najbardziej pop­u­larne okapy do około 1500 zł potrafią pra­cow­ać, wyt­warza­jąc dźwięk nawet do 75 dB. Droższe i bardziej nowoczesne sprzę­ty pracu­ją na poziomie około 60 dB i moż­na stwierdz­ić, że ich pra­ca jest cicha i komfortowa. 

Wyciąg czy pochłaniacz?

Trzec­im czyn­nikiem, na który należy zwró­cić uwagę jest tryb pra­cy. Do wyboru jest wyciąg lub pochła­ni­acz. Ten pier­wszy uważany jest za skuteczniejszy, ponieważ podłąc­zony do wlo­tu szy­bu wenty­la­cyjnego, odprowadza powi­etrze na zewnątrz. Nieste­ty, sys­tem ten nie jest dos­tosowany do starszego budown­ict­wa, gdzie zale­ca się mon­towanie okapów z pochłaniaczem.

Sterowanie — jakie wybrać?

Inna jeszcze kwes­t­ia to sposób sterowa­nia okapem. Najpop­u­larniejsze to: mechan­iczne i elek­tron­iczne. Pon­ad­to, nowoczesne agd może być sterowane gestem lub nawet automatycznie.

Okap — montaż:

Należy wiedzieć, że więk­szość urządzeń mon­towanych jest na wysokoś­ci, która uza­leżniona jest od rodza­ju posi­adanej kuchen­ki lub pły­ty. Najwięk­szą tol­er­ancją cechu­ją się pły­ty induk­cyjne oraz halogenowe — w tym wypad­ku możli­we jest umiejs­cowie­nie oka­pu już na wysokoś­ci 45 cm. Kuchen­ka gazowa wyma­ga odległoś­ci min­i­mum 65 cm. 

Okap to niezwyk­le użyteczne urządze­nie w każdej kuch­ni. Dziś, rynek ofer­u­je wiele możli­woś­ci wyboru, nie tylko nowoczes­nych i funkcjon­al­nych, ale jed­nocześnie wyróż­ni­a­ją­cych się intere­su­ją­cym designem. Ważne jest, aby jego zakup tego urządzenia był prze­myślany, a jego wybór odpowied­nio dopa­sowany do potrzeb użytkown­ików — w innym wypad­ku może okazać się, że koniecz­na jest naprawa agd. 


 
Czy zajmuje się serwis AGD Naprawiamy Pralki.pl?
 
W naszej ofercie znajdziesz:
  • naprawy pralek; ⇔ serwis pralek
  • naprawy suszarek i pralko-suszarek; ⇔ serwis suszarek i pralko-suszarek
  • naprawy piekarników; ⇔ serwis piekarników
  • naprawy płyt indukcyjnych; ⇔ serwis płyt indukcyjnych
  • naprawy płyt ceramicznych; ⇔ serwis płyt ceramicznych
  • naprawy zmywarek; ⇔ serwis zmywarek
  • naprawy suszarek do ubrań; ⇔ serwis suszarek do ubrań
Serwisujemy AGD marek: AmicaCandyIndesitWhirlpool.
Teren na którym świadczymy usługi napraw sprzętu AGD to: Poznań, Dopiewo, Komorniki, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Rokietnica, Swarzędz, Zasalewo.

Nagła awaria sprzętu AGD? Napisz do nas!

Co wyróżnia nasze usługi?

Elastyczne stawki

Nie korzys­tamy z pośred­ników, nie wysyłamy pod­wykon­aw­ców oraz całość usług wykonu­je­my oso­biś­cie. Nie jesteśmy wielką kor­po­racją, tylko małą grup­ką spec­jal­istów-pasjonatów, których celem nadrzęd­nym jest świad­cze­nie usług na najwyższym poziomie.

Nowoczesny sprzęt

Posi­adamy pro­gramy diag­nos­ty­czne wszys­t­kich auto­ry­zowanych pro­du­cen­tów. Korzys­tamy z najnowszych tech­nologii do diag­nozy i jesteśmy na bieżą­co z aktu­al­ny­mi tren­da­mi wdrażanych przez pro­du­cen­tów rozwiązań w urządzeni­ach AGD.

Schematy

Znamy na wylot schematy budowy urządzeń, których pode­j­mu­je się naprawy. Dodatkowo na szkole­ni­ach pro­du­cen­tów poz­na­je­my zasady budowy, niuanse i kwest­ie na które należy zwró­cić uwagę.

Kon­takt

serwis@naprawiamypralki.plTooltip Text

ul. Goleszows­ka 26

61–434 Poz­nań

Godziny pra­cy

pon.-pt.: 08:00–16:00

Ser­wis naprawiamypralki.pl najak­ty­wniej dzi­ała na obszarze 70km od Poz­na­nia, jed­nak najszy­b­ciej dojeżdza­my do klien­tów w miejs­cowoś­ci­ach takich jak: Poz­nań, Luboń, Komorni­ki, Mosi­na, Puszczykowo, Skórze­wo, Plewiska, Dąbrówka, Rok­iet­ni­ca, Lusówko, Zalase­wo, Oborniki

Spec­jal­izu­je­my się w usłu­gach typu: || NAPRAWA AGD | SERWIS AGD | NAPRAWA PRALEK || SERWIS AMICA | SERWIS CANDY | SERWIS HOTPOINT | SERWSI INDESIT | SERWIS WHIRLPOOL ||

Copy­right © naprawiamypralki.pl 2023

Pro­jekt i wyko­nanie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo