porady i nowinki

BLOGOWY WPIS

Obalamy mity na temat suszarek do ubrań – co musisz wiedzieć?

Napraw­iamy Pral­ki - Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL -

Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalasewo


Sprzę­ty AGD zde­cy­dowanie ułatwia­ją codzi­enne czyn­noś­ci. Stan­dar­d­em jest pral­ka czy zmy­war­ka do naczyń. Do sprzętów wyko­rzysty­wanych w pol­s­kich domach coraz częś­ciej dołącza­ją również automaty­czne suszar­ki do ubrań. Choć wiele osób ceni ich zale­ty, wokół suszarek narosło wiele mitów. Poniżej przed­staw­iamy odpowiedzi na najczęst­sze wąt­pli­woś­ci, które pojaw­ia­ją się przed ich zakupem.

Mit 1: suszarka niszczy ubrania

Wiele lat temu, gdy na rynku pojaw­iały się pier­wsze tego typu sprzę­ty, susze­nie w nich delikat­nych tkanin mogło nie skończyć się najlepiej. Te cza­sy jed­nak już przem­inęły. Pro­du­cen­ci AGD wyko­rzys­tu­ją nowe tech­nolo­gie i innowa­cyjne rozwiąza­nia, by pral­ka czy suszar­ka umożli­wiała pranie i susze­nie każdej tkaniny, nawet tej najde­likat­niejszej. Sprzę­ty posi­ada­ją spec­jalne pro­gramy, nawet do wełny, jed­wabiu czy odzieży sportowej. Wiele mod­eli suszarek Whirlpool posi­a­da cer­ty­fikat Wool­mark, potwierdza­ją­cy bez­pieczeńst­wo uży­cia w przy­pad­ku wyrobów weł­ni­anych. Nowoczesne suszar­ki elek­tryczne suszą w niskiej tem­per­aturze. Pon­ad­to poma­ga­ją uniknąć otarć czy prze­bar­wień, które mogą pow­stać pod­czas rozwiesza­nia odzieży na sznurkach.

Mit 2: suszarka potrzebuje odpływu wody

Suszar­ka do ubrań nie dzi­ała jak pral­ka, nie potrze­bu­je więc odpły­wu wody. Woda, która odparowu­je z ubrań jest zbier­ana do spec­jal­nego pojem­ni­ka. Po zakończe­niu cyk­lu suszenia należy go jedynie opróżnić. Suszarce wystar­czy źródło prą­du, dzię­ki czemu moż­na ją ustaw­ić w dogod­nym miejs­cu. Wielu pro­du­cen­tów, np. Inde­sit czy Can­dy ofer­u­je spec­jal­ny łącznik, dzię­ki które­mu moż­na postaw­ić suszarkę na pralce, zaoszczędza­jąc przestrzeń w pral­ni czy łazience.

Mit 3: suszarka gniecie ubrania

Pier­wsze suszar­ki do ubrań rzeczy­wiś­cie powodowały znaczne zag­niece­nia. Pro­du­cen­ci zad­bali i o ten aspekt. Wielu z nich ofer­u­je nawet spec­jalne pro­gramy, które przy wyko­rzys­ta­niu pary wygładza­ją tkaniny, lik­widu­jąc zag­niece­nia. Dzię­ki takiemu susze­niu pra­sowanie niek­tórych tkanin może okazać się zbędne.

Mit 4: suszarka zużywa dużo energii

Oczy­wiś­cie jak inne sprzę­ty AGD i ten funkcjonu­je dzię­ki energii elek­trycznej. Jed­nak stosowanie nowych tech­nologii w nowych mod­elach suszarek umożli­wia znacznie zmniejsze­nie zuży­cia prą­du. Nowoczesne suszar­ki z pom­pą ciepła takich pro­du­cen­tów jak Whirlpool to sprzę­ty w klasie ener­gety­cznej nawet A+++.

Mit 5: suszarka często się psuje

Podob­nie jak w przy­pad­ku innych sprzętów, istotne jest odpowied­nie wyko­rzys­tanie i reg­u­lar­na kon­serwac­ja suszar­ki. Należy zapoz­nać się z instrukcją i reg­u­larnie czyś­cić fil­try. Wtedy naprawa AGD nie będzie spędzać snu z powiek. Więk­szość pro­du­cen­tów zapew­nia nawet kilkulet­nią gwarancję, dzię­ki czemu jeśli jest koniecz­na naprawa suszar­ki w tym okre­sie użytkowa­nia, nie wiąże się z dodatkowy­mi kosztami. 

Podob­nie jak w przy­pad­ku innych sprzętów, w przy­pad­ku awarii, ważne jest, by wybrać odpowied­niego fachow­ca. Auto­ry­zowany i pole­cany ser­wis AGD pomoże, gdy koniecz­na będzie naprawa pral­ki, suszar­ki czy innego sprzę­tu domowego.


 
Czy zajmuje się serwis AGD Naprawiamy Pralki.pl?
 
W naszej ofercie znajdziesz:
  • naprawy pralek; ⇔ serwis pralek
  • naprawy suszarek i pralko-suszarek; ⇔ serwis suszarek i pralko-suszarek
  • naprawy piekarników; ⇔ serwis piekarników
  • naprawy płyt indukcyjnych; ⇔ serwis płyt indukcyjnych
  • naprawy płyt ceramicznych; ⇔ serwis płyt ceramicznych
  • naprawy zmywarek; ⇔ serwis zmywarek
  • naprawy suszarek do ubrań; ⇔ serwis suszarek do ubrań
Serwisujemy AGD marek: AmicaCandyIndesitWhirlpool.
Teren na którym świadczymy usługi napraw sprzętu AGD to: Poznań, Dopiewo, Komorniki, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Rokietnica, Swarzędz, Zasalewo.

Nagła awaria sprzętu AGD? Napisz do nas!

Co wyróżnia nasze usługi?

Elastyczne stawki

Nie korzys­tamy z pośred­ników, nie wysyłamy pod­wykon­aw­ców oraz całość usług wykonu­je­my oso­biś­cie. Nie jesteśmy wielką kor­po­racją, tylko małą grup­ką spec­jal­istów-pasjonatów, których celem nadrzęd­nym jest świad­cze­nie usług na najwyższym poziomie.

Nowoczesny sprzęt

Posi­adamy pro­gramy diag­nos­ty­czne wszys­t­kich auto­ry­zowanych pro­du­cen­tów. Korzys­tamy z najnowszych tech­nologii do diag­nozy i jesteśmy na bieżą­co z aktu­al­ny­mi tren­da­mi wdrażanych przez pro­du­cen­tów rozwiązań w urządzeni­ach AGD.

Schematy

Znamy na wylot schematy budowy urządzeń, których pode­j­mu­je się naprawy. Dodatkowo na szkole­ni­ach pro­du­cen­tów poz­na­je­my zasady budowy, niuanse i kwest­ie na które należy zwró­cić uwagę.

Kon­takt

serwis@naprawiamypralki.plTooltip Text

ul. Goleszows­ka 26

61–434 Poz­nań

Godziny pra­cy

pon.-pt.: 08:00–16:00

Ser­wis naprawiamypralki.pl najak­ty­wniej dzi­ała na obszarze 70km od Poz­na­nia, jed­nak najszy­b­ciej dojeżdza­my do klien­tów w miejs­cowoś­ci­ach takich jak: Poz­nań, Luboń, Komorni­ki, Mosi­na, Puszczykowo, Skórze­wo, Plewiska, Dąbrówka, Rok­iet­ni­ca, Lusówko, Zalase­wo, Oborniki

Spec­jal­izu­je­my się w usłu­gach typu: || NAPRAWA AGD | SERWIS AGD | NAPRAWA PRALEK || SERWIS AMICA | SERWIS CANDY | SERWIS HOTPOINT | SERWSI INDESIT | SERWIS WHIRLPOOL ||

Copy­right © naprawiamypralki.pl 2023

Pro­jekt i wyko­nanie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo