porady i nowinki

BLOGOWY WPIS

O co zapytać sprzedawcę podczas zakupu sprzętu agd

Napraw­iamy Pral­ki - Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL -

Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalasewo


Kupowanie sprzę­tu AGD to zwyk­le żmud­ny i dłu­gi pro­ces. Samo dojrze­wanie do decyzji o zakupie trwa wiele miesię­cy, chy­ba że nowy sprzęt ma zastąpić ten, który się zespół. Wów­czas skra­ca się zarówno czas do momen­tu poby­tu w sklepie jak i sam pro­ces poszuki­wa­nia opty­mal­nego pro­duk­tu. Suma doświad­czeń z użytkowa­nia tego poprzed­niego pozwala na dopre­cy­zowanie oczeki­wań. Zawsze jed­nak zakupy w sklepach AGD toczą się powoli, a kon­sumen­ci rozkłada­ją je na kole­jne tygod­nie, by dojechać do kole­jnych sklepów.

Jak kupować sprzęt AGD?

Wiele osób ośmielonych wygodą i skutecznoś­cią zakupów w sieci próbu­je również w ten sposób kupować sprzęt AGD. I zapewne robią to z powodze­niem. Jed­nak ogrom­na gru­pa kon­sumen­tów woli sprzęt do domu naby­wać fizy­cznie w sklepach. Dlaczego? Ponieważ tam moż­na uzyskać poradę sprzedaw­cy. Przy­go­towu­jąc się do zakupów sprzę­tu warto przy­na­jm­niej ori­en­ta­cyjnie sprawdz­ić rankin­gi pro­duk­tów w internecie. Warto również poczy­tać opinie użytkown­ików, by skon­fron­tować potem ele­men­ty , na które oni pozy­ty­wnie lub negaty­wnie wskazują.

Nato­mi­ast będąc już w sklepie i po pier­wszej rundzie wokół przestrzeni, w które mieś­ci się poszuki­wany przez nas sprzęt AGD, koniecznie trze­ba zaprosić do tego dzi­ału sprzedaw­cę, który spec­jal­izu­je się w danym asorty­men­cie. I to jest moment na prezen­tację towaru oraz zadawanie pytań. Dobrym sposobem na wejś­cie w tem­at jest poprosze­nie sprzedaw­cy, by sam wskazał nam te cechy, które powin­niśmy wziąć pod uwagę pod­czas zakupu. W ten sposób poprowadzi on nas przez dzi­ał porównu­jąc najważniejsze z nich.

O co zapytać sprzedawcę podczas zakupu sprzętu AGD?

Najważniejszym ele­mentem, kluc­zowym dla użytkowa­nia sprzę­tu AGD jest moc sil­ni­ka w przy­pad­ku odkurza­czy czy sprzę­tu kuchen­nego. To ona zade­cy­du­je o kom­for­cie użytkowa­nia i przy­dat­noś­ci w codzi­en­nym życiu. W przy­pad­ku innego rodza­ju sprzę­tu: pral­ki, zmy­war­ki czy lodów­ki niezwyk­le istot­nym wskaźnikiem do zakupu jest naprawa AGDSer­wis AGD musi być dostęp­ny, najlepiej w tej samej dziel­ni­cy i to ser­wis fir­mowy. Bard­zo częs­to w Polsce funkcjonu­ją tylko dys­try­b­u­torzy, którzy sprzeda­ją jed­nocześnie wiele marek, z których więk­szość pro­dukowana jest np. w Chi­nach, bez dostępu do napraw na miejs­cu. Ser­wis Ami­ca czy Can­dy jest dostęp­ny w każdym więk­szym mieś­cie, bez trudu więc, moż­na znaleźć częś­ci zastępcze i napraw­ić sprzęt, gdy zdarzy się jakaś uster­ka wynika­ją­ca z długiego użytkowa­nia. Nowe reg­u­lac­je UE narzu­ca­ją pro­du­cen­tom konieczność prowadzenia ser­wisu dla pro­dukowanego przez siebie sprzę­tu. Dlat­ego dostęp­ność do naprawy będzie stale się poprawiać.


 
Czy zajmuje się serwis AGD Naprawiamy Pralki.pl?
 
W naszej ofercie znajdziesz:
  • naprawy pralek; ⇔ serwis pralek
  • naprawy suszarek i pralko-suszarek; ⇔ serwis suszarek i pralko-suszarek
  • naprawy piekarników; ⇔ serwis piekarników
  • naprawy płyt indukcyjnych; ⇔ serwis płyt indukcyjnych
  • naprawy płyt ceramicznych; ⇔ serwis płyt ceramicznych
  • naprawy zmywarek; ⇔ serwis zmywarek
  • naprawy suszarek do ubrań; ⇔ serwis suszarek do ubrań
Serwisujemy AGD marek: AmicaCandyIndesitWhirlpool.
Teren na którym świadczymy usługi napraw sprzętu AGD to: Poznań, Dopiewo, Komorniki, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Rokietnica, Swarzędz, Zasalewo.

Nagła awaria sprzętu AGD? Napisz do nas!

Co wyróżnia nasze usługi?

Elastyczne stawki

Nie korzys­tamy z pośred­ników, nie wysyłamy pod­wykon­aw­ców oraz całość usług wykonu­je­my oso­biś­cie. Nie jesteśmy wielką kor­po­racją, tylko małą grup­ką spec­jal­istów-pasjonatów, których celem nadrzęd­nym jest świad­cze­nie usług na najwyższym poziomie.

Nowoczesny sprzęt

Posi­adamy pro­gramy diag­nos­ty­czne wszys­t­kich auto­ry­zowanych pro­du­cen­tów. Korzys­tamy z najnowszych tech­nologii do diag­nozy i jesteśmy na bieżą­co z aktu­al­ny­mi tren­da­mi wdrażanych przez pro­du­cen­tów rozwiązań w urządzeni­ach AGD.

Schematy

Znamy na wylot schematy budowy urządzeń, których pode­j­mu­je się naprawy. Dodatkowo na szkole­ni­ach pro­du­cen­tów poz­na­je­my zasady budowy, niuanse i kwest­ie na które należy zwró­cić uwagę.

Kon­takt

serwis@naprawiamypralki.plTooltip Text

ul. Goleszows­ka 26

61–434 Poz­nań

Godziny pra­cy

pon.-pt.: 08:00–16:00

Ser­wis naprawiamypralki.pl najak­ty­wniej dzi­ała na obszarze 70km od Poz­na­nia, jed­nak najszy­b­ciej dojeżdza­my do klien­tów w miejs­cowoś­ci­ach takich jak: Poz­nań, Luboń, Komorni­ki, Mosi­na, Puszczykowo, Skórze­wo, Plewiska, Dąbrówka, Rok­iet­ni­ca, Lusówko, Zalase­wo, Oborniki

Spec­jal­izu­je­my się w usłu­gach typu: || NAPRAWA AGD | SERWIS AGD | NAPRAWA PRALEK || SERWIS AMICA | SERWIS CANDY | SERWIS HOTPOINT | SERWSI INDESIT | SERWIS WHIRLPOOL ||

Copy­right © naprawiamypralki.pl 2023

Pro­jekt i wyko­nanie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo