Serwis i naprawa sprzętu AGD w Poznaniu ul. Goleszowska 26 +48 794 447 644 serwis@naprawiamypralki.pl
porady i nowinki

BLOGOWY WPIS

Nowe etykiety energetyczne

Napraw­iamy Pral­ki - Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL -

Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalasewo


Przy zakupie nowych urządzeń do domu kieru­je­my się taki­mi właś­ci­woś­ci­a­mi sprzę­tu, które spraw­ia­ją, że będzie mógł on nam służyć na lata, był w rozsąd­nej cenie, a nier­az zwracamy też uwagę na to, by jego funkcjonowanie było jak najm­niej szkodli­we dla środowiska nat­u­ral­nego. Z pomocą w wyborze przy­chodzą nam oznakowa­nia wszys­t­kich nowych mod­eli sprzę­tu AGD w sklepach, dzię­ki którym jesteśmy w stanie rozez­nać się, czy pral­kalodówka i zmy­war­ka najlepiej spełni nasze oczeki­wa­nia. Są to tak zwane etyki­ety energetyczne.

Czym są etykiety energetyczne

Etyki­ety ener­gety­czne to wymóg dla każdego urządzenia AGD wprowad­zony przez Unię Europe­jską. Pozwala­ją one na porów­nanie mod­eli różnych pro­du­cen­tów pod kątem przeze wszys­tkim zuży­cia energii czy kosztów użytkowa­nia urządzenia w trak­cie eksploat­acji. Są to istotne infor­ma­c­je, które poma­ga­ją kon­sumen­tom na pode­j­mowa­nia decyzji o kup­nie pro­duk­tów, które są ich gospo­darst­wa jak najbardziej ener­gooszczędne oraz przy­jazne środowisku.

Zmiany w etykietach energetycznych

W ciągu ostat­nich lat Komis­ja Europe­js­ka pod­jęła pracę nad pro­jek­tem zmi­any etyki­et ener­gety­cznych. Miało to związek z reg­u­lac­ja­mi doty­czą­cy­mi eko­pro­jek­tu, który spowodował wyco­fanie bardziej ener­gochłon­nych mod­eli najniższych klas sprzę­tu. Drugim wzglę­dem była kwes­t­ia czytel­nict­wa etyki­ety przez kon­sumen­tów. Zmi­any będą pole­gały na wprowadzeniu:

 • bardziej czytel­nej skali i ikonach: znikną oznaczenia w postaci plusów w klasie ener­gooszczęd­noś­ci. Zastąpi je skala sied­miop­unk­towa od A do G, według której pro­duk­ty najbardziej ener­gochłonne będą oznaczane lit­era­mi F i G, a najbardziej ener­gooszczęd­ny sprzęt AGD będzie oznaczany literą C. Litery A i B mają być przez­nac­zone dla bardziej wyda­jnych pro­duk­tów, które dopiero pojaw­ią się na rynku
 • dodatkowych infor­ma­cji na etyki­etach: pro­du­cen­ci będą zobow­iązani do umieszczenia infor­ma­cji o skali emi­towanego hała­su czy iloś­ci wody, jaką pobiera pral­ka w jed­nym cyk­lu prania
 • obow­iązku rejes­tracji pro­duk­tów: wszys­tkie oznakowane mod­ele urządzeń mają być zare­je­strowane w Europe­jskim Rejestrze Etyki­et Energetycznych.
 • kodu QR: na nowych etyki­etach będzie dostęp­ny kod QR do zeskanowa­nia w aplikac­jach mobil­nych, co poz­woli sprawdz­ić dane tech­niczne w powyższym rejestrze

Zmi­any mają obow­iązy­wać od 1 mar­ca 2021, a od wrześ­nia wszys­tkie sprzę­ty będą sprzedawane zarówno z nowy­mi, jak i stary­mi etyki­eta­mi. Dzię­ki temu ser­wis i naprawa AGD będą usprawnione. Nowe etyki­ety obe­jmą wszys­t­kich importerów i pro­du­cen­tów sprzę­tu AGD w Polsce w tym fir­mę Ami­caCan­dyWhirlpoolElec­trolux i wiele innych.

 


 
Czy zajmuje się serwis AGD Naprawiamy Pralki.pl?
 
W naszej ofercie znajdziesz:
 • naprawy pralek; ⇔ serwis pralek
 • naprawy suszarek i pralko-suszarek; ⇔ serwis suszarek i pralko-suszarek
 • naprawy piekarników; ⇔ serwis piekarników
 • naprawy płyt indukcyjnych; ⇔ serwis płyt indukcyjnych
 • naprawy płyt ceramicznych; ⇔ serwis płyt ceramicznych
 • naprawy zmywarek; ⇔ serwis zmywarek
 • naprawy suszarek do ubrań; ⇔ serwis suszarek do ubrań
Serwisujemy AGD marek: AmicaCandyIndesitWhirlpool.
Teren na którym świadczymy usługi napraw sprzętu AGD to: Poznań, Dopiewo, Komorniki, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Rokietnica, Swarzędz, Zasalewo.

Nagła awaria sprzętu AGD? Zadzwoń lub napisz do nas!

Dami­an Dykier

Co wyróżnia nasze usługi?

Elastyczne stawki

Nie korzys­tamy z pośred­ników, nie wysyłamy pod­wykon­aw­ców oraz całość usług wykonu­je­my oso­biś­cie. Nie jesteśmy wielką kor­po­racją, tylko małą grup­ką spec­jal­istów-pasjonatów, których celem nadrzęd­nym jest świad­cze­nie usług na najwyższym poziomie.

Nowoczesny sprzęt

Posi­adamy pro­gramy diag­nos­ty­czne wszys­t­kich auto­ry­zowanych pro­du­cen­tów. Korzys­tamy z najnowszych tech­nologii do diag­nozy i jesteśmy na bieżą­co z aktu­al­ny­mi tren­da­mi wdrażanych przez pro­du­cen­tów rozwiązań w urządzeni­ach AGD.

Schematy

Znamy na wylot schematy budowy urządzeń, których pode­j­mu­je się naprawy. Dodatkowo na szkole­ni­ach pro­du­cen­tów poz­na­je­my zasady budowy, niuanse i kwest­ie na które należy zwró­cić uwagę.

Kon­takt

Tel: +48 794 447 644

serwis@naprawiamypralki.plTooltip Text

ul. Goleszows­ka 26

61–434 Poz­nań

Godziny pra­cy

pon.-pt.: 08:00–20:00

sob.: 09:00–16:00

niedz.: Zamknięte

Ser­wis naprawiamypralki.pl najak­ty­wniej dzi­ała na obszarze 70km od Poz­na­nia, jed­nak najszy­b­ciej dojeżdza­my do klien­tów w miejs­cowoś­ci­ach takich jak: Poz­nań, Luboń, Komorni­ki, Mosi­na, Puszczykowo, Skórze­wo, Plewiska, Dąbrówka, Rok­iet­ni­ca, Lusówko, Zalase­wo, Oborniki.

Spec­jal­izu­je­my się w usłu­gach typu: || NAPRAWA AGD | SERWIS AGD | NAPRAWA PRALEK || SERWIS AMICA | SERWIS CANDY | SERWIS HOTPOINT | SERWSI INDESIT | SERWIS WHIRLPOOL ||

Copy­right © naprawiamypralki.pl 2019

Pro­jekt i wyko­nanie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo