porady i nowinki

BLOGOWY WPIS

Najpłytsze lodówki na rynku

Napraw­iamy Pral­ki - Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL -

Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalasewo


Decy­du­jąc się na wyposaże­nie swo­jej kuch­ni w nowy sprzęt AGD, musimy wziąć pod uwagę kil­ka istot­nych kwestii, od których zależeć będzie ogól­na este­ty­ka wnętrza, jego funkcjon­al­ność oraz atrak­cyjność pod wzglę­dem wygody użytkowa­nia. Na szczęś­cie obec­nie pro­du­cen­ci wychodzą naprze­ciw oczeki­wan­iom klien­tów, ofer­u­jąc sprzęt AGD dos­tosowany do każdej kuch­ni — zarówno tych przestrzen­nych, jak i cias­nych, gdzie każdy cen­tymetr jest na wagę zło­ta. Poniżej przed­staw­ione zostały propozy­c­je lodówek, które charak­teryzu­ją się wyjątkowo płytką budową, dzię­ki czemu zysku­je­my jak najwięcej miejs­ca w naszej kuchni. 

Jakie najpłytsze lodówki do kuchni? 

Wybór lodów­ki do kuch­ni o nie­s­tandar­d­owych ksz­tał­tach może stanow­ić duże wyzwanie dla osób, które szuka­ją rozwiąza­nia dopa­sowanego do konkret­nych potrzeb. Kiedyś nieste­ty to my musieliśmy dos­tosowywać się do ofert pro­du­cen­tów. Ter­az nato­mi­ast coraz więk­sza ilość firm wychodzi naprze­ciw nawet najbardziej nie­s­tandar­d­owym oczeki­wan­iom, ofer­u­jąc bard­zo płytkie lodów­ki o głębokoś­ci nieprzekracza­jącej 50 cen­tymetrów. Dzię­ki takiemu pode­jś­ciu lodówka wol­nos­to­ją­ca nie będzie zaj­mowała zbyt dużo miejs­ca w bard­zo małej kuch­ni, co da nam znacznie więk­sze pole manewru do wykony­wa­nia stan­dar­d­owych prac kuchen­nych. Na jakie mod­ele lodówek może­my liczyć w kat­e­gorii tych najpłytszych? 

Amica FK200.4 

Wspom­ni­ana lodówka charak­teryzu­je się wyjątkowo płytką budową o głębokoś­ci zaled­wie 49.5 cen­tymetrów. Sze­rokość tej lodów­ki to 47.4 cen­tymetrów, co czyni ją naprawdę kom­pak­towym sprzętem AGD, który spełni oczeki­wa­nia każdego, kto szu­ka urządzenia kom­pak­towego. Ten mod­el lodów­ki jest dwu­drzwiowy i jest wyposażony w zam­rażarkę. Co jest najwięk­szym atutem urządzenia? Jego duża pojem­ność przy jed­noczes­nym kom­pak­towym rozmi­arze. Lodówka pomieś­ci net­to aż 157 litrów, pod­czas gdy zam­rażar­ka dys­ponu­je obję­toś­cią 48 litrów net­to. Oczy­wiś­cie nie może­my zapom­i­nać o tak istot­nych kwes­t­i­ach, jak dodatkowe funkcjon­al­noś­ci lodów­ki — funkc­ja No Frost i eko­nom­iczny sys­tem LEDowy, który rozświ­et­la wnętrze lodówki.

Amica FD207.4

Ten mod­el lodów­ki Ami­ca to kole­jne urządze­nie, które charak­teryzu­je się kom­pak­towym ksz­tałtem. Urządze­nie skła­da się z zam­rażal­ni­ka oraz chłodziar­ki. W przy­pad­ku tego urządzenia obję­tość nie jest już taka imponu­ją­ca jak w przy­pad­ku poprzed­niej lodów­ki — zam­rażar­ka pomieś­ci 40 litrów, pod­czas gdy chłodziar­ka 98 litrów. Mimo wszys­tko jest to sprzęt, którego głębokość wynosi 49.8 cen­tymetrów, co stanowi świetne rozwiązanie dla wszys­t­kich osób, którym zależy na kom­pak­towym wyposaże­niu AGD w kuchni. 


 
Czy zajmuje się serwis AGD Naprawiamy Pralki.pl?
 
W naszej ofercie znajdziesz:
  • naprawy pralek; ⇔ serwis pralek
  • naprawy suszarek i pralko-suszarek; ⇔ serwis suszarek i pralko-suszarek
  • naprawy piekarników; ⇔ serwis piekarników
  • naprawy płyt indukcyjnych; ⇔ serwis płyt indukcyjnych
  • naprawy płyt ceramicznych; ⇔ serwis płyt ceramicznych
  • naprawy zmywarek; ⇔ serwis zmywarek
  • naprawy suszarek do ubrań; ⇔ serwis suszarek do ubrań
Serwisujemy AGD marek: AmicaCandyIndesitWhirlpool.
Teren na którym świadczymy usługi napraw sprzętu AGD to: Poznań, Dopiewo, Komorniki, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Rokietnica, Swarzędz, Zasalewo.

Nagła awaria sprzętu AGD? Napisz do nas!

Co wyróżnia nasze usługi?

Elastyczne stawki

Nie korzys­tamy z pośred­ników, nie wysyłamy pod­wykon­aw­ców oraz całość usług wykonu­je­my oso­biś­cie. Nie jesteśmy wielką kor­po­racją, tylko małą grup­ką spec­jal­istów-pasjonatów, których celem nadrzęd­nym jest świad­cze­nie usług na najwyższym poziomie.

Nowoczesny sprzęt

Posi­adamy pro­gramy diag­nos­ty­czne wszys­t­kich auto­ry­zowanych pro­du­cen­tów. Korzys­tamy z najnowszych tech­nologii do diag­nozy i jesteśmy na bieżą­co z aktu­al­ny­mi tren­da­mi wdrażanych przez pro­du­cen­tów rozwiązań w urządzeni­ach AGD.

Schematy

Znamy na wylot schematy budowy urządzeń, których pode­j­mu­je się naprawy. Dodatkowo na szkole­ni­ach pro­du­cen­tów poz­na­je­my zasady budowy, niuanse i kwest­ie na które należy zwró­cić uwagę.

Kon­takt

serwis@naprawiamypralki.plTooltip Text

ul. Goleszows­ka 26

61–434 Poz­nań

Godziny pra­cy

pon.-pt.: 08:00–16:00

Ser­wis naprawiamypralki.pl najak­ty­wniej dzi­ała na obszarze 70km od Poz­na­nia, jed­nak najszy­b­ciej dojeżdza­my do klien­tów w miejs­cowoś­ci­ach takich jak: Poz­nań, Luboń, Komorni­ki, Mosi­na, Puszczykowo, Skórze­wo, Plewiska, Dąbrówka, Rok­iet­ni­ca, Lusówko, Zalase­wo, Oborniki

Spec­jal­izu­je­my się w usłu­gach typu: || NAPRAWA AGD | SERWIS AGD | NAPRAWA PRALEK || SERWIS AMICA | SERWIS CANDY | SERWIS HOTPOINT | SERWSI INDESIT | SERWIS WHIRLPOOL ||

Copy­right © naprawiamypralki.pl 2023

Pro­jekt i wyko­nanie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo