Serwis i naprawa sprzętu AGD w Poznaniu ul. Goleszowska 26 +48 794 447 644 serwis@naprawiamypralki.pl
porady i nowinki

BLOGOWY WPIS

Najczęstsze błędy w pralkach Candy

Najczęstsze błędy w pralkach Candy – jak naprawić awarie? — Naprawiamy Pralki

— Naprawa Pralek, AGD, Serwis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — 

Poznań, Dopiewo, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Komorniki, Rokietnica, Swarzędz, Zalasewo.


 

Najbardziej pop­u­larne naszym zdaniem błędy pojaw­ia­ją­cy się w pralkach mar­ki CANDY:

 • BŁĄD E03 — jest to błąd, który oznacza, że nasza pral­ka nie wyle­wa wody. Jaka może być tego przy­czy­na? Najczęś­ciej przy­czyną jest zapchany fil­tr. Wystar­czy wtedy go przeczyś­cić. Jed­nak, gdy pral­ka będzie wyle­wała wodę a błąd mimo to nadal się pojaw­ia prob­lem może doty­czyć hydrostatu.
 • BŁĄD E05  — jest to błąd, który infor­mu­je nas o awarii czu­jni­ka tem­per­atu­ry. W takiej sytu­acji należy wymieć ten właśnie czujnik.
 • BŁĄD E07 — jest to błąd, który pojaw­ia się pod­czas pra­cy pral­ki. Może infor­mować nas o oblu­zowa­niu się śru­by sil­ni­ka, prob­lemach z ukła­dem tacho, okablowaniem lub modułem.
 • BŁĄD E14  — jest to błąd, który infor­mu­je nas o awarii grza­ł­ki lub prob­lemach z czu­jnikiem tem­per­atu­ry. Zale­camy kon­takt z ser­wisem w celu szczegółowej diag­nos­ty­ki pralki.
 • BŁĄD E16 — jest to błąd, który infor­mu­je nas o koniecznoś­ci wymi­any grza­ł­ki. Warto również sprawdz­ić, czy nie pojaw­ił się prob­lem z przebiciem.

 


Czy zaj­mu­je się ser­wis AGD Napraw­iamy Pralki.pl?

W naszej ofer­cie znajdziesz:

 • naprawy pralek; ⇔ ser­wis pralek
 • naprawy suszarek i pralko-suszarek; ⇔ ser­wis suszarek i pralko-suszarek
 • naprawy piekarników; ⇔ ser­wis piekarników
 • naprawy płyt induk­cyjnych; ⇔ ser­wis płyt indukcyjnych
 • naprawy płyt ceram­icznych; ⇔ ser­wis płyt ceramicznych
 • naprawy zmy­warek; ⇔ ser­wis zmywarek
 • naprawy suszarek do ubrań; ⇔ ser­wis suszarek do ubrań

Ser­wisu­je­my AGD marek: Ami­caCan­dyInde­sitWhirlpool.

Teren na którym świad­czymy usłu­gi napraw sprzę­tu AGD to: Poz­nań, Dopiewo, Komorni­ki, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Rok­iet­ni­ca, Swarzędz, Zasalewo.

Nagła awaria sprzętu AGD? Zadzwoń lub napisz do nas!

Dami­an Dykier

Co wyróżnia nasze usługi?

Elastyczne stawki

Nie korzys­tamy z pośred­ników, nie wysyłamy pod­wykon­aw­ców oraz całość usług wykonu­je­my oso­biś­cie. Nie jesteśmy wielką kor­po­racją, tylko małą grup­ką spec­jal­istów-pasjonatów, których celem nadrzęd­nym jest świad­cze­nie usług na najwyższym poziomie.

Nowoczesny sprzęt

Posi­adamy pro­gramy diag­nos­ty­czne wszys­t­kich auto­ry­zowanych pro­du­cen­tów. Korzys­tamy z najnowszych tech­nologii do diag­nozy i jesteśmy na bieżą­co z aktu­al­ny­mi tren­da­mi wdrażanych przez pro­du­cen­tów rozwiązań w urządzeni­ach AGD.

Schematy

Znamy na wylot schematy budowy urządzeń, których pode­j­mu­je się naprawy. Dodatkowo na szkole­ni­ach pro­du­cen­tów poz­na­je­my zasady budowy, niuanse i kwest­ie na które należy zwró­cić uwagę.

Kon­takt

Tel: +48 794 447 644

serwis@naprawiamypralki.plTooltip Text

ul. Goleszows­ka 26

61–434 Poz­nań

Godziny pra­cy

pon.-pt.: 08:00–16:00

Ser­wis naprawiamypralki.pl najak­ty­wniej dzi­ała na obszarze 70km od Poz­na­nia, jed­nak najszy­b­ciej dojeżdza­my do klien­tów w miejs­cowoś­ci­ach takich jak: Poz­nań, Luboń, Komorni­ki, Mosi­na, Puszczykowo, Skórze­wo, Plewiska, Dąbrówka, Rok­iet­ni­ca, Lusówko, Zalase­wo, Oborniki.

Spec­jal­izu­je­my się w usłu­gach typu: || NAPRAWA AGD | SERWIS AGD | NAPRAWA PRALEK || SERWIS AMICA | SERWIS CANDY | SERWIS HOTPOINT | SERWSI INDESIT | SERWIS WHIRLPOOL ||

Copy­right © naprawiamypralki.pl 2019

Pro­jekt i wyko­nanie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo